Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2013. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

PROGRAM STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA

ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2013. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

I PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), član 7. u okviru razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija – 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomske klasifikacije – 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 889.000.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 50.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Programa.

Standardizovani set usluga koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, u smislu ovog programa, predstavlja četiri grupe standardizovanih usluga, i to:

informacije;

obuke;

konsalting;

promociju.

Neposredni korisnici sredstava mogu biti isključivo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12). Izuzetno, u regionima u kojima ne postoji ARRA, Nacionalna agencija će obezbediti realizaciju ovog programa.

Usluge iz ovog programa su besplatne za potencijalna i postojeća mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge, odnosno ARRA moraju da ih pruže bez nadoknade.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom. Realizacija programa će započeti stupanjem ove uredbe na snagu, a najkasnije 1. februara 2013. godine.

II CILJ

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu: MSPP) kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

III NAMENA SREDSTAVA

Sredstva iz Programa namenjena su za realizaciju sledećih usluga ARRA:

1. Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP u vezi sa:

start up, odnosno svim neophodnim informacijama vezanim za započinjanje poslovanja;

nacionalnim programima za podršku MSPP;

dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) za MSPP;

pravnim propisima i obavezama MSPP, porezima i taksama, kao i obaveznim formularima;

informacijama koje se mogu dobiti kroz Projekat „Evropska mreža preduzetništva” (EEN mrežu) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, transfer tehnologija i znanja i dr.;

udruživanjem MSPP – formiranje i rad klastera, udruženja i zadruga;

inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;

standardima kvaliteta;

mogućnostima stvaranja poslovnih partnerstava;

informacijama o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;

informacijama o poslovnim i inovativnim inkubatorima;

drugim informacijama od značaja za poslovanje sektora MSPP.

Za realizaciju usluga pružanja informacija opredeljeno je do 16.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 176.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan bruto godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 2.112.000,00 dinara.

2. Obuke

Obuke koje će ARRA pružati postojećim i potencijalnim MSPP su:

kako započeti sopstveni biznis – start up paket (u trajanju od tri dana);

priprema biznis plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);

pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine (u trajanju od dva dan);

finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);

inovacije – uvod (u trajanju od jedan dan);

izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);

priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jedan dan);

marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);

informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jedan dan).

Obuke iz tač. 1) – 9) stava 1. ovog odeljka vršiće se po unapred utvrđenoj metodologiji Nacionalne agencije.

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje 22 obuke godišnje, odnosno minimum jednu obuku mesečno. Za realizaciju navedenih obuka opredeljena su sredstva u bruto iznosu na sledeći način:

jednodnevna obuka 30.000,00 dinara;

dvodnevna obuka 40.000,00 dinara;

trodnevna obuka 60.000,00 dinara.

Za realizaciju usluga obuke opredeljeno je do 130.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 1.430.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 17.160.000,00 dinara bruto.

U slučaju da ARRA nije u mogućnosti da mesečno opredeljeni iznos u potpunosti realizuje, preostala sredstva se, u visini do 30.000,00 dinara, mogu iskoristiti za realizaciju obuka u sledećem mesecu.

Svaka ARRA je u obavezi da održi najmanje po jednu od obuka iz stava 1. ovog odeljka i da ima bar jedno zaposleno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme koje je obučeno za pružanje navedenih usluga u okviru pripremnih obuka koje su organizovali Nacionalna agencija i/ili Projekat Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća – ICIP. Sve obuke moraju držati zaposlena lica u radnom odnosu na neodređeno vreme u toj ARRA, koja su prošla navedene obuke za tu oblast. Izuzetno, obuke iz najviše tri oblasti može držati i drugo fizičko lice koje je prošlo navedene obuke, odnosno iz pet oblasti za ARRA koje su akreditovane u 2012. godini.

Obuke novih trenera/zaposlenih u ARRA za pojedine module organizovaće Ministarstvo i Nacionalna agencija, a prema utvrđenim metodologijama.

Ukoliko se, nakon podnošenja svih mesečnih izveštaja, a zaključno sa izveštajem za decembar mesec, utvrdi da ARRA nije ispunila preuzetu obavezu izvršenja propisanog minimuma (po jedna obuka iz svake oblasti i 22 obuke godišnje), ARRA će biti u obavezi da, od isplaćenih sredstava, vrati deo Nacionalnoj agenciji i to:

– po 30.000 dinara za svaku obuku koja nije održana do ukupnog broja od 22 obuke godišnje,

– za obuke koje nisu održane u određenoj oblasti iznos opredeljen ovim programom za tu vrstu obuka, bez obzira na ukupan broj održanih obuka.

Obuke koje se spovode u okviru realizacije međunarodnih projekata koje su podržali bilateralni ili multilateralni donatori, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznate kao obuke iz ovog seta usluga.

3. Konsalting

Savetodavne usluge koje će ARRA pružati su:

podrška za pripremu prijava za kredite start up i žensko preduzetništvo koje realizuje Fond za razvoj Republike Srbije;

dijagnostikovanje inovativnosti (procena inovacionih potencijala preduzeća i stepena njihove inovativnosti);

podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSPP koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija, kao i druge institucije koje pružaju bespovratna sredstva MSP, kao što su Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: (SIEPA) i Fond za inovacionu delatnost;

izrada marketing plana za MSPP;

provera stanja u poslovanju.

Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 170.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA, odnosno do 1.870.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluge iznosi 22.440.000,00 dinara u bruto iznosu.

4. Promocija

ARRA organizuju i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.

ARRA su u obavezi da, u toku trajanja javnih poziva, organizuju minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP, koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija, kao i da učestvuju u promociji programa drugih institucija koje pružaju bespovratnu podršku MSPP, kao što su SIEPA i Fond za inovacionu delatnost.

ARRA će organizovati i četiri info dana godišnje za studente i učenike završnih godina sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničke kulture na fakultetima i visokim strukovinim školama.

ARRA su u obavezi da organizuju i minimum jedan događaj na promociji preduzetništva i sektora MSPP u okviru Evropske nedelje MSP (European SME Week 2013).

Događaji koje se organizuju u okviru sprovođenja međunarodnih projekata koje su podržali bilateralni ili multilateralni donatori, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznati kao promotivni događaji u okviru ovog seta usluga.

U slučaju da se, u okviru mesečnog izveštaja o realizaciji standardizovanog seta usluga utvrdi da ARRA nije organizovala promotivni događaj za neki od, u tom periodu, aktuelnih javnih poziva Ministarstva i Nacionalne agencije, u sledećem mesecu realizacije ovog programa ARRA neće biti isplaćena suma u visini od 50% od iznosa predviđenog za usluge promocije. Takođe, ukoliko se, nakon podnošenja izveštaja o realizaciji standardizovanog seta usluga za decembar, utvrdi da ARRA nije organizovala sve promotivne događaje predviđene ovim programom, ARRA neće biti isplaćena suma predviđena za usluge promocije za decembar mesec.

Za usluge promocije opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 60.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA, odnosno do 660.000,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za promotivne aktivnosti iznosi 7.920.000,00 dinara u bruto iznosu.

IV NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se ARRA, i to bespovratno i namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga predviđenog ovim programom. Izuzetno, u regionima u kojima ne postoji ARRA, Nacionalna agencija će obezbediti realizaciju ovog programa.

Opredeljena sredstva budžetom za realizaciju standardizovanog seta usluga iznose 50.000.000,00 dinara od kojih je za svaku ARRA opredeljeno do 4.136.000,00 dinara u bruto iznosu. Preostali iznos, u visini od 368.000,00 dinara, Nacionalna agencija će iskoristiti za organizaciju treninga trenera i podizanje kapaciteta ARRA, kao i za usluge platnog prometa.

Nacionalna agencija će plaćanje prema ARRA vršiti mesečno, a na osnovu mesečnog izveštaja o realizovanim aktivnostima koje će ARRA dostavljati Nacionalnoj agenciji do 5. u mesecu za prethodni mesec. Nacionalna agencija će izveštaj o realizovanim aktivnostima dostavljati Ministarstvu do 10. u mesecu za prethodni mesec.

Sredstva će se odobravati samo za finansiranje onih aktivnosti koje će biti započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom i čiji je vremenski plan realizacije do 31. decembra 2013. godine.

Za svaku od navedenih grupa usluga Ministarstvo i Nacionalna agencija definisaće adekvatan mehanizam praćenja sprovođenja.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti:

obaveza utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u Programu,

obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu,

obaveza realizacije svih aktivnosti predviđenih Programom,

obaveza nadzora i kontrole realizacije programa od strane ARRA,

obaveza prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava,

obaveza Nacionalne agencije da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da vrati u budžet Republike Srbije.

Po potpisivanju ugovora Ministarstva i Nacionalne agencije, Nacionalna agencija će pismeno obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih programom mora zaključiti ugovor sa Nacionalnom agencijom, u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i ARRA. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje ARRA, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokove za završetak aktivnosti, kao i obavezu ARRA da sve aktivnosti realizuje do 31. decembra 2013. godine.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora između Nacionalne agencije i ARRA, početkom svakog kvartala prenositi sredstva za realizaciju standardizovanog seta usluga u tom kvartalu, na podračun za posebne namene Nacionalne agencije. Nacionalna agencija je u obavezi da ta sredstva prenosi ARRA, do kraja 2013. godine, do visine iznosa definisanog ugovorom između Nacionalne agencije i ARRA, a u skladu sa mesečnim obimom realizacije.

V PRAĆENJE REALIZACIJE

ARRA je dužna da po završetku mesečnih aktivnosti dostavi Nacionalnoj agneciji izveštaj o realizaciji tih aktivnosti, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno definisan ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o realizaciji aktivnosti Nacionalnoj agenciji najkasnije do 15. januara 2014. godine.

ARRA je dužna da Ministarstvu i Nacionalnoj agenciji, sa ciljem praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije Programa tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Nacionalna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa realizacijom ovog programa završi do 31. januara 2014. godine i o tome podnese izveštaj o realizovanim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 15. februara 2014. godine koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar