Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima prodaje određenih roba

Na osnovu člana 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01-dr.zakon, 80/02-dr.zakon i 101/05-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIVREMENIM USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH ROBA

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o privremenim uslovima prodaje određenih roba („Službeni glasnik RS”, broj 73/07).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar