Uredba o utvrđivanju Programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća za period 2017– 2019. godine

Na osnovu člana 27b stav 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju Programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća za period 2017– 2019. godine

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća za period 2017–2019. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3141/2017

U Beogradu, 6. aprila 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Program promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća je dokument koji se odnosi na period od 2017. do kraja 2019. godine i oslanja se na strateške ciljeve Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine ― Istraživanje za inovacije, kao i strateško opredeljenje države da uspostavi sistem koji podržava izvrsnost u nauci, relevantnost za društveni i ekonomski razvoj, konkurentnost privrede i razvoj društva u celini.

Centar za promociju nauke će se koncentrisati na napore povezivanja naučne zajednice, civilnog društva, privrednih subjekata i javne uprave u cilju boljeg razumevanja uloge nauke u društvu.

U društvu zasnovanom na znanju građanima se mora pružiti prilika da prave izbore na osnovu pouzdanih i relevantnih informacija koje treba da im ponudi odgovorna nauka. Cilj promocije nauke je da ponudi odgovore na pitanje kako nauka može da pomogne građanima, ali i da obezbedi sve uslove da deca, učenici i odrasli budu osposobljeni da efikasno i kritički koriste naučna i tehnološka znanja.

Naučni način razmišljanja i istraživački duh u savremenom društvu postaju najvažniji alat za samostalno učenje, kao i preduslov za donošenje racionalnih, metodološki opravdanih i na verodostojnim podacima zasnovanih odluka u životu i zajednici.

Centar za promociju nauke, kroz sopstvene aktivnosti, kao i kroz raspisivanje javnog poziva za finansiranje aktivnosti naučnih, naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koje su u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike, omogućava da rezultati naučnog istraživanja, naučna metodologija i naučna kultura dopru do građana svih uzrasta čime ostvaruje svoju zakonom propisanu misiju.

Zakonski dokument na kom se zasniva Program promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća je Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, čijim je članom 27b propisano da Centar za promociju nauke priprema predlog programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća (u daljem tekstu: Predlog programa promocije nauke) koji donosi Vlada, na predlog Upravnog odbora Centra. Centar za promociju nauke osnovan je 2010. godine radi promocije i popularizacije nauke i tehnike, odnosno naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća u zemlji i svetu.

Osnovni strateški dokument je Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine Istraživanje za inovacije (dalje: Strategija naučnog i tehnološkog razvoja). Radi postizanja utvrđene vizije i misije Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja se određuje šest posebnih ciljeva, a to su:

podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Republici Srbiji;

jačanje povezanosti nauke, privrede i društva radi podsticanja inovacija;

uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja naukom i inovacijama u Republici Srbiji;

osiguranje izvrsnosti i dostupnosti ljudskih resursa za nauku i privredu i društvene delatnosti;

unapređenje međunarodne saradnje u domenu nauke i inovacija;

povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj putem javnog finansiranja i podsticanja ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.

Jedna od mera kojom se doprinosi ostvarivanju prvog cilja je i promovisanje nauke i inovacija zasnovanih na rezultatima istraživanja.

Strateški okvir promovisanja nauke i inovacija je razvoj kulture dijaloga između nauke, tehnologije i društva, to jest bolje komunikacije istraživačkog sektora sa privredom i drugim resorima, kao i civilnim sektorom i društvom u celini.

Centar za promociju nauke, naučnoistraživačka zajednica, zainteresovana privredna društva i organizacije civilnog društva sprovodiće kampanje i akcije u kojima se promoviše razvoj inovativnog društva znanja.

Uspostavljanje regionalnih centara za promociju nauke i interaktivnog naučnog centra u Beogradu, kao mesta susreta građana sa naukom i tehnologijom, naučnih institucija sa privredom i, posebno, talentovanih učenika i studenata sa naučnom metodologijom, ali i inovativnim i novim pristupima učenju jedan je od zadataka postavljenih Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja.

Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 25 ― Nauka i istraživanje, koji je donela Vlada na sednici održanoj dana 29. septembra 2016. godine u delu Nauka u društvu ukazuje na to da je Republika Srbija prepoznala potrebu za osnivanjem posebne institucije koja je zadužena za odnos između nauke i društva, i to je Centar za promociju nauke.

Opšta analiza stanja u nauci, tehnološkom razvoju i inovacionoj delatnosti u Republici Srbiji, kao i analiza primene Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine i njenih ostvarenih ciljeva i rezultata pokazuje da Republika Srbija ima naučni i istraživački potencijal i da su, u uslovima ekonomske recesije i nedovoljnih materijalno-finansijskih sredstava, u mnogim oblastima ostvareni značajni rezultati, pre svega, u izvrsnosti naučnih istraživanja i broju objavljenih naučnih radova u međunarodnim časopisima, učešću u međunarodnim istraživačkim projektima i osnivanju novih privrednih subjekata koji svoju delatnost zasnivaju na razvoju i korišćenju savremenih tehnoloških dostignuća. Uticaj na društvo, međutim, nije tako veliki. Inovacije koje menjaju naš život u svim aspektima, od jednostavnih proizvoda do društvenih inovacija, radije uvozimo, nego što prepoznajemo učinak naše naučne zajednice. Zbog toga pred naukom u Srbiji kao najveći izazov stoji podsticanje inovacija zasnovanih na istraživanjima.

Društvena odgovornost naučnoistraživačke zajednice se često pominje kao treća, nedovoljno razvijena misija univerziteta koji su prepoznati kao pokretač društvenog razvoja. Važan zadatak promocije nauke u Srbiji jeste da znatno unapredi sliku nauke u srpskoj javnosti. Izvrsnost i uvažavanje unutar zatvorene akademske zajednice jesu neophodni, ali sigurno ne i dovoljni.

U savremenom demokratskom društvu naučne i tehnološke aktivnosti u manjoj ili većoj meri mogu, direktno ili indirektno, da utiču na, vrednosti, interesovanja, sklonosti, potrebe i mogućnosti građana. Drugim rečima, sada je neophodno da jasno pokažemo zašto je nauka važna, ne samo za naučnike već i za one koji se naukom ne bave.

U nedostatku dobre komunikacije naučne zajednice sa građanima, medijski prostor postaje zasićen prilozima u kojima naučna dostignuća nisu korektno predstavljena ili se čak pseudonaučna praksa predstavlja kao društveno prihvatljiva alternativa nauci. Građani koji kroz svoje obrazovanje nisu dostigli odgovarajući nivo naučne pismenosti i kritičkog mišljenja nemaju izgrađene kriterijume po kojima bi razlikovali nauku od pseudonauke. Zbog toga je zadatak promocije nauke da te kriterijume približi kako građanima tako i drugim akterima od interesa za promociju nauke. Koliko su pseudonaučna tumačenja postala veliki društveni problem, postalo je jasno kada se 2015. godine pojavila građanska inicijativa za izmenu zakona kojim je predviđena obavezna vakcinacija tvrdeći da je vakcinacija opasna i da se tom obavezom ugrožavaju ljudska prava. Uloga medija u argumentovanoj borbi protiv pseudonauke zbog toga postaje veća nego što je dosad bila.

Na planu međunarodne saradnje, Republika Srbija je u protekle tri godine napravila značajne pomake. Nakon potpisivanja sporazuma o punopravnom učešću u programu Horizont 2020. i donošenja Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014-2020) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 9/14) u julu 2014. godine, naučnici iz Srbije su prvi put dobili i prestižne grantove ERC i Teaming. Uspeh naših naučnika u programu Horizont 2020. je iznad očekivanja. Posebno ohrabruje uspešno učešće naših inovativnih malih i srednjih preduzeća u ovom programu Evropske unije.

Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja predviđeno je formiranje posebnog tela za podršku učesnicima u programu Horizont 2020. U prelaznom periodu, dok se to telo ne konstituiše, uloga Centra za promociju nauke je da posebnim aktivnostima, kao što su info-dani ili radionice, pomogne uključivanju naših naučnoistraživačkih organizacija, privrednih društava i organizacija civilnog društva u ovaj evropski program sa najvećim fondom u istoriji nauke.

Kada je u pitanju naučno obrazovanje, posebno značajnih pomaka u ranijim godinama nije bilo. Nastavni planovi i programi u osnovnim i srednjim školama su praktično nepromenjeni u odnosu na prethodnu deceniju. Republika Srbija učestvuje u međunarodnim studijama učeničkih postignuća PISA i TIMSS, koje matematičku i naučnu pismenost imaju kao komponente testa. Rezultati iz prethodnih godina ukazuju na to da učenici mlađih razreda u domenu prirodnih nauka ostvaruju bolje rezultate u odnosu na međunarodni prosek nego učenici starijih razreda. U studiji TIMSS 2015 za učenike četvrtog razreda, Srbija se sa 518 bodova našla iznad proseka skale koji iznosi 500 bodova. U istoj studiji za učenike osmog razreda iz 2007. godine, postignuća naših učenika iz biologije, geo-nauka, fizike i hemije bila su ispod međunarodnog proseka. Jedan od razloga zbog kog postignuća naših učenika u domenu nauke opadaju sa godinama je verovatno i to što se nauka razdvaja po predmetima čiji programi nisu dobro korelirani i što se učenici starijih razreda više ne bave celinom nauke u okviru svojih redovnih školskih aktivnosti. Ova ograničenja formalnog obrazovanja nestaju kada se o nauci govori u okvirima vanškolskih aktivnosti kakve realizuje Centar za promociju nauke, festivali nauke, naučni kampovi itd. Zbog toga je uloga neformalnog i informalnog obrazovanja u Republici Srbiji posebno važna.

Rezultati istraživanja koje je 2012. godine sproveo Centar za promociju nauke u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu i agencijom MASMI, o stavovima javnosti prema nauci, tehnologiji i promociji nauke ukazuju na slabu informisanost građana Republike Srbije o savremenim tokovima nauke. Većina građana ne zna da navede nijednog savremenog naučnika iz zemlje ili inostranstva, veliki broj građana nije upoznat sa naučno-istraživačkim institucijama u zemlji ili inostranstvu, a tek jedna petina može da se seti neke novosti iz sveta nauke i tehnologije koju su čuli u poslednjih godinu dana. Imajući u vidu činjenicu da i sami srednjoškolci i studenti najčešće ne znaju ni za jedog savremenog naučnika, ovi podaci bi mogli ukazivati na to da aktuelni nastavni kurikulumi nisu otvoreni za aktuelnosti iz sveta nauke, odnosno da ne prate savremena naučne tokove. Podaci bi, takođe, mogli ukazivati na manjak medijske aktivnosti u cilju naučnog obrazovanja i informisanja građana o novostima iz sveta nauke. Građani pokazuju nedostatak zainteresovanosti za teme vezane za nauku, čemu verovatno u velikoj meri doprinosi prevladavajuće uverenje da nauka može da zainteresuje samo mali, odabrani deo populacije, odnosno one koji se profesionalno bave naukom. Većina građana se gotovo nikad samoinicijativno ne informiщe o nauci, ne posećuje naučne tribine ili predavanja i izuzetno retko razgovara o nauci u krugu prijatelja i porodice. Međutim, pokazalo se da građani prepoznaju potrebu za češćim susretanjem sa naukom, što otvara prostor aktivnostima koje bi za cilj imale promovisanje nauke i njeno „približavanje” široj javnosti. Šta više, većina građana smatra da država treba da se bavi time da sve građane, ne samo mlade, zainteresuje za nauku i učini je pristupačnijom.

U toku 2016. godine Centar je naročito stavio akcenat na sledeće strateške ciljeve: širenje naučne kulture, jačanje uloge nauke u društvu, studijski program naučne komunikacije, regionalizacija promocije nauke, aktivna borba protiv primera loše nauke, promocija doktorskih studija, promocija istraživačkog rada.

Kroz javni poziv Centra za promociju nauke kojim se finansiraju aktivnosti naučnih, naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koje su u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike aktivno se radilo na podizanju nivoa naučne pismenosti i naučnog obrazovanja sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije, podršci raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, a koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije, kao i podršci inovativnim i visokouticajnim projektima koji imaju veliki obuhvat u cilju razvoja i poboljšanja kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke od globalnog značaja.

Prepoznajemo ovaj dokument kao priliku za jasnije definisanje i raščlanjivanje termina koji su često u upotrebi u oblasti promocije nauke i inovacija, jer su uobičajne diskusije i neslaganja oko toga šta ovi termini obuhvataju.

Naučna kultura – Naučnu kulturu čine sistem vrednosti, tradicija, znanja i načini delovanja koji počivaju na idejama i saznanjima do kojih je čovek došao naučnim istraživanjem. Predstavlja segment opšte kulture baziran na vrednostima moderne nauke kao što su objektivnost, inovativnost i otvorenost.

Naučna pismenost – Naučna pismenost podrazumeva posedovanje naučnih znanja i njihovu primenu prilikom prepoznavanja naučnih problema, sticanja novih znanja, naučnog objašnjavanja pojava i izvođenja na činjenicama zasnovanih zaključaka o naučno relevantnim pitanjima; razumevanje prirode nauke kao oblika ljudskog saznanja i delatnosti; svest o tome kako nauka i tehnologija oblikuju i utiču na život u savremenom tehnološkom društvu; spremnost za angažovanje i davanje ličnog doprinosa u rešavanju naučnih pitanja, izgrađivanje ličnog stava.

Istraživač – Osoba odgovarajućeg nivoa i stepena obrazovanja koja radi na naučnoistraživačkim i razvojnim poslovima i koja je izabrana u zvanje istraživača.

Naučnoistraživačka delatnost – Sistematski stvaralački rad koji se preduzima radi otkrivanja novih znanja, s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenja tih znanja u svim oblastima društvenog razvoja.

Inovacija – Inovacija je primena novog ili značajno unapređenog proizvoda ili procesa, novog marketinškog metoda ili organizacionog metoda u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima sa okruženjem.

Inovaciona delatnost – Aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta.

Promocija nauke – Širenje naučne kulture i naučne pismenosti. Ukazivanje na različite vrednosti nauke povezivanjem istraživača sa drugim akterima.

Popularizacija nauke – Uži pojam od promocije nauke, predstavlja interpretaciju naučnih rezultata i metoda kroz niz različitih formata (tekstovi, predavanja, festivali nauke…) kojima se naučna dostignuća i saznanja afirmišu i predstavljaju najširoj populaciji. Dobra promocija nauke treba da dovede do popularizacije nauke.

Pseudonauka – Sistem tvrđenja, pretpostavki i metoda čiji zagovornici pokušavaju da stvore utisak da je reč o naučnom saznanju dok im s druge strane nedostaje utemeljenje u naučnom metodu.

Naučna komunikacija – Podrazumeva jačanje opšteg razumevanja nauke, naučne kulture i naučne pismenosti kao neizostavnog dela svakodnevnog života. Ova komunikacija obuhvata međusobnu razmenu informacija između naučne zajednice, medija, građana, privrede i donosilaca odluka.

Naučni komunikator – Osoba koja se specijalizovala za naučnu komunikaciju i koja nije nužno istraživač.

Naučno novinarstvo – Medijska delatnost koju obavljaju novinari koji su se specijalizovali za izveštavanje o istraživačkim rezultatima, naučnim događajima i idejama od interesa za široku javnost. Vrsta naučne komunikacije.

Naučni novinar – Novinar koji izveštava u javnosti o rezultatima, znanjima i idejama iz nauke.

Centri promocije nauke (eng. science centers, discovery centers) – Ustanove koje šire naučnu kulturu kroz interaktivne postavke, radionice, tribine i druge oblike naučne komunikacije koji neposredno uključuju posetioce ohrabrujući ih da istražuju i sami dolaze do zaključaka.

Regionalni centri za promociju nauke (naučni klubovi) – Prostori u kojima građani zainteresovani za nauku i tehnologiju imaju priliku da se upoznaju, razmenjuju iskustva i diskutuju o naučnim temama.

Park nauke – Specifično organizovan i dizajniran otvoreni prostor ispunjen naučnopopularnim eksponatima kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz igru i neposredno iskustvo.

Program promocije nauke se bazira na sledećim principima:

Dostupnost – svako treba da ima pristup postojećim i novim znanjima, odnosno rezultatima naučnoistraživačkog rada.

Umrežavanje – težnja za komunikacijom i povezivanjem na horizontalnom i vertikalnom nivou između niza aktera (naučna zajednica, obrazovne institucije, kreatori javnih politika, mediji, građani i drugi).

Kritičko razmišljanje – proces jasnog i racionalnog promišljanja analiziranjem i vrednovanjem podataka i dokaza. Priznavanje ograničenja savremene nauke i naučnog metoda.

Etično izveštavanje – Preuzmanje odgovornosti prilikom objavljivanja informacija, provera podataka, nepristrasno, odnosno objektivno predstavljanje činjenica.

Balans među naučnim oblastima – Podjednaka zastupljenost različitih naučnoobrazovnih polja.

Centar za promociju nauke ima centralnu ulogu uspostavljanja saradnje u cilju kontinuiranog strukturiranog dijaloga između naučne zajednice, istraživača, instituta, državne uprave i jedinica lokalne samouprave, institucija civilnog društva, obrazovnih i drugih institucija, regionalnih centara promocije nauke, medija, privrede i građana. Radi uspešnijeg ostvarivanja ovog cilja potrebno je definisati najrelevantnije aktere koji učestvuju ili su obuhvaćeni promocijom nauke.

Naučna zajednica – Istraživači, akreditovane naučnoistraživačke organizacije, preduzeća i nevladine organizacije koje se bave istraživanjem, Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica srpska.

