Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA ZA PROIZVODNjU RATARSKIH I POVRTARSKIH KULTURA U 2008. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini („Službeni glasnik RS”, broj 29/08) u članu 2. reči: „31. marta 2008. godine” zamenjuju se rečima: „30. aprila 2008. godine”.

Član 2.

U članu 3. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Lica iz stava 1. ovog člana, a koja su prijavila proizvodnju šećerne repe, pored iznosa iz stava 1. ovog člana imaju pravo na iznos od 4.000 dinara po hektaru zasejane površine šećerne repe.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4427008.085.doc/13

Ostavite komentar