Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE

PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program pomoći i obnove privredne delatnosti na poplavljenom području.

Član 2.

Državni program pomoći i obnove privredne delatnosti na poplavljenom području odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2743/2016

U Beogradu, 8. marta 2016. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava

GENERALNI SEKRETAR

Novak Nedić

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

DRŽAVNI PROGRAM POMOĆI I OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na državnu pomoć i obnovu privredne delatnosti subjekata koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda izazvanih obilnim kišama iz marta 2016. godine, koje su dovele do izlivanja reka i drugih vodotokova, a na osnovu čl. 2, 27. i 28. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave obuhvaćenih odgovarajućim aktom Vlade o proglašenju elementarne nepogode.

2. Analiza zatečenog stanja

Iz izveštaja nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava procenjuje se da je oko 100 privrednih subjekata odnosno preduzetnika ugroženo dejstvom elementarne nepogode.

3. Mere koje treba preduzeti kao pomoć privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu na području pogođenom poplavama

Mere koje se preduzimaju u skladu sa ovim programom obuhvataju dodelu bespovratne novčane pomoći privrednim subjektima i preduzetnicima, pod uslovima i na način određen Zakonom i ovim programom.

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

Pravo na dodelu bespovratne pomoći imaju privredni subjekti i preduzetnici koji su prijavili štetu u skladu sa Zakonom i koji su na dan 8. marta 2016. godine:

1)bili registrovani u Registru privrednih subjekata sa sedištem na teritoriji opštine koja je zahvaćena poplavama, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11 i 83/14) ili su imali poslovnu jedinicu čije je mesto rada bilo na toj teritoriji;

2)imali ukupno do 50 zaposlenih na određeno i neodređeno vreme.

Pravo na dodelu bespovratne pomoći nemaju privredni subjekti koji su osnovani kao javno, odnosno javno komunalno preduzeće, za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), kao i banke i druge finansijske organizacije.

Iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje subjektima iz stava 1. ovog programa određuje se prema ukupnom broju zaposlenih u sedištu, ako je sedište registrovano na teritoriji zahvaćenoj poplavama, odnosno u poslovnoj jedinici privrednog subjekta, ako je mesto rada te poslovne jedinice na tom području, na način kako je to prikazano u sledećoj tabeli:

Broj zaposlenih na dan 8. marta 2016.

Iznos pomoći u dinarima

0-1

240.000,00

2

264.000,00

3

288.000,00

4

312.000,00

5

336.000,00

6‒25

360.000,00

26‒50

600.000,00

Preduzetniku koji nema zaposlena lica dodeljuju se sredstava u iznosu koji se dodeljuje privrednom subjektu sa jednim zaposlenim.

Privredni subjekt i preduzetnik, koji ispunjava kriterijume iz stava 1. ovog programa, ima pravo na bespovratnu pomoć, koja se dodeljuje u skladu sa ovim programom (u daljem tekstu: podnosilac prijave), ako je jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji ima sedište, odnosno na čijoj teritoriji je mesto rada izdvojene poslovne jedinice, podneo prijavu u skladu sa članom 15. stav 1. Zakona.

Prijava sadrži:

1) poslovno ime, odnosno naziv ili ime i prezime podnosioca zahteva;

2) osnovne podatke o podnosiocu zahteva (sedište, pretežnu delatnost, broj zaposlenih, matični broj, PIB);

3) podatke o prijavljenoj šteti (vrstu štete, datum prijave i naziv organa kome je šteta prijavljena);

4) potpis ovlašćenog lica i datum podnošenja zahteva.

Uz prijavu se dostavlja:

1) kopija zapisnika komisije jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju štete u skladu sa Zakonom, overena od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

2) dokaz o broju zaposlenih – izjava ovlašćenog lica o broju zaposlenih u sedištu, odnosno izdvojenoj poslovnoj jedinici, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana od strane odgovornog lica i overena pred organom nadležnim za overu;

3) izvod iz pojedinačne poreske prijave za dospele poreze i doprinose po odbitku za mart 2016. godine, koji potpisom i pečatom overava sam podnosilac poreske prijave ili ovlašćeno lice;

4) potvrda nadležne poreske uprave da je izmiren porez zaključno sa datumom izdavanja potvrde, ako prijavu podnosi preduzetnik;

5) izvod iz Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od deset dana od dana podnošenja prijave, kojim se dokazuje da je privredni subjekt aktivan.

Prvostepeno rešenje o dodeli sredstava po osnovu bespovratne pomoći donosi organ jedinice lokalne samouprave kome je podnet prijava, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Prvostepeni organ utvrđuje sve bitne činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje pravilnog rešenja.

Nakon donošenja rešenja o dodeli sredstava u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim programom, prvostepeni organ rešenje uručuje, odnosno dostavlja podnosiocu prijave i objavljuje ga na oglasnoj tabli jedinice lokalne samouprave.

Na prvostepeno rešenje, može se izjaviti žalba Komisiji za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostavljanja tog rešenja podnosiocu prijave.

Prvostepeni organ dostavlja rešenje Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija), sa pratećom dokumentacijom, kao i organu nadležnom za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije sa svim spisima predmeta.

Ako Kancelarija utvrdi da dokumentacija nije potpuna, zatražiće od prvostepenog organa da dopuni dokumentaciju i odrediti rok za dostavljanje tražene dokumentacije koji ne može biti duži od tri dana od dana dostavljanja zahteva za dopunu dokumentacije.

5. Način uplate sredstava

Konačno rešenje sa potpunom pratećom dokumentacijom Kancelarija dostavlja Fondu za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Po prijemu konačnog rešenja sa pratećom dokumentacijom, Fond vrši uplatu sredstava na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava) privrednog subjekta, odnosno preduzetnika.

Saglasno članu 9. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15), korisnicima javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i ostalim pravnim licima i drugim subjektima koja ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, otvara se poseban namenski dinarski račun kod Uprave za ta sredstva, koji se uključuje u sistem konsolidovanog računa trezora.

Poseban namenski dinarski račun Uprava otvara na osnovu naloga za izdavanje podračuna koji izdaje lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija ili lice koje taj organ ovlasti.

Sredstva namenjena za bespovratnu pomoć po ovom programu izuzimaju se iz prinudne naplate, saglasno članu 48. stav 5. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon).

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja mera i aktivnosti

Ministarstvo nadležno za poslove privrede nadležno je za koordinaciju sprovođenja mera iz ovog programa.

Nosioci sprovođenja mera iz ovog programa su nadležne jedinice lokalne samouprave, Kancelarija, Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, ministarstvo nadležno za poslove privrede i Fond.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa u iznosu od RSD 30.000.000,00 obezbeđena su na računu Fonda za razvoj Republike Srbije i vode se kao neutrošena sredstava po osnovu Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području („Službeni glasnik RS”, broj 71/15) koje je Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja preusmerila sa svog računa na račun Fonda za razvoj Republike Srbije u iznosu od 600.000.000,00 dinara, zaključno sa avgustom 2015. godine.

8. Praćenje realizacije programa

Fond je dužan da Kancelariji, ministarstvu nadležnom za poslove privrede i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, svakih 15 dana dostavlja izveštaj o izvršenim uplatama po ovom programu.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede periodično dostavlja Vladi izveštaj o realizaciji Programa dostavljati, radi informisanja.

9. Rok za sprovođenje Programa

Rok za sprovođenje ovog programa je 31. decembar 2016. godine.

Ostavite komentar