Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke Nedelja solidarnosti

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELjA SOLIDARNOSTI”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” od 14. do 21. septembra 2010. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Crvenom krstu Srbije, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) uređeno je da je Crveni krst Srbije humanitarna, nezavisna, neprofitna dobrovoljna organizacija koja vrši javna ovlašćenja utvrđena zakonom i obavlja druge poslove od javnog interesa u skladu sa odgovarajućim propisima i pri njihovom vršenju ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti.

Crveni krst Srbije sprovodi programe i aktivnosti koji proizilaze iz zadataka Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (razvija solidarnost među ljudima i organizuje različite vidove međusobne pomoći građana, zastupa Osnovne principe Međunarodnog pokreta, donosi plan za delovanje u nesrećama, sprovodi programe pomoći deci, hendikepiranim, starim i nemoćnim licima, sprovodi akcije zaštite životne okoline i dr.)

Zakonom je utvrđeno da Crveni krst Srbije svake godine od 14. do 21. septembra, obeležava posebnu manifestaciju „Nedelja solidarnosti”, kada se u korist ove organizacije obavezno naplaćuje, pored propisanih iznosa na cene karata za različite namene, i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim na pošiljke novina i časopisa). Ostvarena sredstva koriste se za realizaciju programom utvrđenih ciljeva i zadataka.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” u 2010. godini, izdaje u tiražu od 750.000 komada. Na taj način, pri vrednosti marke od 10 dinara, mogao bi se ostvariti prihod od 7.500.000 dinara.

Sredstva prikupljena od prodaje navedene doplatne poštanske marke koristiće se za finansiranje delatnosti Crvenog krsta Srbije za realizaciju Programa: „Jačanje kapaciteta Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama”. Ovaj program ima za cilj da jača kapacitet Crvenog krsta Srbije obezbeđivanjem minimuma magacinskih zaliha najčešće traženih artikla pomoći, kao i standardizacijom lične opreme članova jedinica Crvenog krsta Srbije za odgovor na nesreće. Iskustvima Crvenog krsta Srbije utvrđene su najčešće vrste nesreća koje pogađaju Srbiju (poplave, klizišta i zemljotresi) kao i najkarakterističnije potrebe u vrstama i količinama artikala pomoći koje su kao najhitnije potrebe ugroženih i koje se hitno distribuiraju na ugrožena područja radi blagovremene pomoći i efikasnog zbrinjavanja.

Jačanje kapaciteta Crvenog krsta Srbije u nesrećama, kako bi bio spreman da hitno i adekvatno pritekne u pomoć ugroženima usled velikih nesreća kao i da pruži neophodnu podršku službama i delovima integrisanog sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, te da opravda Zakonom utvrđen položaj organizacije koja pomaže državnim organima u humanitarnoj oblasti, ispunjavanjem zadataka posebno u slučajevima masovnih nesreća sa velikim brojem lica i porodica, kojima je neophodno hitno zbrinjavanje.

Crveni krst Srbije u proteklih nekoliko godina razvijao je kapacitete za hitan odgovor na nesreće do određenog nivoa. Tom razvoju je veliku podršku pružao Međunarodni Crveni krst. S obzirom na činjenicu da se međunarodni donatori povlače sa teritorije Srbije, Crveni krst Srbije u narednom periodu treba da obezbedi deo razvoja sopstvenih kapaciteta iz domaćih izvora.

Vlada, na predlog Ministarstva zdravlja, daje saglasnost na Program Crvenog krsta Srbije „Jačanje kapaciteta Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama”.

Imajući u vidu da je Zakonom o Crvenom krstu u članu 15. stav 1. tačka 1. propisano da se „Nedelja solidarnosti” kao posebna manifestacija koju obeležava Crveni krst Srbije, održava svake godine od 14. do 21. septembra, kao i da se za vreme trajanja manifestacije obavezno naplaćuje i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim novina i časopisa), Vlada je donela Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti”.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Nedelja solidarnosti” od 14. do 21. septembra 2010. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja sada iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti”.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar