Uredba o dopuni Uredbe o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA IZABRANIH I POSTAVLjENIH LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA

Član 1.

U Uredbi o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 115/07-prečišćen tekst), u članu 4. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Sudija Ustavnog suda koji obavlja nastavu na pravnom fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, u zvanju redovnog ili vanrednog profesora, i koji ostvaruje prava iz radnog odnosa na tom fakultetu, ima pravo na razliku zarade između plate koju ostvaruje na fakultetu, utvrđene u skladu sa uredbom kojom se uređuju način obračuna sredstava za plate i koeficijenti za obračun i isplatu plata na fakultetima za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, i plate koja mu pripada za obavljanje funkcije.

Odredba stava 2. ovog člana shodno se primenjuje i na sudiju Ustavnog suda koji obavlja nastavu na pravnom fakultetu čiji osnivač nije Republika Srbija.”

Član 2.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima i da ga posle stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije” na objavljivanje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5478/2007-3

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKBožidar Đelić

Ostavite komentar