Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

Na osnovu člana 79. stav 7. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS,” br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNjEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLjANjA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANjA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, broj 54/10 – u daljem tekstu: Uredba), u članu 2. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) vozilo jeste svako vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi;”.

Član 2.

U članu 3. tačka 5) na kraju tačka se zamenjuje tačka zapetom i dodaje se tačka 6), koja glasi:

„6) vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi”.

Član 3.

U članu 5. tač. 1) i 3) menjaju se i glase:

„1) proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su sastavni deo gume koji stavljaju u upotrebu gumu kao poseban proizvod, odnosno vozilo čiji su sastavni deo gume, osim guma na vozilima za koje se plaća naknada za vozila;

3) proizvođači, odnosno uvoznici akumulatora i baterija, odnosno vozila i uređaja čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, koji stavljaju u upotrebu akumulatore i baterije kao poseban proizvod, odnosno vozila ili uređaje čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, osim vozila iz tačke 6) ovog člana;”.

U tački 5) na kraju tačka se zamenjuje tačka zapetom i dodaje se tačka 6), koja glasi:

„6) proizvođači, odnosno uvoznici vozila koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači”.

Član 4.

U članu 6. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Naknada za vozila obračunava se prema masi proizvedenih, odnosno uvezenih vozila koja je navedena u dokumentu o homologaciji vozila”.

Član 5.

U članu 7. tačka 2) menja se i glasi:

„2) gume koje su sastavni deo uvezenih ili proizvedenih autobusa, teretnih vozila, radnih mašina, radnih vozila i traktora, vazduhoplova i drugih letelica i kompleta točkova (guma i naplatak), i to za:

(1) automobilske prikolice u iznosu od 110 dinara po gumi;

(2) traktore u iznosu od 170 dinara po gumi;

(3) kamione, autobuse i viljuškare u iznosu od 950 dinara po gumi;

(4) građevinske radne mašine u iznosu od 30 dinara/kg po gumi na vozilu;

(5) poljoprivredne mašine u iznosu od 20 dinara/kg po gumi na vozilu;

(6) teretne prikolice i vučene mašine u iznosu od 20 dinara/kg po gumi na vozilu;

(7) ostala vozila, transportni uređaji, letelice i drugo u iznosu od 30 dinara/kg po gumi na vozilu”.

Član 6.

Posle člana 11. dodaje se član 11a, koji glasi:

Član 11a

„Visina i način obračuna i plaćanja naknade za upravljanje otpadnim, odnosno neupotrebljivima vozilima (u daljem tekstu: otpadna vozila) utvrđuju se na ime pokrića troškova upravljanja otpadnim vozilima.

Naknada iz stava 1. ovog člana iznosi 12.000 dinara po toni vozila”.

Član 7.

U članu 12. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Naknada iz člana 11a ove uredbe obračunava se i plaća prilikom prvog stavljanja na tržište vozila, odnosno prilikom uvoza tih vozila”.

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Naknada iz st. 1. do 6. ovog člana obračunava se prilikom prvog stavljanja na tržište proizvoda, odnosno za proizvođača prema datumu izdavanja otpremnice, odnosno fakture za proizvod, a za uvoznika prema datumu kada je proizvod stavljen u slobodan promet”.

Dosadašnji st. 7. i 8, koji postaju st. 8. i 9. menjaju se i glase:

„Obveznik plaćanja naknade dužan je da naknadu iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe uplati u sledećim rokovima, i to:

za januar, februar i mart tekuće godine, do 15. maja tekuće godine;

za april, maj i jun tekuće godine, do 15. avgusta tekuće godine;

za jul, avgust i septembar tekuće godine, do 15. novembra tekuće godine;

za oktobar, novembar i decembar tekuće godine, do 15. februara naredne godine.

Obveznici plaćanja naknada iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe dostavljaju Fondu za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) dokaz o izvršenoj uplati iz stava 8. ovog člana po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za predhodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena.”

Dosadašnji st. 9. i 10. brišu se.

Član 8.

U članu 13. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana Fond obračunava naknadu i donosi rešenje obvezniku plaćanja naknade za kalendarsku godinu, tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako je obveznik plaćanja naknade uplatio veći iznos naknade od iznosa utvrđenog rešenjem, umanjuje za taj iznos naknade uplatu za naredni obračunski period.”

Član 9.

Član 15. menja se i glasi:

„Iznos naknade iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Ministar propisuje usklađene iznose naknade iz stava 1. ovog člana do 31. januara tekuće godine.”

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar