Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Proboj Solunskog fronta 1918 -2008“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA 1918-2008.”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Proboj Solunskog fronta 1918-2008.” od 21. aprila do 7. maja 2008. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Proboj Solunskog fronta 1918-2008.”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se opštini Mionica, za sanaciju i rekonstrukciju Trga i spomenika vojvode Živojina Mišića u opštini Mionica, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2008

U Beogradu, 10. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

Ostavite komentar