Uredbu o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2015. godini

PROGRAM UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE – STANDARDIZOVANI SET USLUGA AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA U 2015. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) član 7, u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program – 1505 Regionalni razvoj, Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, Programska aktivnost/projekat 0002 Ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 340.000.000,00 dinara.

Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa za unapređenje institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2015. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Programa.

Program sadrži dve grupe usluga koje pružaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), i to:

1) učešće u pripremi i sprovođenju regionalnih, oblasnih i lokalnih razvojnih projekata u 2015. godini;

2) organizovanje i predstavljanje programa Ministarstva privrede i to: Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini.

Usluge iz tač. 1) i 2) ove glave ARRA pruža u skladu sa članom 39. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10).

Korisnici usluga koje pružaju ARRA mogu biti jedinice lokalne samouprave i pravna lica čiji su većinski osnivači jedinice lokalne samouprave, koji mogu biti korisnici sredstava Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini.

Neposredni korisnici sredstava mogu biti isključivo ARRA, koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12).

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom. Program se sprovodi do 30. novembra 2015. godine.

II. CILJ

Opšti cilj je podrška ravnomernom regionalnom razvoju kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za jedinice lokalne samouprave, kao i jačanje kapaciteta ARRA.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju usluga ovog programa predviđena su u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara na godišnjem nivou.

Sredstva iz Programa namenjena su za realizaciju sledećih usluga ARRA:

1) za realizaciju usluge pružanja pomoći u pripremi i sprovođenju regionalnih, oblasnih i lokalnih razvojnih projekata. ARRA će se finansirati za pripremljen predlog projekta uz priloženu potvrdu o podnetom predlogu projekta na konkurse koje sprovode domaće i strane institucije.

Sredstva će se odobravati u visini do 2% vrednosti pripremljenog predloženog projekta, a u maksimalnom iznosu do 100.000,00 dinara.

Ukoliko pripremljen predlog projekta bude odobren na javnom konkursu sredstva će se uvećati za dodatnih 20.000,00 dinara.

Osnov za odobravanje sredstava predstavlja objavljen javni konkurs koji sprovode domaće i/ili strane institucije.

Obavezna dokumentacija koju ARRA dostavljaju u dva primerka Nacionalnoj agenciji radi odobrenja sredstava je: pripremljen predlog projekta sa celokupnom konkursnom dokumentacijom koja je podneta na javni konkurs, informaciju o vrednosti projekta, osnovne informacije o javnom konkursu, izjava korisnika usluge da je ARRA pružila pomoć u pripremi predloga projekta, potvrdu o podnetom pripremljenom predlogu projekta na javni konkurs;

2) za realizaciju usluge organizovanja i predstavljanja Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini svaka ARRA je u obavezi da organizuje najmanje jedan događaj predstavljanja Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini za koji su opredeljena sredstva do 50.000,00 dinara po svakoj promociji, odnosno do 100.000,00 dinara po svakoj ARRA na godišnjem nivou.

Po potrebi mogu biti organizovani i dodatni događaji predstavljanja programa Ministarstva iz tačke 2) ovog odeljka bez naknade.

Sredstva će se odobravati na osnovu dostavljenog pregleda ARRA koji mora da sadrži: dokaz o organizaciji i predstavljanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini, pregled sa potpisima prisutnih, pripremljenu prezentaciju, prosleđen poziv za predstavljanje Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015. godini.

Neophodno je da ARRA dostave dokaz da su na događaju prisustvovali predstavnici najmanje deset jedinica lokalnih samouprava.

IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se kao bespovratna sredstva isključivo ARRA, a namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga predviđenog ovim programom.

Opredeljena sredstva u budžetu za realizaciju standardizovanog seta usluga iznose 20.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će Nacionalna agencija preuzeti obavezu:

– utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u programu,

– zaključivanja ugovora o realizaciji Programa za unapređenje institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u programu,

– realizacije svih aktivnosti predviđenih Programom,

– nadzora i kontrole realizacije Programa od strane ARRA,

– prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava,

– da Nacionalna agencija ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da vrati u budžet Republike Srbije.

Po potpisivanju ugovora između Ministarstva i Nacionalne agencije, Nacionalna agencija će pisanim putem obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora o realizaciji Programa.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih Programom mora zaključiti ugovor sa Nacionalnom agencijom, u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i ARRA. Ugovor naročito sadrži mogući novčani iznos za namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokove za završetak aktivnosti, kao i obavezu ARRA da sve aktivnosti realizuje najkasnije do 30. novembra 2015. godine.

Ministarstvo će po zaključenju ugovora između Nacionalne agencije i pojedinačne ARRA prenositi sredstva na podračun za posebne namene Nacionalne agencije za realizaciju standardizovanog seta usluga, a u visini iznosa odobrenog od strane Ministarstva na osnovu odobrenih izveštaja koje Nacionalna agencija dostavlja Ministarstvu.

Prenos sredstava ARRA vršiće se na osnovu dostavljenog kvartalnog izveštaja i prateće dokumentacije o realizovanim aktivnostima koje će ARRA dostavljati Nacionalnoj agenciji do 5. u mesecu za prethodni kvartal. Nacionalna agencija će izveštaj o realizovanim aktivnostima dostavljati Ministarstvu do 10. u mesecu za prethodni kvartal koje će Ministarstvo odobravati do 15. u mesecu, a Nacionalna agencija će prenositi sredstva ARRA tek po odobrenju Ministarstva.

Sredstva će se odobravati samo za finansiranje onih aktivnosti koje će biti započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom i čiji je vremenski plan realizacije do 30. novembra 2015. godine.

Ministarstvo će po usvajanju izmena i dopuna ove uredbe potpisati sa Nacionalnom agencijom aneks ugovora o realizaciji Programa, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveze navedene u stavu 3. ovog odeljka.

V. PRAĆENJE REALIZACIJE

ARRA je dužna da po završetku kvartalnih aktivnosti dostavi Nacionalnoj agenciji izveštaj o realizaciji tih aktivnosti, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno definisan ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o realizaciji aktivnosti Nacionalnoj agenciji najkasnije do 31. decembra 2015. godine.

ARRA je dužna da Ministarstvu i Nacionalnoj agenciji, radi praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije Programa tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Nacionalna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa ovim programom završi do 31. decembra 2015. godine i o tome podnese Izveštaj o realizovanim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 31. januara 2016. godine koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE – STANDARDIZOVANI SET USLUGA AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2015. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar