Uredba o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj brenda u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravak, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDA

U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava za razvoj brenda u Republici Srbiji u 2012. godini, u cilju jačanja konkurentnosti i prepoznatljivosti brendova iz Republike Srbije i podsticanja primene brendinga i marketinga u poslovanju privrednih subjekata (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Brend u smislu ove uredbe jeste prepoznatljivi privredni subjekt odnosno perspektivni proizvod koji se izdvaja u odnosu na istovrsne proizvode svojim kvalitetom, inovativnošću, funkcionalnim, organoleptičkim odnosno vizuelnim prednostima sa svrhom pozicioniranja u svesti potrošača kao boljih i uspešnijih od konkurencije.

Član 3.

Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom dodeljuju se kao bespovratna.

Član 4.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), putem javnog poziva.

Javni poziv se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na web stranici Ministarstva.

Prijava na konkurs se podnosi Ministarstvu, u roku i sa dokumentacijom koji su utvrđeni javnim pozivom.

Konkursom se bliže utvrđuju uslovi za dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Član 5.

Pravo učešća na konkursu imaju privredni subjekti koji su upisani u odgovarajući registar kao privredna društva.

Pravo učešća na konkursu nemaju privredni subjekti:

protiv kojih je pokrenut stečajni postupak;

koji za prijavljenu namenu već koriste druga sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Član 6.

Podsticajna sredstva se dodeljuju za brendove iz sledećih grupa proizvoda odnosno privrednih sektora:

prehrambena industrija (organska proizvodnja, zdrava hrana viših faza obrade):

(1) proizvodi od voća,

(2) konditorski proizvodi,

(3) proizvodi od mesa,

(4) proizvodi od šumskih plodova;

drvna industrija:

(1) nameštaj i proizvodi za kuću,

(2) ostali proizvodi od drveta;

tekstilna industrija;

proizvodi od keramike, stakla, gline.

Član 7.

Podsticajna sredstva se dodeljuju za:

unapređenje dizajna proizvoda, odnosno prijavljenog brenda;

unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija privrednih subjekata, odnosno prijavljenog brenda.

Član 8.

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava sprovodi Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove trgovine.

Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom, ocenjuje prijave i utvrđuje rang listu najbolje ocenjenih prijava.

Komisija donosi odluku o raspodeli podsticajnih sredstava na osnovu kvaliteta prijave, zahteva za iznos podsticajnih sredstava koji je naveden u prijavi, obima planiranih aktivnosti i procene ostvarivosti očekivanih rezultata razvoja brenda, i utvrđuje iznos podsticaja koji se dodeljuje privrednom subjektu, a po redosledu utvrđenom na rang listi najbolje ocenjenih prijava.

Komisija donosi odluku o raspodeli podsticajnih sredstava do visine utvrđene članom 10. ove uredbe.

Komisija donosi odluku da se ne dodele podsticajna sredstva, ako oceni da nijedna prijava ne ispunjava propisane uslove.

Obaveštenje o raspodeli podsticajnih sredstava se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Član 9.

Na osnovu odluke o raspodeli, Ministarstvo i korisnik podsticajnih sredstava zaključuju ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava, kojim se bliže uređuju prava, obaveze i odgovornosti, način i dinamika isplate podsticajnih sredstava, sredstva finansijskog obezbeđenja, dinamika realizacije planiranih aktivnosti i izveštavanje, način kontrole namenske upotrebe dodeljenih sredstava, kao i uslovi i okolnosti koje mogu dovesti do raskida ugovora, a u vezi sa eventualnim neispunjavanjem preuzetih obaveza.

Član 10.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), razdeo 19, program 1504-01 – Izgradnja i pozicioniranje Nacionalnog brenda Srbije, ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, a do iznosa od 3.000.000 dinara.

Član 11.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

                                                                                               PREDSEDNIK

Ostavite komentar