Uredba o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište

Na osnovu člana 16. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12), člana 46. Zakona o azilu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

Uredbu

o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica

kojima je priznato pravo na utočište

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište.

Član 2.

Uključivanje u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište, obezbeđuje se kroz:

1) potpuno i pravovremeno informisanje o pravima, mogućnostima i obavezama;

2) učenje srpskog jezika;

3) upoznavanje sa srpskom istorijom, kulturom i ustavnim poretkom;

4) pomoć pri uključivanju u obrazovni sistem;

5) pomoć u ostvarivanju prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu;

6) pomoć pri uključivanju na tržište rada.

Uključivanje u društveni, kulturni i privredni život lica kojem je priznato pravo na utočište, na način predviđen u stavu 1. ovog člana obezbeđuje Komesarijat za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat).

Član 3.

Potpuno i pravovremeno informisanje lica kojima je priznato pravo na utočište o njihovim pravima, mogućnostima i obavezama obezbeđuje se kroz informativni materijal u štampanom ili u elektronskom obliku, na jeziku koji lice kojem je priznato pravo na utočište razume ili za koji se osnovano veruje da ga razume.

Informativni materijal sadrži relevantne informacije o pravima, dužnostima, mogućnostima zapošljavanja, obrazovanja i ličnog usavršavanja lica kojima je priznato pravo na utočište, kao i informacije o postojećim programima i projektima namenjenim uključivanju tih lica u društveni, kulturni i privredni život.

Informativni materijal iz stava 2. ovog člana priprema Komesarijat, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i relevantnim institucijama u čijoj

nadležnosti su i poslovi vezani za ostvarivanje prava lica kojima je priznato pravo na utočište.

Informativni materijal se u elektronskom obliku objavljuje na veb stranici Komesarijata, a štampani materijal se dostavlja i nadležnim ministarstvima i institucijama iz stava 3. ovog člana.

Ukoliko lice kojem je priznato pravo na utočište to zahteva, Komesarijat je dužan da mu sve relevantne informacije pruži i usmeno.

Član 4.

Učenje srpskog jezika i pisma, obezbeđuje se licu kojem je priznato pravo na utočište i to:

1) koje nije uključeno u redovno školovanje u Republici Srbiji;

2) koje pohađa redovnu školu;

3) koje je starije od 65 godina.

Licima iz stava 1. tačka 1) ovog člana obezbeđuje se 300 školskih časova srpskog jezika u toku jedne školske godine.

Licima koja imaju uslove da obavljaju poslove koji zahtevaju visoku školsku spremu može se obezbediti, pored 300 školskih časova srpskog jezika i pisma iz stava 2. ovog člana, dodatnih 100 školskih časova srpskog jezika i pisma u toku jedne školske godine u školama za strane jezike koje imaju sertifikovane programe za učenje srpskog jezika.

Licima iz stava 1. tačka 2) ovog člana, pored časova srpskog jezika i pisma u okviru redovnog školovanja, obezbeđuje se 140 dodatnih časova učenja srpskog jezika i pisma u školama za strane jezike ili u redovnim školama ako za to postoji mogućnost.

Licima iz stava 1. tačka 3) ovog člana obezbeđuje se 200 školskih časova srpskog jezika i pisma u okviru prilagođenog programa srpskog jezika za svakodnevnu komunikaciju u školama stranih jezika ili od strane udruženja koja predlože odgovarajući program i u mogućnosti su da angažuju odgovarajući kadar.

Lica iz stava 1. ovog člana koja pohađaju časove učenja srpskog jezika i pisma van mesta njihovog boravišta, a usled nemogućnosti organizovanja ovih časova u mestu njihovog boravišta, imaju pravo na naknadu troškova prevoza u visini troškova javnog prevoza.

Komesarijat upućuje lice kojem je priznato pravo na utočište na časove srpskog jezika i pisma najkasnije u roku od dva meseca od dana pravnosnažnosti rešenja o priznavanju prava na utočište, vodeći računa o datumu početka letnjeg ili zimskog semestra u redovnim školama, odnosno školama stranih jezika.

Rok iz stava 7. ovog člana može se produžiti samo ukoliko je period od pravnosnažnosti rešenja o priznavanju prava na utočište do datuma početka letnjeg ili zimskog semestra u redovnim školama, odnosno školama stranih jezika duži od dva meseca i to do početka letnjeg ili zimskog semestra u redovnim školama, odnosno školama stranih jezika.

Ako lice kojem je priznato pravo na utočište ne pohađa časove srpskog jezika i pisma u vremenskom periodu koji je Komesarijat odredio, bez opravdanog razloga, Komesarijat nema obavezu da tom licu obezbedi nove ili dodatne časove srpskog jezika.

Član 5.

Licu kojem je priznato pravo na utočište obezbeđuje se uključivanje u program upoznavanja srpske kulture, istorije i ustavnog uređenja u maksimalnom trajanju od 30 sati godišnje.

Program iz stava 1. ovog člana predlažu udruženja, a odobrava ga i finansira Komesarijat.

Prilikom izrade programa iz stava 1. ovog člana, udruženja moraju voditi računa o obaveznoj sadržini koju program mora imati, a koju utvrđuje komesar u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove kulture i ministarstvom nadležnim za poslove državne uprave.

Ako lice kojem je priznato pravo na utočište, bez opravdanog razloga, ne učestvuje u programu upoznavanja srpske kulture, istorije i ustavnog uređenja u vremenskom periodu koji mu je određen, Komesarijat nema obavezu da obezbedi nove ili dodatne sate kako bi to lice učestvovalo u programu upoznavanja srpske kulture, istorije i ustavnog uređenja.

Član 6.

Deci uključenoj u predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao i odraslim nepismenim licima kojima je priznato pravo na utočište obezbeđuje se pomoć prilikom uključivanja u obrazovni sistem u Republici Srbiji.

Deci iz stava 1. ovog člana pomoć se obezbeđuje u vidu:

1) obezbeđivanja udžbenika i školskog pribora;

2) pomoći u započinjanju procedure priznavanja stranih školskih isprava;

3) obezbeđivanja pomoći pri učenju;

4) finansijske pomoći radi uključivanja u vannastavne aktivnosti

Pomoć iz stava 2. tačka 3) obezbeđuje se u saradnji sa školama i udruženjima.

Odraslim nepismenim licima obezbeđuje se pomoć radi uključivanja u programe opismenjavanja odraslih u saradnji sa ministartvom nadležnim za poslove obrazovanja.

Član 7.

Licu kojem je priznato pravo na utočište obezbeđuje se pomoć prilikom uključivanja na tržište rada u vidu:

1) pomoći u pribavljanju neophodnih dokumenata potrebnih za prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i agencija za zapošljavanje;

2) pomoći u započinjanju procedure priznavanja stranih školskih isprava;

3) obezbeđivanja uključivanja u dodatno obrazovanje i obuke u skladu sa potrebama tržišta rada;

4) pomoći u uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja;

Obuka u cilju prekvalifikacije i dokvalifikacije obezbeđuje se kod pružalaca usluge koji sprovode sertifikovane programe obuke.

Mere iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana obezbeđuju se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Član 8.

Licu kojem je priznato pravo na utočište Komesarijat može obezbediti jednokratnu novčanu pomoć u slučajevima posebne socijalne ili zdravstvene potrebe u skladu sa zakonom.

Jednokratna novčana pomoć obezbeđuje se na zahtev lica kojem je priznato pravo na utočište ili na predlog ustanove socijalne ili zdravstvene zaštite.

Proceduru za dobijanje jednokratne novčane pomoći i njenu visinu utvrđuje komesar.

Član 9.

Radi sprovođenja aktivnosti u cilju uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojem je priznato pravo na utočište, Komesarijat izrađuje plan integracije.

Plan integracije izrađuje se za svako lice kojem je priznato pravo na utočište pojedinačno.

Ukoliko je pored lica kojem je priznato pravo na utočište, utočište priznato i članovima njegove porodice, pojedinačni planovi integracije donose se u skladu sa načelom jedinstva porodice i sprovode se kao jedinstveni plan integracije za porodicu.

Plan integracije donosi se za period od godinu dana.

Plan integracije sadrži informacije od značaja za odlučivanje o vidu pomoći koju treba obezbediti licu kojem je priznato pravo na utočište kao što su informacije o polu, godinama starosti, nivou obrazovanja, porodičnom statusu, zanimanju, radnom iskustvu i druge informacije od značaja za predlaganje odgovarajućih aktivnosti, kao i predlog vrste i obima pomoći koju je potrebno obezbediti.

Plan integracije se priprema na srpskom jeziku, a lice na koje se odnosi plan se o njegovoj sadržini upoznaje na jeziku koji razume ili za koji se osnovano veruje da razume.

Komesarijat redovno prati realizaciju plana integracije i po potrebi predlaže njegove izmene.

U izradi plana integracije učestvuju nadležni centar za socijalni rad, obrazovna ustanova, Nacionalna služba za zapošljavanje, zdravstvena ustanova i ukoliko je potrebno, a s obzirom na lična svojstva lica kojem je priznato pravo na utočište, i drugi organi i organi jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalaze lica kojima je priznato pravo na utočište.

Prilikom izrade plana integracije, Komesarijatu mogu pomagati udruženja koja imaju iskustva u pružanju pravne i psihosocijalne pomoći različitim kategorijama migranata.

Komesarijat raspisuje javni poziv za izbor udruženja koja mogu pomagati u izradi plana integracije.

Kriterijume na osnovu kojih se biraju udruženja iz stava 9. ovog člana utvrđuje komesar, uz prethodno pribavljenu saglasnost Kancelarije za azil i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Član 10.

Državni organi, jedinice lokalne samouprave, nosioci javnih ovlašćenja i druge organizacije, uključene u sprovođenje ove uredbe imaju obavezu da poštuju načela zakona kojim se uređuju položaj, prava i obaveze lica koja su zatražila ili im je odobrena međunarodna zaštita.

Informacije pribavljene u svrhu sprovođenja ove uredbe naročito se ne smeju otkriti zemlji porekla lica kojem je priznato pravo na utočište, izuzev u slučajevima i na način predviđen zakonom.

Član 11.

Sredstva potrebna za sprovođenje programa za uključivanje lica kojima je priznato pravo na utočište u društveni, kulturni i privredni život Republike Srbije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u skladu sa zakonom.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12001/2016

U Beogradu, 15. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar