Uredba o prestanku važenja uredbe o troškovima obavezne dezinfekcije motornih vozila prilikom ulaska u Republiku Srbiju

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o veterinarstvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O TROŠKOVIMA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE MOTORNIH VOZILA PRILIKOM ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU

Član 1.

Uredba o troškovima obavezne dezinfekcije motornih vozila prilikom ulaska u Republiku Srbiju (,,Službeni glasnik RS”, br. 20/06 i 25/06), prestaje da važi.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar