Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu

Ha osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA STRUČNE I OPERATIVNE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu („Službeni glasnik PC”, broj 90/11).

Član 2.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da radi Kancelarija za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu, a njene zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu preuzimaju Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Generalni sekretarijat Vlade.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9757/2013

U Beogradu, 18. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEAleksandar Vučić

Ostavite komentar