Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2009. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 26/09), Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu zamenjuje se novim Programom izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0015.107.Doc/1

P R O G R A M

IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2009. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, u 2009. godini izvršiće se sledeći radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta:

1. Nova investiciona i druga ulaganja:

1) Uređenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) uređenje zemljišne teritorije putem komasacije:

– investicioni radovi na površini od 200 ha,

– geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije i troškovi rada opštinskih komisija za sprovođenje komasacija koje nisu okončane u proteklih 15-20 godina;

(2) izgradnja sistema za odvodnjavanje koji se izvode u postupku komasacije zemljišta na površini od 250 ha;

(3) dobrovoljno grupisanje zemljišnih parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica, odnosno fizičkih i pravnih lica;

(4) izgradnja rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje na ekonomijama srednjih i viših poljoprivrednih škola, poljoprivrednih fakulteta, instituta u oblasti poljoprivrede, poljoprivrednih stručnih službi, kazneno-vaspitnih i socijalnih ustanova, crkava i verskih zajednica i zadužbina na površini od 300 ha;

(5) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje kod korisnika navedenih u podtački (4) na površini od 260 ha;

(6) pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište kod korisnika navedenih u podtački (4) na površini od 400 ha;

(7) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (kalcifikacija, fosfatizacija, kalizacija, humizacija, gipsovanje i sl. sa podrivanjem podoraničnog sloja zemljišta);

(8) melioracije livada i pašnjaka kod korisnika navedenih u podtački (4) na površini od 350 ha;

(9) kalcifikacija kiselog obradivog zemljišta na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (fizičkih lica) na površini od 7.500 ha.

2) Zaštita poljoprivrednog zemljišta:

(1) biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektima namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju) na površini od 300 ha;

(2) protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu (koje ne uključuju sredstva za eksproprijaciju zemljišta);

(3) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (fizičkih lica) na površini od 175.000 ha sa 35.000 uzoraka.

3) Korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta:

– davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima (fizičkim licima) u površini od 3.500 ha.

4) Studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta:

a) od značaja za Republiku Srbiju:

(1) realizacija treće faze projekta: „Izrada državne pedološke karte za deo južne Srbije” na površini od 212.000 ha sa publikovanjem karte u elektronskom obliku, i

(2) realizacija drugog turnusa – treće faze studijsko-istraživačkog projekta: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” sa 412 uzoraka na površini od 412.000 ha (osnovni deo), kao i 170 uzoraka (dopunski deo).

b) od značaja za jedinice lokalne samouprave:

(1) realizacija prve faze studijsko-istraživačkog projekta: „Melioracije kiselih zemljišta na području opštine Ljubovija u cilju proizvodnje visokovredne hrane”;

(2) uvođenje konzervacijskih sistema obrade zemljišta u proizvodnju osnovnih ratarskih useva na području opštine Loznica i

(3) drugi istraživački radovi i projekti.

5) Drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti:

(1) korišćenje podataka iz javnih knjiga i odgovarajućih katastarskih planova kod službi za katastar nepokretnosti u opštinama i gradovima u cilju davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

(2) ostalo (učešće u troškovima seminara, savetovanja, simpozijuma, štampanja publikacija i sl. koja tretiraju pitanja realizacije zemljišne politike).

2. Završetak započetih, nezavršenih ili isplata dela neisplaćenih radova po odobrenim programima – projektima i potpisanim ugovorima iz 2008. godine, i to:

1) izvođenje geodetsko-tehničkih radova i troškovi rada komisija za komasaciju u opštinama Knjaževac, Lebane i Rekovac;

2) izgradnja sistema za novodnjavanje na delu ekonomije srednje poljoprivredno – veterinarske škole „Stevan Sinđelić” u Vranju na površini od 7 ha.

3) realizacija druge faze istraživačkog i aplikativnog projekta od značaja za Republiku Srbiju: „Zaštita, korišćenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta Srbije”;

4) realizacija drugog turnusa – druge faze studijsko-istraživačkog projekta od značaja za Republiku Srbiju: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” sa 504 uzoraka na površini od 504.000 ha (osnovni deo), kao i 120 uzoraka (dopunski deo);

5) realizacija treće faze studijsko-istraživačkog projekta od lokalnog značaja: „Melioracije kiselih zemljišta na području opštine Krupanj u cilju proizvodnje visokovredne hrane”;

6) štampanje i publikovanje monografije: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” (obuhvata prvi ciklus istraživanja obuhvaćenih u osam faza navedenog projekta na centralnom delu Republike Srbije).

3. Isplata neisplaćenog dela podsticajnih sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (fizičkih lica) za 2008. godinu i za dato obradivo poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava u zakup registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima (fizičkim licima) u 2005, 2006, 2007. i 2008. godini.

II.

Radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta izvršiće se u obimu iz poglavlja I. ovog programa, prema dinamici priliva podsticajnih sredstava predviđenih i obezbeđenih za te namene.

Predračunska vrednost po namenama ulaganja za realizaciju novih i završetak započetih programa – projekata iz prethodne godine, odnosno neizmirene finansijske obaveze za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta iz prethodne godine i za poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava dato u zakup iz 2005, 2006, 2007. i 2008. godine na području AP Vojvodine i centralnog dela Republike Srbije, kao i učešće podsticajnih sredstava u 2009. godini, dati su u Tabeli 1.

Tabela 1.

Namene ulaganja Nova ulaganja u 2009. godini Završetak započetih programa -projekata (neizmireni deo) Svega sredstva Republike Srbije (dinara) Učešće u ukupnom (%) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) 1 2 3 4 5 6=3+5 7 I. Uređenje poljoprivrednog 1.009.160.000,00 520.000.000,00 18.321.000,00 6.045.000,00 526.045.000,00 87,67% zemljišta 1. Komasacija poljoprivrednog zemljišta 63.000.000,00 1.000.000,00 5.023.500,00 1.160.000,00 2.160.000,00 0,36% – investicioni radovi 18.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,08% – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 45.000.000,00 500.000,00 5.023.500,00 1.160.000,00 1.660.000,00 0,28% 2. Odvodnjavanje u postupku komasacije 23.750.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% 3. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica i fizičkih i pravnih lica 8.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% 4. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje 39.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% 5. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje 130.000.000,00 1.000.000,00 10.097.500,00 1.685.000,00 2.685.000,00 0,45% 6. Pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište 44.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% 7. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 83,33% 8. Melioracije livada i pašnjaka 19.250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% 9. Kalcifikacija kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta 119.700.000,00 17.500.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 20.700.000,00 3,45% II. Zaštita poljoprivrednog zemljišta 147.600.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 4,20% 1. Biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektima namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju) 36.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% 2. Protiverozione mere na poljoprivrednom zemljištu 50.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% 3. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 61.600.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 4,17% III. Korišćenjeobradivog poljoprivrednog zemljišta 22.000.000,00 1.000.000,00 97.000.000,00 28.827.000,00 29.827.000,00 4,97% 1. Davanje u petogodišnji zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 22.000.000,00 1.000.000,00 28.827.000,00 28.827.000,00 29.827.000,00 4,97% IV. Studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta 33.453.000,00 14.250.000,00 22.341.500,00 2.378.000,00 16.628.000,00 2,77% a) od značaja za Republiku Srbiju: 8.100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,83% 1. Izrada državne (pedološke) karte za deo južne Srbije 2. Realizacija projekta: „Zaštita, korišćenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta Srbije” 0,00 0,00 2.890.000,00 867.000,00 867.000,00 0,14% 3. Realizacija makroprojekta: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” 16.650.000,00 8.650.000,00 15.500.000,00 775.000,00 9.425.000,00 1,57% b) od značaja za jedinice lokalne samouprave 0,00 0,00 3.500.000,00 489.500,00 489.500,00 0,08% 1. Melioracije kiselih zemljišta na području opštine Krupanj u cilju proizvodnje visokovredne hrane 2. Ispitivanje nivoa radioaktivnosti poljoprivrednog zemljišta u cilju utvrđivanja stanja i unapređenje zaštite zemljišta opštine Prokuplje 0,00 0,00 451.500,00 246.500,00 246.500,00 0,04% 3.Melioracije kiselih zemljišta na području opštine Ljubovija u cilju proizvodnje visokovredne hrane 3.600.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,07% 4. Uvođenje konzervacijskih sistema obrade zemljišta u proizvodnju osnovnih ratarskih useva na području opštine Loznica 1.103.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% 5. Drugi istražiavčki radovi i projekti od značaja za jedinice lokalne samouprave 4.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% V. Drugi radovi i poslovi odnosno aktivnosti 179.000.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 700.000,00 2.300.000,00 0,38% 1. Štampanje i publikovanje monografije: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” (prvi ciklus – osam faza navedenog projekta) 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 0,12% 2. Korišćenje podataka iz javnih knjiga i odgovarajućih katastarskih planova kod službi za katastar nepokretnosti u opštinama i gradovima u cilju davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 21.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,17% 3.Specifikacija i implementacija servisa upravljanja poljoprivrednim zemljištem i proširenje kartografske osnove za poljoprivredno zemljište 158.000.000,00 500.000,00     500.000,00 0,08% 4. Ostalo 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,02% UKUPNO (I.-V.) 1.391.213.000,00 562.050.000,00 138.662.500,00 37.950.000,00 600.000.000,00 100,00%

III.

Korisnici podsticajnih sredstava za finansiranje izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta su:

1) jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), i to:

– za uređenje poljoprivrednog zemljišta putem komasacije (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada komisija za sprovođenje komasacije),

– za odvodnjavanje u postupku komasacije,

– za dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta,

– za biološku rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektom namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju),

– za protiverozione mere i radove na poljoprivrednom zemljištu,

– za korišćenje podataka iz javnih knjiga i odgovarajućih katastarskih planova kod službi za katastar nepokretnosti u opštinama i gradovima u cilju davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

2) registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička lica) za davanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup drugim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima (fizičkim licima);

3) poljoprivredne stručne službe za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima registrovanih poljopoprivrednih gazdinstava (fizičkih lica);

4) poljoprivredne stručne službe i registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička lica) za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (fizičkih lica);

5) naučnoistraživačke organizacije i ustanove (fakulteti i instituti) za izvođenje studijsko-istraživačkih radova i projekata od značaja za Republiku Srbiju, odnosno od značaja za jedinice lokalne samouprave.

6) instituti i javna preduzeća u oblasti poljoprivrede za protiverozione mere za podizanje i gajenje poljopzaštitnih pojaseva ili sađenje višegodišnjih drvenastih biljaka.

7) registrovana poljoprivredna gazdinstva – fizička lica i zemljoradničke zadruge za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.

Korisnici podsticajnih sredstava za određene namene ulaganja mogu biti i ustanove koje imaju sopstvene ekonomije (srednje i više poljoprivredne škole, poljoprivredni fakulteti, instituti u oblasti poljoprivrede, poljoprivredne stručne službe, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove, crkve i verske zajednice i zadužbine), i to:

– za izgradnju, rekonstruciju ili modernizaciju sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje;

– za pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište;

– za poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (kalcifikacija, humizacija, fosfotizacija, kalizacija, gipsovanje i sl. sa podrivanjem podoraničnog sloja zemljišta);

– za melioraciju livada i pašnjaka.

IV.

Sredstva za realizaciju radova predviđenih ovim programom obezbeđuju se iz dodatnih prihoda organa u iznosu i procentu koji su iskazani u Tabeli 2.

Tabela 2.

Izvori finansijskih sredstava Iznos(dinara) %učešća 1. Izdaci iz dodatnih prihoda organa 600.000.000,00 100,00 UKUPNO: 600.000.000,00 100,00

V.

Visina učešća podsticajnih sredstava za finansiranje izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u zavisnosti od namene ulaganja i područja na kome će se vršiti ulaganja, prema procenjenoj, odnosno odobrenoj predračunskoj vrednosti ulaganja i iskazana je (u procentima do) u Tabeli 3.

Tabela 3.

Namena ulaganja Za brdsko-planinska, prigranična, odnosno marginalna područja(% učešća) Za ostala područja(% učešća) 1 2 3 1. Uređenje zemljišne teritorije putem komasacija: – investicioni radovi 65 55 – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 55 45 2. Odvodnjavanje u postupku komasacije 65 55 3. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta 45 35 4. Odvodnjavanje 65 55 5. Navodnjavanje 65 55 6. Pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište 60 50 7. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 8. Melioracije livada i pašnjaka 65 55 9. Kalcifikacija kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 10. Biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta 40 30 11. Protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu 45 35 12. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 13. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 14. Realizacija studijsko-istraživačkih projekata od značaja za Republiku Srbiju 100 100 15. Realizacija istraživačkih i aplikativnih projekata od lokalnog značaja 85 75 16. Korišćenje podataka iz javnih knjiga i odgovarajućih katastarskih planova kod službi za katastar nepokretnosti u opštinama i gradovima u cilju davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 55 45

Marginalnim područjem za namene ulaganja pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15. i 16. iz Tabele 3. ovog programa smatra se ono područje na čijoj teritoriji postoje prirodna, zakonska ili druga ograničenja i smetnje za uspešniji i intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje (velika nadmorska visina, nepovoljniji kvalitet zemljišta, prisutni veliki nagibi terena, plavljenja i sve vrste erozija, zaštita prirode, zaštita izvorišta vode i dr.), a to su sledeće opštine na teritoriji Republike Srbije, van teritorije autonomnih pokrajina: Babušnica, Bajina Bašta, Bela Palanka, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Gadžin Han, Dimitrovgrad, Ivanjica, Kladovo, Knjaževac, Kučevo, Kuršumlija, Majdanpek, Nova Varoš, Novi Pazar, Pirot, Priboj, Preševo, Prijepolje, Crna Trava, Raška, Svrljig, Sjenica, Soko Banja, Surdulica, Čajetina, Trgovište, Tutin i Žagubica.

Brdsko-planinskim područjima za namene ulaganja pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15. i 16. iz Tabele 3. ovog programa smatraju se katastarske opštine u kojima je više od jedne polovine zemljišta iznad 400 metara nadmorske visine.

VI.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, osim za namene koje se u celini finansiraju iz dodatnih prihoda organa (kalcifikacija kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta, kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta i realizacija studijsko-istraživačkih projekata od značaja za Republiku Srbiju), korisnici sredstava ostvaruju ako su obezbedili učešće sopstvenih sredstava, odnosno drugih izvora za realizaciju programa – projekata i ako imaju urađen program – projekat za izvođenje radova na poljoprivrednom zemljištu, sačinjen predmer i predračun radova prema tehničkoj strukturi ulaganja, odnosno specifikaciju troškova, kao i planirani početak i predviđeni rok završetka ulaganja.

VII.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup ima fizičko lice, starije od 60 godina (u daljem tekstu: korisnik sredstava), koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 119/08, 21/09 i 36/09 – u daljem tekstu: Uredba), pod sledećim uslovima:

1) da daje u zakup obradivo poljoprivredno zemljište površine od najmanje jedan do najviše 10 hektara, na period od najmanje pet godina;

2) da je ugovor o zakupu zaključen u 2009. godini, uz uslov da ugovor o zakupu ne može biti zaključen između članova istog poljoprivrednog gazdinstva.

Korisnik sredstava koji ispunjava navedene uslove ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u visini od:

1) 5.000 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva i čije se zemljište ne graniči sa zemljištem koje se daje u zakup;

2) 10.000 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Isplata podsticajnih sredstava vrši se godišnje, s tim što se iznos sredstava godišnje usklađuje prema rastu cena na malo utvrđenih prema podacima koje objavljuje organizacija nadležna za poslove statistike.

VIII.

Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (prve do pete katastarske klase, odnosno na brdsko – planinskom području uključujući i šestu i sedmu katastarsku klasu) vrši poljoprivredna stručna služba (u daljem tekstu: Služba).

Troškovi kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta iznose do 1.760 dinara, po uzorku, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ima fizičko lice koje je vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom i koje podnese zahtev Službi.

IX.

Kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta (prve do pete katastarske klase, odnosno na brdsko-planinskom području uključujući šestu i sedmu katastarsku klasu) vrši Služba.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, odnosno besplatnu upotrebu krečnog materijala za kalcifikaciju zemljišta ima fizičko lice, koje je vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom, na čijem zemljištu je kontrolom plodnosti utvrđena pH vrednost do pet i koje podnese Službi zahtev za kalcifikaciju zemljišta.

Materijal za kalcifikaciju zemljišta mora imati sertifikat o kvalitetu mlevenog krečnjaka sa minimalnim sadržajem kalcijum – karbonata od 90% i granulacijom 80% do 0,2 mm i 20% do 0,50 mm. Materijal za kalcifikaciju mora biti registrovan kao đubrivo.

Ministarstvo nadležno za poslove poljprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) priznaje račun za isporučeni materijal franko utovareno u vozilo korisnika u iznosu navedenom u računu, a najviše do 3.850 dinara po toni, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Pripremljen i obrađen zahtev sa programom kalcifikacije i drugom dokumentacijom Služba podnosi Ministarstvu, koji sadrži:

1) ukupnu količinu materijala za kalcifikaciju sa iznosom potrebnih sredstava, koji uključuje i porez na dodatu vrednost;

2) troškove transporta krečnog materijala za kalcifikaciju od mesta utovora do mesta istovara – franko utovareno u vozilo korisnika, koji uključuju porez na dodatu vrednost;

3) iznos troškova rada Službe, obračunat po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za 2009. godinu po ceni od 1.400 dinara, koja uključuje porez na dodatu vrednost. Sredstva za troškove rada Službe obuhvataju: prikupljanje i sređivanje podataka pojedinačnih zahteva, izradu Programa kalcifikacije zemljišta i priprema ugovora.

X.

Raspodelu i dinamiku korišćenja podsticajnih sredstava, osim za namene iz Tabele 1. ovog programa pod IV a – red. br. 1. i 3, pod IV b red.br. 3,4 i 5. i pod V. – red. br.2. i 3, izvršiće Ministarstvo na osnovu sprovedenog konkursa, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

Konkursom će se utvrditi potrebna dokumentacija, kao i kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava.

XI.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnici sredstava.

Ostavite komentar