Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

PROGRAM

PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), u članu 8, Razdeo 20 – Ministarstvo privrede, Program 1505 – Regionalni razvoj, funkcija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Projekat 4004 – Podrška razvoju poslovne infrastrukture, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, predviđena su sredstva u visini od 365.824.000,00 dinara, namenjena za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program).

Iznos sredstava iz stava 1. ove glave opredeljuje se za realizaciju:

mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona;

mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. CILJ I NAMENA PROGRAMA

Cilj Programa je podrška razvoju poslovne infrastrukture, stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru infrastrukturnog opremanja poslovnih zona je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture i objekata u poslovnoj zoni.

Namena Programa koja se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone i njeno funkcionalno integrisanje u okruženje.

III. PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu projekta.

IV. FINANSIRANJE PROJEKTA

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u visini do 60% vrednosti projekta bez PDV.

Iz budžeta Podnosioca prijave finansira se preostala vrednost projekta bez PDV kao i PDV na ukupnu vrednost celog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

V. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA PROGRAMA

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:

da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;

da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;

da je projekat u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave.

VI. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKTA NA JAVNI POZIV

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:

pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu;

izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;

projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);

Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;

tekstualne i grafičke priloge;

predmer i predračun radova u Excel formatu u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. Takođe obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova;

skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;

skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;

skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;

tekstualne i grafičke priloge;

predmer i predračun radova u Excel formatu u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. Takođe obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova;

skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;

skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;

skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija;

akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostavlja se akt nadležnog organa o toj činjenici);

list nepokretnosti;

izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone;

najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;

ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom ili pisana namera potencijalnog investitora;

izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave.

VII. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:

efekti projekta;

održivost projekta;

postojanje namere investitora za investiranje;

planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta.

Navedeni kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta detaljno su razrađeni u Prilogu – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta.

VIII. JAVNI POZIV, OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Ministarstvo objavljuje javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava iz glave V. ovog programa kao i dostavljenu dokumentaciju iz glave VI. ovog programa utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar privrede.

Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od Podnosioca prijave koji je ispunio uslove iz Programa i javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekta iz glave VII. ovog programa, Komisija vrši rangiranje projekata.

Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2017. godinu i dostavlja ministru privrede.

Odluku o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) donosi ministar privrede.

Odluka sadrži: naziv Podnosioca prijave, naziv projekta, mesto ulaganja i visinu odobrenog iznosa sredstava za realizaciju projekta i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

U slučaju da se sredstva iz glave I. ovog programa ne iskoriste u potpunosti, odnosno ukoliko u toku 2017. godine dođe do uštede prilikom ugovaranja projekta ili drugog razloga koji onemogućava početak realizacije projekta, Odluka se može izmeniti odnosno dopuniti rangiranim projektima prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Ministarstvo može raspisati novi javni poziv.

Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

IX. PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA

Ministarstvo će putem svojih stručnih službi obezbediti kontinuirano praćenje realizacije svakog odabranog projekta sa svih aspekata realizacije (tehničke, finansijske, pravne i dr.).

Podnosilac prijave obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji odabranog projekta.

Ostavite komentar