Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom

Na osnovu člana 40. Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 18/03),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM

Član 1.

U Uredbi o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom («Službeni glasnik RS», br. 45/01, 45/02 i 19/03) u članu 15. stav 1. tačka 8) briše se.sednica Vlade Republike Srbije,

U stavu 2. tačka 7) briše se.

Član 2.

Posle člana 36. dodaje se novi član 36a koji glasi:

«Član 36a

Ako proglašeni kupac ili učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu ne potpiše zapisnik ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku gubi pravo na vraćanje depozita.»

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj:

U Beogradu,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar