Uredba o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU PREDLAGANjA PROJEKATA ČIJA JE REALIZACIJA U FUNKCIJI PODSTICANjA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE I O PRAĆENjU DINAMIKE FINANSIRANjA TIH PROJEKATA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata.

Projekti iz stava 1. ovog člana su projekti koji se odnose na izgradnju (rekonstrukcija, adaptacija, sanacija) škola, obdaništa, bolnica i drugih zdravstvenih ustanova, sportskih objekata, stanogradnju, izgradnju autoputeva i drugih državnih puteva, institucija kulture i drugih objekata od javnog značaja (u daljem tekstu: projekti).

Član 2.

Ovlašćeni predlagači projekata su:

1) nadležna ministarstva – za projekte koji se finansiraju 100% iz budžeta Republike Srbije;

2) Fond za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – za projekte koji se finansiraju 50% iz budžeta Republike Srbije i 50% iz budžeta Autonomne pokrajine;

3) jedinice lokalne samouprave, na čijoj teritoriji će se realizovati ti projekti – za projekte koji se finansiraju 50% iz budžeta Republike Srbije i 50% iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Ovlašćeni predlagači projekata uz projekat čiju realizaciju predlažu, dostavljaju i sledeću dokumentaciju:

1) dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;

2) lokacijsku dozvolu ili odobrenje za izgradnju i glavni projekat;

3) odluku skupštine grada, odnosno jedinice lokalne samouprave o obezbeđenju sredstava u budžetu za učešće u finansiranju projekta;

4) odluku skupštine grada, odnosno jedinice lokalne samouprave o prihvatanju obaveze otplate duga u periodu od pet godina od dana povlačenja sredstava, odnosno datuma efektuiranja ugovora o kreditu.

Uslovi za izbor i sprovođenje projekata koji se odnose na izgradnju stanova, autoputeva i drugih državnih puteva utvrđuju se posebnim aktom Vlade.

Član 3.

Predlozi projekata iz člana 2. ove uredbe dostavljaju se Radnoj grupi za utvrđivanje predloga projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije (u daljem tekstu: Radna grupa).

Radnu grupu čine po jedan predstavnik: Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja; Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu; Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja; Ministarstva finansija; Ministarstva pravde; Ministarstva za Nacionalni investicioni plan; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva prosvete; Fonda za razvoj Republike Srbije; Građevinske direkcije Srbije.

Radnu grupu obrazuje Vlada.

Član 4.

Radna grupa razmatra i utvrđuje predlog za izbor projekta u roku od sedam dana od dana prijema projekta, ukoliko je projekat dostavljen u skladu sa članom 2. ove uredbe.

Vlada po predlogu iz stava 1. ovog člana vrši izbor projekta.

Ako u sprovođenju projekta nastanu nepredviđene okolnosti, Radna grupa je dužna da o tome bez odlaganja obavesti Vladu.

Član 5.

Finansijska sredstva za realizaciju projekata koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije, u budžetu autonomne pokrajine, u budžetu jedinice lokalne samouprave i iz kredita banaka prenose se Fondu za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se na osnovu ugovora koji zaključuju Fond, banka koja finansira izabrani projekat, ministarstvo nadležno za poslove finansija i lice koje ovlasti ovlašćeni predlagač projekta čija realizacija se finansira iz tih sredstava.

Ovlašćeni predlagač čiji se projekat realizuje u skladu sa ovom uredbom zaključuje ugovor o komisionim poslovima sa Fondom.

Ovlašćeni predlagač iz stava 3. ovog člana dostavlja Fondu dokumentaciju o realizaciji projekta (ugovor, anekse ugovora, avansnu, privremene i okončanu situaciju, bankarske garancije i dr.) uz izveštaj nadzornog organa.

Ovlašćeni predlagač iz stava 3. ovog člana odgovoran je za preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i izvršavanje izdataka namenjenih za sprovođenje projekata.

Član 6.

Fond vodi bazu podataka o odobrenim i realizovanim plaćanjima po izvorima sredstava (u daljem tekstu: baza podataka).

Baza podataka sadrži: naziv ministarstva, odnosno autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave; naziv projekta; naziv i broj računa primaoca sredstava; iznos i datum svake pojedinačne isplate; iznos ukupno realizovanih sredstava (iznosi se izražavaju u dinarima i u evrima); procenat realizacije sredstava.

Baza podataka vodi se u elektronskom obliku.

Član 7.

Ugovor o izvođenju radova, o nabavci dobara i usluga, kao i ugovore koji za predmet imaju druge aktivnosti vezane za realizaciju projekta, sa izvođačem radova, dobavljačem i pružaocem usluga zaključuju ovlašćeni predlagači koji učestvuju u finansiranju projekta.

Član 8.

Fond prati dinamiku trošenja sredstava namenjenih za realizaciju projekata i o tome najmanje jednom u tri meseca izveštava Vladu.

Fond dostavlja Ministarstvu finansija – Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o načinu trošenja sredstava namenjenih za realizaciju projekata za prethodnu godinu, radi kontrole namenske upotrebe sredstava.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata sadržan je u članu 123. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Vlada donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona, a u vezi je sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Programom vanredne podrške građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize u 2010. godini koji je Vlada usvojila 3. juna 2010. godine, utvrđeni su ciljevi Programa, namena sredstava, nosioci Programa, način finansiranja, upravljanje sredstvima, način korišćenja sredstava, postupak realizacije, kao i sprovođenje Programa i izveštavanje. Program se primenjuje na sve gradove, odnosno sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Osnovni cilj Programa je vanredna podrška domaćoj građevinskoj industriji kroz angažovanje domaćih građevinskih preduzeća iz oblasti visokogradnje na realizaciji projekata od šireg društvenog značaja, uz korišćenje domaćeg građevinskog materijala.

Razlozi zbog kojih se predlaže donošenje Uredbe o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata (u daljem tekstu: Uredba) je da se uredi način predlaganja projekata i praćenje dinamike finansiranja tih projekata. Na taj način treba da budu postignuti sledeći ciljevi:

-prevazilaženje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Republici Srbiji u oblasti građevinarstva, odnosno pomoć građevinarstvu u izlasku iz depresije;

-podsticanje razvoja i upošljavanja građevinskih preduzeća i obezbeđivanje likvidnosti ovog sektora;

-podsticanje razvoja i upošljavanja domaćih preduzeća koja se bave proizvodnjom građevinskog materijala;

-zadržavanje postojećeg nivoa zaposlenosti uz mogućnost otvaranja novih radnih mesta;

-podsticanje razvoja jedinica lokalne samouprave.

Projekti će se finansirati se na sledeći način:

Republika Srbija obezbeđuje 10% učešća;

gradovi, odnosno jednice lokalne samouprave, koje su zainteresovane da kandiduju projekte za finansiranje u skladu sa Programom, obezbeđuju 10% učešća;

kada je Autonomna pokrajina Vojvodina zainteresovana da kandiduje projekte koji se realizuju na njenoj teritoriji, nezavisno od projekata koje kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, obezbeđuje 10% učešće;

domaće poslovne banke obezbeđuju finansiranje za 80% vrednosti projekata.

Sredstva obezbeđena iz kredita poslovnih banaka (80% vrednosti projekta), otplaćuju se od strane Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u odnosu 50%:50%. Izuzetno, u slučaju kada se projekti u potpunosti realizuju od strane Republike Srbije, Republike Srbija otplaćuje kredit u celosti.

Republika Srbija obezbeđuje svoje učešće u finansiranju projekata u budžetima za 2010. i 2011. godinu. Gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, obezbeđuju svoje učešće u finansiranju projekata u lokalnim budžetima za 2010. i 2011. godinu.

Ujedno, važno je napomenuti da je, za učešće u finansiranju projekata iz Programa vanredne podrške građevinskoj industriji Srbije raspisan javni poziv za izbor poslovnih banaka. Korisnik kredita i adiministrator je Fond za razvoj Republike Srbije. Način odobravanja kredita, prava, obaveze i način saradnje između Ministarstva, Fonda za razvoj Republike Srbije i izabranih poslovnih banaka, definisaće se sporazumom, kao i posebnim ugovorom između Fonda za razvoj RS i izabranih poslovnih banaka. Pravo učešća na ovom konkursu imaju poslovne banke koje prihvataju sledeće uslove:

iznos sredstava: minimum 1.000.000.000,00 RSD

kamatna stopa: referentna kamatna stopa NBS + 2,5 %

obrada zahteva: do 1,00 % od iznosa kredita

rok otplate kredita: 5 godina, uključujući period počeka

period počeka: 1 godina

Do sada je odobrena vrednost 14.500.000.000 dinara od prijavljenih projekata.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH ODREDABA UREDBE

Članom 1. Uredbe utvrđuje se predmet uređenja uredbe.

Članom 2. Uredbe utvrđeno ko su ovlašćeni predlagači projekata, a u zavisnosti od toga definisan je procenat sufinansiranja u odnosu na vrednost celokupnog projekta od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Takođe, definisana je dokumentacija koju dostavljaju predlagači projekata uz projekat čiju realizaciju predlažu, kao i da se uslovi za izbor i sprovođenje projekata koji se odnose na izgradnju stanova, autoputeva i drugih državnih puteva utvrđuju posebnim aktom Vlade.

U članu 3. Uredbe je predviđeno da se predlozi projekata iz člana 2. ove uredbe dostavljaju Radnoj grupi (Komisiji) za utvrđivanje predloga projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije, kao i čiji predstavnici čine Radnu grupu, te da Radnu grupu obrazuje Vlada.

U članu 4. Uredbe je predloženo da radna grupa razmatra i utvrđuje predlog za izbor projekta u roku od sedam dana, ukoliko je projekat dostavljen u skladu sa članom 2. ove uredbe. Vlada po tom predlogu vrši izbor projekta. Ako u sprovođenju projekta nastanu nepredviđene okolnosti, Radna grupa je dužna da o tome bez odlaganja obavesti Vladu.

Članom 5. Uredbe predviđen je način prenosa sredstava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i sredstva banke Fondu za razvoj Republike Srbije, kao i da se ta sredstva koriste na osnovu ugovora koji zaključuju Fond, banka koja finansira izabrani projekat, ministarstvo nadležno za poslove finansija i lice koje ovlasti ovlašćeni predlagač projekta čija realizacija se finansira iz tih sredstava.

Ovlašćeni predlagač čiji se projekat realizuje u skladu sa ovom uredbom zaključuje ugovor o komisionim poslovima sa Fondom, dostavlja Fondu dokumentaciju o realizaciji projekta (ugovor, anekse ugovora, avansnu, privremene i okončanu situaciju, bankarske garancije i dr.) uz izveštaj nadzornog organa i odgovoran je za preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i izvršavanje izdataka namenjenih za sprovođenje projekata.

Članom 6. Uredbe je predviđeno da Fond vodi bazu podataka o odobrenim i realizovanim plaćanjima po izvorima sredstava, kao i sadržina baze podataka..

Članom 7. je uređeno da ugovore vezane za realizaciju projekta, sa izvođačem radova, dobavljačem i pružaocem usluga zaključuju ovlašćeni predlagači koji učestvuju u finansiranju projekta.

Članom 8. Uredbe definisano je da Fond prati dinamiku trošenja sredstava namenjenih za realizaciju projekata i o tome najmanje jednom u tri meseca izveštava Vladu i da dostavlja Ministarstvu finansija – Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o načinu trošenja sredstava namenjenih za realizaciju projekata za prethodnu godinu, radi kontrole namenske upotrebe sredstava.

Članom 9. Uredbe definisano je da uredba stupa narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU

UREDBE NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, proizlaze iz činjenice da je neophodno da se sredstva predviđena za realizaciju projekata optimalno iskoriste u 2010. godini. S obzirom da se sredstva izvršavaju u skladu sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, potrebno je primeniti veliki broj pregovaračkih postupaka bez objavljivanja javnog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke, kako bi se što pre otpočeli radovi. Posebno treba imati u vidu otpočelu građevinsku sezonu tokom koje treba izvesti brojne građevinske radove radi sprovođenja projekata.

Ostavite komentar