Kreatori javnih politika – Ministarstvo nadležno za poslove nauke, tehnološkog razvoja i prosvete, Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj, Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Konferencija univerziteta Srbije, Zajednica instituta Srbije, zavodi, skupštinski odbori, druga ministarstva i kancelarije Vlade.

Organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

Obrazovne i druge institucije – Predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, visokoškolske ustanove, centri za stručno usavršavanje i regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, javnopriznati organizatori aktivnosti.

Organizacije civilnog društva – Nevladine organizacije, društveni pokreti, humanitarne organizacije, različita udruženja i fondacije.

Mediji – Novinske agencije, štampani, elektronski i novi mediji.

Privredni subjekti i subjekti inovacione delatnosti – Privredna društva, preduzetnici, organizacije za obavljanje inovacione delatnosti, start-ap preduzeća, Privredna komora Srbije.

Ustanove kulture – Muzeji, biblioteke, arhive, zadužbine, udruženja, domovi kulture.

Građani – Učenici, studenti, deca predškolskog uzrasta, roditelji, turisti i svi koji se brinu za zajednicu i učestvuju u javnom životu.

Program promocije nauke definiše četiri strateška cilja i šesnaest potciljeva u periodu od 2017. do kraja 2019. godine:

1) Razvoj kapaciteta istraživača za širenje naučne kulture:

(1) osnaživanje i podsticanje istraživača da informišu javnost o rezultatima, efektima i značaju svog rada;

(2) sistem nagrađivanja istraživača koji aktivno i kontinuirano promovišu naučnu kulturu;

(3) razvoj servisa podrške istraživačima u diseminaciji njihovih rezultata ka široj populaciji.

2) Podsticaj i razvoj komunikacije između naučnoistraživačkih organizacija sa organima državne uprave, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave kroz razmenu vrednosti i praksi:

(1) razvijanje saradnje između istraživača i instituta sa državnom upravom na formiranju politika zasnovanih na verodostojnim podacima i naučnim istraživanjima;

(2) organizovanje različitih aktivnosti kroz koje istraživači i naučni komunikatori iz Republike Srbije i sveta komuniciraju vrednosti naučne kulture u lokalnim samoupravama u kojima su stekli osnovno, srednje ili visoko obrazovanje.

3) Razvoj različitih programa promocije nauke zasnovanih na naučnoj kulturi i naučnoj pismenosti kod svih građana Republike Srbije:

(1) razvijanje programa profesionalnog razvoja nastavnika sa ciljem razvijanja kompetencija važnih za razumevanja metodologije naučnog rada, ali i za obuku drugih nastavnika;

(2) razvoj programa za neformalno i informalno obrazovanje odraslih kroz proces celoživotnog učenja sa ciljem podizanja nivoa naučne pismenosti u Republici Srbiji;

(3) podrška aktivnostima naučnih, naučno-stručnih društava, udruženja i drugih organizacija koje kroz svoje aktivnosti rade na unapređenju naučnoistraživačkog rada, promociji i popularizaciji nauke;

(4) razvoj, podrška i osnaživanje svih vrsta medija za širenje naučne kulture i naučne pismenosti;

(5) marginalizacija primera loše nauke u medijima kroz razvoj kritičkog i etičnog izveštavanja o nauci;

(6) edukacija privrednih subjekata za društveno odgovorno poslovanje koje podrazumeva širenje znanja, naučne kulture, naučne pismenosti i vrednosti ekonomije bazirane na znanju;

(7) uvođenje efikasnijih i konkurentnijih načina finansiranja naučnopopularnih aktivnosti za sve građane Republike Srbije, posebno podvlačeći dostupnost i mobilnost sadržaja.

4) Jačanje resursa za promociju nauke kako bi programi bili dostupniji građanima:

(1) izgradnja Centra promocije nauke u Beogradu u kome bi svi građani Republike Srbije učili o naučnim dostignućima kroz neposredno otkrivanje, eksperimente i istraživanje;

(2) jačanje mreže regionalnih centara promocije nauke (naučnih klubova) u saradnji sa obrazovnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave;

(3) uspostavljanje studijskog programa naučne komunikacije na visokoškolskim ustanovama;

(4) izgradnja mreže parkova nauke u različitim gradovima.

Akcioni plan za sprovođenje Programa promocije nauke utvrdiće Centar za promociju nauke u roku od 90 dana od dana njegovog donošenja.

Ostavite komentar