Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine

Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi 

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE

Član 1.

U Uredbi o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine („Službeni glasnik RS”, br. 69/15 i 12/16), u članu 8. stav 3. menja se i glasi:

„Komisija može kupcu ostaviti najviše tri uzastopna naknadna roka za ispunjenje jedne ugovorne obaveze, ako oceni da je kupac u prethodno ostavljenom naknadnom roku dostavio dokaze da je preduzeo aktivnosti u cilju izvršenja ugovorne obaveze, osim ukoliko je ugovorom drugačije određeno.”.

Stav 4. briše se.

Član 2.

U Prilogu 1 tačka 2. alineja četvrta menja se i glasi:

„- overena okončana situacija;” .

Član 3.

U Prilogu 2 tačka 7. alineja treća i četvrta brišu se.

Član 4.

U Prilogu 2 tačka 9. alineja četvrta briše se.

Član 5.

U Prilogu 2 tačka 10. menja se i glasi:

„10. za ustupanje ugovora o prodaji:

– da je dostavljen obrazložen zahtev za davanje saglasnosti na ustupanje ugovora o prodaji;

– da je dostavljeno mišljenje nadležne organizacije za sprečavanje pranja novca u skladu sa članom 13. Zakona o privatizaciji o nepostojanju smetnji na strani prijemnika za ustupanje ugovora, odnosno za sticanje svojstva kupca;

– da je dostavljen potpisan i overen ugovor o ustupanju;

– da prijemnik ispunjava uslove propisane članom 12. Zakona o privatizaciji što se dokazuje:

a) ako je prijemnik pravno lice – izvodom o upisu prijemnika u Registar privrednih subjekata; obrascem overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje prijemnika; overenom izjavom direktora prijemnika da pravno lice ne spada u krug lica koja, shodno članu 12. Zakona o privatizaciji, ne mogu biti kupac; overenom izjavom kontrolnog člana ili kontrolnog akcionara pravnog lica da nije lice koje shodno članu 12. Zakona o privatizaciji ne može biti kupac, odnosno izjavom direktora prijemnika da nema kontrolnog člana – akcionara; potvrdom nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da fizičko lice koje je kontrolni član ili kontrolni akcionar pravnog lica nije osuđivano za krivična dela iz člana 12. Zakona o privatizaciji i potvrdom nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da se protiv fizičkog lica koje je kontrolni član, odnosno kontrolni akcionar, ne vodi postupak za krivična dela iz člana 12. Zakona o privatizaciji;

b) ako je prijemnik fizičko lice – ličnom kartom i uverenjem o državljanstvu; overenom izjavom da prijemnik nije lice koje, shodno članu 12. Zakona o privatizaciji, ne može biti kupac, potvrdom nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da prijemnik nije osuđivan za krivična dela iz člana 12. Zakona o privatizaciji i potvrdom nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da se protiv prijemnika ne vodi postupak za krivična dela iz člana 12. Zakona o privatizaciji.

– da prijemnik u trenutku podnošenja zahteva za ustupanje ugovora ispunjava kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem za konkretni subjekt privatizacije ukoliko su kriterijumi bili definisani javnim pozivom;”.

Član 6.

U Prilogu 2 posle tačke 10. dodaje se tačka 11, koja glasi:

„11. za izmenu iznosa bankarske garancije:

da je kupac izvršio investicionu obavezu u iznosu većem od ugovorene obaveze za prvu godinu investiranja;

da je zahtevana promena iznosa bankarske garancije koja dospeva u skladu sa ugovorom o prodaji, u visini preostalog iznosa investicije, a ne manja od 10% od ukupne investicije predviđene ugovorom o prodaji.

Iznos bankarske garancije kojom se obezbeđuje izvršenje obaveza kupca u prvoj godini izvršenja ugovora ne može biti predmet izmene.”.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Bro:j _______

U Beogradu, _________. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar