Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za JP „Putevi Srbije” za 2012. godinu

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJA

ZA JP „PUTEVI SRBIJE” ZA 2012. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za JP „Putevi Srbije” za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 19/12), u Programu o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za JP „Putevi Srbije” za 2012. godinu, u glavi II. NAMENA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE JP „PUTEVI SRBIJE” BEOGRAD, stav 2. menja se i glasi:

„Sredstva opredeljena za JP „Putevi Srbije” biće korišćena za sledeće namene:

1) Reprogram ( dug putarima iz prethodnih godina) 1.595.115.475,30 dinara

2) Završetak radova na mostu Gazela 1.260.729.413,66 dinara

3) Završetak radova na deonici autoputa

Levosoje – Preševo 320.059.183,79 dinara

4) Vraćanje kredita ( dokapitalizacija koridora 10 tj.

Koridori Srbije, Raiffeisen Bank i Vojvođanska banka) 1.941.278.258,03 dinara

5) Vraćanje kredita (Fond za razvoj Republike Srbije i

Panonska banka) 358.660.898,00 dinara

6) Sanacija mostova, klizišta i kosina nasipa

i useka i odrona na putevima (projektovanje + izvođenje),

kao i zimsko održavanje 3.324.156.771,22 dinara

U k u p n o: 8.800.000.000,00 dinara.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar