Uredba o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA PRAVNA LICA, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i kriterijumi za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica (u daljem tekstu: krediti), odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara u 2010. godini.

Član 2.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) je za namene iz člana 1. ove uredbe u 2010. godini preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) obezbedilo milijardu dinara za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara proizvedenih u Republici Srbiji.

Međusobni odnosi između Ministarstva i Fonda uređuju se ugovorom o komisionu.

Član 3.

Potrošački krediti se odobravaju preko banke u Republici Srbiji (u daljem tekstu: banka), a finansijski lizing preko lizing kuće uz primenu valutne klauzule sa rokom otplate do sedam godina za automobile, traktore, građevinske mašine i teretna motorna vozila-kamione i do pet godina za poljoprivrednu mehanizaciju, nameštaj, tepihe, podne obloge, građevinski materijal i kućne aparate.

Krediti za pravna lica odobravaju se preko banke za teretna motorna vozila-kamione i građevinske mašine, pod uslovima iz stava 1. ovog člana koji se odnose na potrošačke kredite za kupovinu automobila, traktora, građevinskim mašina i teretnih motornih vozila-kamiona.

Subvencionisani iznos kamate iznosi 4% godišnje na neotplaćeni deo kredita, odnosno finansijskog lizinga, za svaku godinu.

Fond iznos kamate iz stava 3. ovog člana prenosi banci, odnosno lizing kući, unapred za svaku godinu, na iznos dinarske protivvrednosti kredita, odnosno finansijskog lizinga, obračunatog po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate kamate, s tim da se uplaćeni iznos kamate smatra konačnim iznosom kamate za tu godinu.

Korisnici kredita, odnosno finansijskog lizinga, imaju pravo na subvencionisanje kamatne stope ako kamata, koja se privremeno obračunava korisniku kredita, odnosno finansijskog lizinga, iznosi najviše 4,5% godišnje fiksno za automobil, traktor, građevinsku mašinu i teretno motorno vozilo-kamion i do 6,0 % godišnje za poljoprivrednu mehanizaciju, nameštaj, tepihe, podne obloge, građevinski materijal i kućne aparate, i to pod uslovima da korisnik kredita, odnosno finansijskog lizinga:

1) prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, dostavi banci, odnosno lizing kući, profakturu prodavca iz koje se može utvrditi da su dobra iz stava 1. ovog člana proizvedena u Republici Srbiji;

2) najkasnije u roku od 90 dana od dana odobravanja kredita, odnosno finansijskog lizinga, dostavi banci kopije fiskalnog računa i garantnog lista uz davanje na uvid originala odnosno kopije fiskalnog računa.

Izuzetno od stava 5. tačka 2) ovog člana obaveza dostavljanja garantnog lista ne odnosi se za tepihe, podne obloge i građevinski materijal.

Ako korisnik kredita ne postupi na način i u roku iz stava 5. tačka 2) ovog člana kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 4% godišnje.

Član 4.

Fond je dužan da banci, odnosno lizing kući, da nalog da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita, odnosno finansijskog lizinga, za period korišćenja kredita, odnosno finansijskog lizinga, ako korisnik kredita, odnosno finansijskog lizinga, ne postupi na način iz člana 3. stav 5. tačka 2) ove uredbe.

U slučaju iz stava 1. ovog člana korisnik kredita, odnosno finansijskog lizinga, gubi pravo na dalje korišćenje subvencionisanog kredita, a banka može nastaviti da obračunava kamatu za tu vrstu kredita u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Banka, odnosno lizing kuća, je dužna da u roku od tri dana od dana naplate subvencionisane kamate vrati ceo iznos subvencije na račun Fonda.

Ukupni ostali troškovi koje banka, odnosno lizing kuća, zaračunava na iznos kredita, odnosno finansijskog lizinga, ne mogu biti viši od 0,5% jednokratno.

Član 5.

Međusobna prava i obaveze između Fonda i banke i Fonda i lizing kuća, uređuju se ugovorom.

Član 6.

Subvencionisanje kamatne stope neće se vršiti za kredite koji se koriste za:

1) reprogram postojećih kredita, odnosno finansijskog lizinga, kod iste banke, odnosno lizing kuće;

2) refinansiranje kredita, odnosno finansijskog lizinga, kod druge banke, odnosno lizing kuće.

Ako korisnik kredita, odnosno finansijskog lizinga, pre isteka perioda korišćenja otplati ugovoreni iznos, banka, odnosno lizing kuća će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred uplaćene subvencionisane kamate za obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita, odnosno finansijskog lizinga.

Član 7.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Fond podnosi Ministarstvu izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Ministarstvo podnosi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 8.

Sredstva koja su preneta Fondu u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09, 28/09, 29/09, 34/09, 81/09, 94/09 i 96/09), a koja su odobrena po osnovu zahteva korisnika kredita, odnosno finansijskog lizinga u 2009. godini, preneće se tim licima u 2010. godini.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar