Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 123.tačka 3. Ustava Republike Srbije, u vezi sa članom 6. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENjA DIREKTNIH INVESTICIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 56/06), u članu 2. tačka 1. menja se i glasi:

„1) direktne investicije jesu nove investicije u proizvodnom sektoru, osim investicija u postupku privatizacije, sektoru istraživanja i razvoja, kao i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine;”.

Član 2.

U članu 7. tačka 1) druga alineja reči: „dva miliona evra” zamenjuju se rečima: „milion petsto hiljada evra”.

U trećoj alineji reči: „tri miliona evra” zamenjuju se rečima: „dva miliona evra”.

U četvrtoj alineji reči: „četiri miliona evra” zamenjuju se rečima: „dva miliona petsto hiljada evra”.

U petoj alineji reči: „pet miliona evra” zamenjuju se rečima: „tri miliona evra”.

U tački 2) reči: „milion evra” zamenjuju se rečima: „petsto hiljada evra”.

U tački 3) reči: „milion evra” zamenjuju se rečima: „dvesta pedeset hiljada evra”.

Član 3.

U članu 9. stav 1. tačka 7) reči: „usluga za investicije u sektoru usluga” brišu se.

Član 4.

Naslov iznad člana 16. i član 16. menjaju se i glase:

„7. Obim međunarodnog prometa

Član 16.

Obim međunarodnog prometa boduje se u skladu sa obimom usluga koje se pružaju, odnosno s količinom proizvoda koji će biti isporučeni korisnicima / pretplatnicima na tržištu van Republike Srbije:

a) ako se usluga, odnosno proizvod, plasira na međunarodnom tržištu – broj bodova iznosi od 14 do 20;

b) ako se deo usluge, odnosno deo proizvoda, plasira na međunarodnom tržištu –broj bodova iznosi od 7 do 13;

v) ako usluga, odnosno proizvod, može da se pozicionira na međunarodnom tržištu ali nije planirano investicionim projektom – broj bodova iznosi od 1 do 6;

g) ako je usluga, odnosno proizvod, namenjena samo za domaće tržište – broj bodova iznosi 0.

Najveći broj bodova po osnovu međunarodnog prometa iznosi 20, a najmanji broj bodova iznosi 0.”

Član 5.

U članu 20. stav 5. reči: „Ministar nadležan za poslove finansija” zamenjuju se rečima: „Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja”.

Član 6.

U članu 21. stav 4. menja se i glasi: „Predsednik Komisije i jedan član imenuju se na predlog ministra.”

U stavu 5. reči: „ministra, ministra nadležnog za privredu ministra nadležnog za ekonomske odnose sa inostranstvom ” zamenjuju se rečima: „ministra nadležnog za poslove finansija, ministra bez portfelja zaduženog za Nacionalni investicioni plan ” .

Član 7.

U članu 27. stav 1. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja ( u daljem tekstu: Ministarstvo)”.

U st. 2. i 3. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo” u odgovarajućem padežu.

Član 8.

U članu 28. stav 1. reči: „prilikom potpisivanja ugovora” zamenjuju se rečima: „uz zahtev za isplatu”.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

Broj:

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar