Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške socijalno ugroženim, raseljenim i izbeglim licima za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ SELA KROZ SPECIFIČAN PROGRAM PODRŠKE SOCIJALNO UGROŽENIM, RASELjENIM I IZBEGLIM LICIMA

ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške socijalno ugroženim, interno raseljenim, interno interno raseljenim i izbeglim licima za 2008. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Socijalno ugroženim licima u smislu ove uredbe smatraju se lica koja su državljani Republike Srbije i koja su u trenutku podnošenja zahteva za podsticajna sredstva nezaposlena, odnosno čija je mesečna zarada ostvarena u poslednja tri meseca niža od 50% prosečne neto zarade u Republici Srbiji prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) socijalno ugrožena lica;

2) interno raseljena lica koja su državljani Republike Srbije i koja poseduju raseljeničku legitimaciju;

3) interno interno raseljena lica na teritoriji Kosova i Metohije koja su državljani Republike Srbije i koja poseduju raseljeničku legitimaciju;

4) izbegla lica, koja poseduju izbegličku legitimaciju, odnosno rešenje o priznavanju ili ukidanju izbegličkog statusa koje važi uz ličnu kartu.

Lica iz stava 1. tačka 4) ovog člana imaju pravo na podsticajna sredstva ako nisu uključena u povratnički program i nisu ušla u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, niti su svoju imovinu otuđila ili zamenila u državi prethodnog prebivališta ili drugoj državi.

Član 3.

Lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe (u daljem tekstu: korisnici sredstava) ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekte koji se odnose na započinjanje ili unapređenje ruralne ekonomije, i to za:

1) nabavku priplodne stoke (steone junice, dvizice, priplodne nazimice);

2) nabavku košnica i rojeva pčela;

3) nabavku plastenika;

4) nabavku opreme i mehanizacije;

5) nabavku kuće sa okućnicom u ruralnim sredinama.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekte iz člana 3. tač. 1), 2), 3) i 4) ove uredbe korisnici sredstava ostvaruju ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08).

Član 5.

Podsticajna sredstva za projekte iz člana 3. tač. 1), 2), 3) i 4) ove uredbe dodeljuju se bespovratno, u visini od 100% od ukupne vrednosti nabavljene priplodne stoke, košnica i rojeva pčela, plastenika ili opreme i mehanizacije, prema predračunu, s tim što iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000 dinara po korisniku.

Podsticajna sredstva za projekat iz člana 3. tačka 5) ove uredbe dodeljuju se bespovratno, u visini od 100% od ukupne vrednosti kuće sa okućnicom u ruralnim sredinama, prema kupoprodajnom ugovoru, odnosno predugovoru overenom u sudu, s tim što iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 800.000 dinara po korisniku.

Član 6.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se potrebna dokumentacija, kao i kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava iz ove uredbe.

Član 7.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 8.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuje se naročito predmet i obim investicije, novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, način prenosa podsticajnih sredstava, kao i rokovi za završetak projekta.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.086.doc/1 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 123/07) i članu 17. stav 1. i članu 42. stav. 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07).

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi – Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove, tj. poslove koji su neophodni i koje bi vršila svaka vlada, nezavisno od programa i političkih načela – poslove koji zbog prirode savremenog društva i države moraju da se vrše kontinuirano.

S tim u vezi, smatramo da su se stekli propisani uslovi za donošenje ove uredbe, obzirom da je uredba u funkciji realizacije planiranih budžetskih sredstava za državne podsticaje u poljoprivredi, na osnovu Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2008. godinu, odnosno izostanak blagovremene realizacije ovih sredstava izazvao bi drastične poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i nenadoknadivu štetu poljoprivrednim proizvođačima, te sledstveno tome izazvao ekonomske poremećaje većih razmera, obzirom na mesto i značaj ove privredne grane, i na taj način ugrozilo vitalne državne interese. Specifičnost poljoprivredne proizvodnje u odnosu na druge privredne delatnosti jeste neophodnost ostvarivanja kontinuiteta proizvodnog ciklusa, kao i sezonski karakter pojedinih faza proizvodnje.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Prema rezultatima istraživanja prezentovanim u okviru Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji (SSS), kategorije stanovništva koje su u Srbiji najviše izložene riziku siromaštva su: neobrazovano stanovništvo, nezaposlena i izdržavana lica, stara lica (65+) i deca, domaćistva sa pet i više članova, staračka jednočlana i dvočlana domaćinstva, posebno u ruralnim područjima, zemljoradnički pezioneri, naročito u ruralnim sredinama, stanovnici ruralnih područja jugoistočne i zapadne Srbije. Pored toga, razna istraživanja i druge analize pokazuju da Romi, interno raseljena lica i izbeglice, kao i osobe sa invaliditetom spadaju u kategorije stanovništva koje su sa najvećim rizikom siromaštva.

Jedan od strateških pravaca SSS podrazumeva efikasnu primenu postojećih i definisanje novih programa, mera i aktivnosti usmerenih direktno na najsiromašnije i socijalno ugrožene grupe, naročito u najmanje razvijenim područjima. Cilj ovih aktivnosti jeste započinjanje dugotrajnog procesa osposobljavanja ovih grupa da izađu iz siromaštva, time što će im se razviti sposobnosti potrebne za novu ekonomiju, uz obezbeđeni minalni standard života.

Siromaštvo u Srbiji je ruralni fenomen, pre svega zbog bržeg rasta realnih zarada i penzija koje čine dominantan izvor prihoda u urbanim sredinama. Indeks siromaštva ruralnog stanovništva dva puta je veći od indeksa siromaštva urbanog stanovništva.

Cilj ove uredbe je podrška socijalno ugroženim, raseljenim i izbeglim licima koja žele da se bave određenim aktivnostima ruralne ekonomije, a mogućnost korišćenja sredstava po osnovu ove uredbe imaće i socijalno ugrožene porodice, koje žele da se vrate na porodična gazdinstva – povratnici u sela.

Ovom uredbom predviđena je podrška i interno interno raseljenim državljanima Republike Srbije koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, što je u skladu sa Strategijom dugoročnog ekonomskog razvoja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, čiji su osnovni strateški ciljevi: ekonomska integracija srpske zajednice sa ekonomskim kretanjima u Republici Srbiji, unapređenje kvaliteta života stanovništva, odnosno smanjenje siromaštva srpske zajednice, kao i zaustavljanje iseljavanja pripadnika srpske zajednice sa Kosova i Metohije.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške socijalno ugroženim, interno raseljenim, interno interno raseljenim i izbeglim licima za 2008. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Socijalno ugroženim licima u smislu ove uredbe smatraju se lica koja su državljani Republike Srbije i koja su u trenutku podnošenja zahteva za podsticajna sredstva nezaposlena, odnosno čija je mesečna zarada ostvarena u poslednja tri meseca niža od 50% prosečne neto zarade u Republici Srbiji prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

– socijalno ugrožena lica;

– interno raseljena lica koja su državljani Republike Srbije i koja poseduju raseljeničku legitimaciju;

– interno interno raseljena lica na teritoriji Kosova i Metohije koja su državljani Republike Srbije i koja poseduju raseljeničku legitimaciju;

– izbegla lica, koja poseduju izbegličku legitimaciju, odnosno rešenje o priznavanju ili ukidanju izbegličkog statusa koje važi uz ličnu kartu, ako nisu uključena u povratnički program i nisu ušla u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, niti su svoju imovinu otuđila ili zamenila u državi prethodnog prebivališta ili drugoj državi.

Lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekte koji se odnose na započinjanje ili unapređenje ruralne ekonomije, i to za:

1) nabavku priplodne stoke (steone junice, dvizice, priplodne nazimice);

2) nabavku košnica i rojeva pčela;

3) nabavku plastenika;

4) nabavku opreme i mehanizacije;

5) nabavku kuće sa okućnicom u ruralnim sredinama.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekte iz tač. 1), 2, 3) i 4) korisnici sredstava ostvaruju ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08).

Podsticajna sredstva za projekte iz tač. 1), 2), 3) i 4) dodeljuju se bespovratno, u visini od 100% od ukupne vrednosti nabavljene priplodne stoke, košnica i rojeva pčela, plastenika ili opreme i mehanizacije, prema predračunu, s tim što iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000 dinara po korisniku.

Podsticajna sredstva za projekat iz tačke 5) dodeljuju se bespovratno, u visini od 100% od ukupne vrednosti kuće sa okućnicom u ruralnim sredinama, prema kupoprodajnom ugovoru, odnosno predugovoru overenom u sudu, s tim što iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 800.000 dinara po korisniku.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom će se utvrditi potrebna dokumentacija, kao i kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava iz ove uredbe.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede. Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovorom se uređuje naročito predmet i obim investicije, novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, način prenosa podsticajnih sredstava, kao i rokovi za završetak projekta.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, u članu 5. Razdeo 14, Funkcija 420, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 15.220.000.000 dinara, od čega je za razvoj sela za specifičan program podrške razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju koji se tiču pripadnika socijalno ugroženih, raseljenih i lica koja su izbegla predviđeno 60.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.086.doc/2

Ostavite komentar