Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2008. godinu

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 , 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZAŠTITE I

UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2008.GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program zaštite i unapređivanja šuma za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se radovi zaštite šuma, sadnje šumskog drveća, nege kultura, izgradnje tvrdih šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, kao i drugi radovi na zaštiti i unapređivanju šuma.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

P R O G R A M

ZAŠTITE I UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2008. GODINU

I.

U 2008. godini izvršiće se radovi zaštite šuma, sadnje šumskog drveća, nege kultura, izgradnje tvrdih šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, kao i drugi radovi na zaštiti i unapređivanju šuma.

II.

Radovi na zaštiti i unapređivanju šuma izvršiće se u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene i to:

Red.br. Vid rada Jedinica mere Jedinična cena učešća sredstava budžeta RepublikeSrbije Ukupno učešće sredstava budžeta RepublikeSrbije -dinara- -dinara- 1 2 3 4 5 1 ZAŠTITA ŠUMA     131.428.000   Zaštita šuma od bolesti i štetočina din   Održavanje protiv požarnih pruga km 50.000   Nabavka opreme za gašenje požara din 2 SADNjA ŠUMSKOG DRVEĆA 84.500.000   Pošumljavanje goleti u šumama u državnoj svojini sadnjom šumskih sadnica ha 60.000   Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini podela šumskih sadnica fizičkim licima ha 30.000   Popunjavanje šumskih zasada stradalih usled suše – redukovana površina( sadnja po programu iz 2007. godine) ha 60.000   Pošumljavanje požarišta ha 60.000   Melioracija degradiranih šuma-sadnjom šumskih sadnica ha 50.000 3 NEGA 55.700.000   Okopavanje i prašenje ha 10.000   Seča izdanaka i izbojaka ha 15.000   Uklanjanje korova ha 12.000   Čišćenje u kulturama starosti 6-15 godina ha 17.000 1 2 3 4   Čišćenje u mladim sastojinama ha 15.000   Prorede u veštačkim sastojinama starosti 16-30 godina ha 16.000 4 IZGRADNjA TVRDIH ŠUMSKIH PUTEVA 127.500.000   Radovi na I fazi km 500.000   Radovi na II fazi km 500.000   Radovi na I i II fazi km 1.000.000 5 PROIZVODNjA ŠUMSKOG SEMENA 4.086.000   Sakupljanje šumskog semena lišćara   a) selekcionisano seme din/kg 100   b) seme poznatog porekla din/kg 70   Sakupljanje semena šumskih voćkarica din/kg 300   Sakupljanje semena hrasta lužnjaka   a) selekcionisano seme din/kg 50   b) seme poznatog porekla din/kg 20   Sakupljanje semena hrasta kitnjaka,cera i crvenog hrasta   a) selekcionisano seme din/kg 100   b) seme poznatog porekla din/kg 70   Sakupljanje šumskog semena crnog i domaćeg oraha din/kg 70   Sakupljanje šumskog semena pančićeve omorike din/kg 4.000   Sakupljanje šumskog semena ostalih četinara din/kg 2.000   Revizija postojećih i izdvajanje novih objekata priznatog polaznog materijala za proizvodnju šumskog semena din 1   Dorada semena u centru za šumsko seme-Požega din 1 6 PROIZVODNjA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA 57.000.000   Sadnice lišćara – osim bagrema kom. 8   Četinari (1+0) kontejneri kom. 5   Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0) kom. 2 7 NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD 22.786.000   Preuzete obaveze iz 2007. god din 13.286.000   Projekti za finansiranje u 2008. godini: din 9.500.000   Istraživanja genetskog potencijala šumskog drveća u Srbiji u okviru mreže evropskih provenijeničnih testova din 1 2 3 4 5   Definisanje regiona provenijencije belog bora – Pinus silvestris L. din   Istraživanja dosadašnjih i izbor budućih uzgojnih mera u cilju održivog razvoja šuma sa posebnom namenom din   Metodi sanacije požarišta u šumama sa funkcijom zaštite zemljišta i voda din   Istraživanja savremenih metoda pošumljavanja u klimatski izmenjenim uslovima. ( suša , ekstremno visoke temperature i dr. ) din   Produkcione osnove gazdovanja sastojinama bukve u Republici Srbiji din   Istraživanja u funkciji intezivne proizvodnje biomase za energetske namene din 8 UVOĐENjE SERTIFIKACIJE ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA din 800.000 9 EDUKACIJA I PROPAGANDA din 10.000.000 10 IZRADA DELA GEOINFORMACIONOG SISTEMA ZA DRŽAVNE ŠUME REPUBLIKE SRBIJE din 14.200.000 11 NABAVKA LINIJE ZA KONTEJNERSKU PROIZVODNjU ŠUMSKIH SADNICA din 20.000.000 12 UTVRĐIVANjE USPEHA POŠUMLjAVANjA PO PROGRAMU N.I.P-a KAO I PROGRAMU IZ 2008.god. IZVRŠENOG OD STRANE J.P. „SRBIJAŠUME” din 6.000.000   U K U P N O 534.000.000

Ostavite komentar