Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ RATARSTVA, VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA I POVRTARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, broj 17/12), u nazivu reči: ,,vinogradarstva i povrtarstva” zamenjuju se rečima: ,,vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva”.

Član 2.

U članu 1. reči: ,,vinogradarstva i povrtarstva” zamenjuju se rečima: ,,vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva”.

Član 3.

U Programu kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate koji je odštampan uz Uredbu o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, broj 17/12) i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Program), u nazivu Programa reči: ,,vinogradarstva i povrtarstva” zamenjuju se rečima: ,,vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva”.

U odeljku 1. Ciljevi Programa, stav 1. menja se i glasi:

,,Programom kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva u 2012. godini (u daljem tekstu: kreditna podrška za razvoj biljne proizvodnje).”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar