Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2010. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96, 101/05 – dr. zakon i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 8/10), u Programu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2010. godinu, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

Redni broj Objekti i radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1 2 3 1. Višenamenske brane i akumulacije 1.180.000.000 2. Vodosnabdevanje 1.150.000.000 3. Zaštita voda 624.000.000 4. Zaštita od voda 1.287.070.897 5. Studije, projekti i priprema investicija 519.000.000 6. Međunarodna saradnja 180.000.000 UKUPNO: 4.940.070.897

U odeljku 1. Višenamenske brane i akumulacije, tabelarni pregled, u tački 1.1. Izgradnja brana iznos: „1.095.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.117.000.000”.

U tački 1.2. Održavanje brane iznos: „35.000.000” zamenjuje se iznosom: „63.000.000”.

Reči: „Ukupno: 1.130.000.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 1.180.000.000”

U stavu 3. iznos: „1.130.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.180.000.000”.

U odeljku 2. Vodosnabdevanje, tabelarni pregled, iznos: „1.000.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.150.000.000.”.

U stavu 6. iznos „1.000.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.150.000.000”.

U odeljku 3. Zaštita voda, tabelarni pregled, u tački 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje iznos: „418.000.000” zamenjuje se iznosom: „612.000.000”.

Reči: „Ukupno: 430.000.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 624.000.000”

U stavu 4. iznos: „430.000.000” zamenjuje se iznosom: „624.000.000”.

U odeljku 4. Zaštita od voda, tabelarni pregled, u tački 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava iznos: „711.000.000” zamenjuje se iznosom: „789.497.978”.

U alineji prvoj iznos: „630.000.000” zamenjuje se iznosom: „708.497.978”.

U tački 4.4. Odbrana od poplava i leda iznos: „56.000.000” zamenjuje se iznosom: „139.000.000”.

Reči: „Ukupno: 1.125.572.919” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 1.287.070.897”.

U stavu 2. iznos: „630.000.000” zamenjuje se iznosom: „708.497.978”.

U stavu 5. iznos: „711.000.000” zamenjuje se iznosom: „789.497.978”.

U stavu 9. iznos: „56.000.000” zamenjuje se iznosom: „139.000.000”.

U odeljku 5. Studije, projekti i priprema investicija, tabelarni pregled, iznos: „479.000.000.000” zamenjuje se iznosom: „519.000.000”.

U stavu 4. iznos: „479.000.000” zamenjuje se iznosom: „519.000.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, ____ juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar