Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O SREDSTVIMA

ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA

KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA

Član 1.

U Uredbi o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), u članu 5. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Nadležni organi po službenoj dužnosti utvrđuju da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.”

Član 2.

U članu 6. stav 2. briše se, a dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9022/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar