Uredba o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO – EIB 8

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prijava projekta koji se finansira u skladu sa ovom uredbom podnosi se na Obrascu – Prijava projekta za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ocenjivanje i odabir projekta koji se finansira u skladu sa ovom uredbom vrši se na osnovu kriterijuma koji su dati u Prilogu – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. februara 2016. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK VLADE

dr. Rasim Ljajić

Ostavite komentar