Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog Koridora autoputa E-75 Subotica-Beograd (Batajnica)

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA –BEOGRAD (BATAJNICA)

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica –Beograd (Batajnica) („Službeni glasnik RS”, broj 69/03), u tekstualnom delu Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica –Beograd (Batajnica), u poglavlju IV. POLOŽAJ MAGISTRALNIH INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U INFRASTRUKTURNOM KORIDORU, u odeljku 1. Položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema, pododeljak 1.1. Položaj korodira autoputa E-75 i puta Kelebija – autoput E-75, u tački 2. Deonica Subotica (sever) – Žednik, stav 2. menja se i glasi:

„Autoput E-75 na deonici od Subotice (sever) – Žednika preseca magistralni put M-22/1 (Subotica – Horgoš) na stacionaži 16+850. Autoput E-75 na stacionaži 23+150 preseca u denivelaciji u obliku petlje novu trasu M-24 (Subotica – Senta) tj. lokalni put Subotica – Palićko jezero.”

U tački 7. Deonica Kelebija – Subotica (jug), stav 2. menja se i glasi:

„Spojni krak na segmentu Kelebija – autoput E-75 se na ovoj deonici preseca sa lokalnim putevima na stacionažama 3+100 i 9+617, magistralnim putevima M-22/1 (Bačka Topola – Subotica na stacionaži 18+350) i M-17/1 (Sombor – Subotica na stacionaži 13+350). Put preseca sledeće puteve:

– L-01 (Miljutski put);

– L-09 (Pačirski put – Sivački put);

– Čantavirski put.”

U odeljku 2. Plan veza infrastrukturnih sistema sa okruženjem, u pododeljku 2.1. Plan veza autoputa E-75 sa okruženjem, stav 4. sa tabelom, menja se i glasi:

„U okviru trase puta Kelebija – autoput E-75 egzistiraće saobraćajne petlje:

Naziv petlje Stacionaža Planirana izgrađenost ukrštanje Kelebija 3+100 planirana ukrštanje Tavankut 9+617 planirana ukrštanje Bajmok 13+400 planirana ukrštanje Verušić 18+300 planirana

Stav 13. sa tabelom, menja se i glasi:

„Spisak denivelisanih ukrštanja i njihove stacionaže na putu

Kelebija – autoput E-75

Natputnjak podvožnjak Orijentaciona stacionaža Sa putem – pruga nadvožnjak 5+730 pruga za Baju natputnjak 9+660 pruga za Sombor natputnjak 14+250 Pačirski put nadvožnjak 18+700 pruga za B. Topolu natputnjak 19+050 put za Čantavir natputnjak 22+250 Bikovački put

Član 2.

Grafičke prikaze, referalne karte, i to: referalna karta broj 1. Plan namene površina, referalna karta broj 2. Plan infrastrukturnih sistema, referalna karta broj 3. Režimi uređenja, korišćenja i zaštite prostora i tematska karta Plan saobraćajne infrastrukture, izrađene u razmeri 1:100.000, izmenjene u skladu sa članom 1. ove uredbe, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05Broj:

U Beogradu, 20. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar