Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške razvoju pripadnika romske nacionalne zajednice za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ SELA KROZ SPECIFIČAN PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE ZAJEDNICE

ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške razvoju pripadnika romske nacionalne zajednice za 2008. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica, pripadnici romske nacionalne zajednice i državljani su Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnici sredstava).

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju za projekte koji se odnose na započinjanje ili unapređenje ruralne ekonomije, i to:

1) za nabavku priplodne stoke (steone junice, dvizice, priplodne nazimice);

2) za nabavku košnica i rojeva pčela;

3) za nabavku plastenika;

4) za nabavku opreme i mehanizacije.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekte iz člana 3. ove uredbe korisnici sredstava ostvaruju ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08).

Član 5.

Podsticajna sredstva za projekte iz člana 3. ove uredbe dodeljuju se bespovratno u visini od 70% od ukupne vrednosti projekta, prema priloženom fiskalnom računu, s tim što iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000 dinara po korisniku sredstava.

Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana imaju lica iz člana 2. ove uredbe ako su obezbedila učešće sopstvenih sredstava za realizaciju projekta u visini od 30% od ukupne vrednosti projekta.

Član 6.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana odrediće se i potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na konkrus, kako bi se dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom.

Član 7.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine pretežno predstavnici udruženja romske zajednice.

Član 8.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuje se naročito predmet i obim investicije, novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, način prenosa podsticajnih sredstava, kao i rokovi za završetak projekta.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.087.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 123/07) i članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07).

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi smatramo da su se stekli propisani uslovi za donošenje ove uredbe, s obzirom da je uredba u funkciji realizacije planiranih budžetskih sredstava za državne podsticaje u poljoprivredi. Izostanak blagovremene realizacije ovih sredstava izazvao bi drastične poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i nenadoknadivu štetu poljoprivrednim proizvođačima, te sledstveno tome izazvao ekonomske poremećaje većih razmera, s obzirom na mesto i značaj ove privredne grane, i na taj način ugrozilo vitalne državne interese. Specifičnost poljoprivredne proizvodnje u odnosu na druge privredne delatnosti jeste neophodnost ostvarivanja kontinuiteta proizvodnog ciklusa, kao i sezonski karakter pojedinih faza proizvodnje.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Pripadnici romske nacionalne zajednice su ekonomski i socijalno najugroženiji deo stanovništva u Republici Srbiji i suočeni su sa najvećim stepenom siromaštva. Prema popisu Zavoda za statistiku iz 2001. godine u Republici Srbiji je živelo oko 180.000 Roma, ali se veruje da je njihov broj znatno veći, odnosno oko 450.000.

Republika Srbija nastoji da proširi prava najugroženijim kategorijama romske nacionalne zajednice radi obavljanja određenih aktivnosti ruralne ekonomije.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške razvoju pripadnika romske nacionalne zajednice za 2008. godinu.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica, pripadnici romske nacionalne zajednice i državljani su Republike Srbije.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava korisnici sredstava ostvaruju za projekte koji se odnose na započinjanje ili unapređenje ruralne ekonomije, i to za:

1) nabavku priplodne stoke (steone junice, dvizice, priplodne nazimice);

2) nabavku košnica i rojeva pčela;

3) nabavku plastenika;

4) nabavku opreme i mehanizacije.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekte korisnici sredstava ostvaruju ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08).

Podsticajna sredstva za projekte iz člana 3. ove uredbe dodeljuju se bespovratno, u visini od 70% od ukupne vrednosti projekta, prema priloženom fiskalnom računu, s tim što iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000 dinara po korisniku sredstava.

Pravo na podsticajna sredstva imaju lica ako su obezbedila učešće sopstvenih sredstava za realizaciju projekta u visini od 30% od ukupne vrednosti projekta.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Komisiju čine pretežno pripadnici udruženja romske zajednice.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 15.220.000.000. Raspored i korišćenje zakonom opredeljenih sredstava od 15.220.000.000 dinara izvršena je po posebnom aktu koji je donela Vlada, od čega je za podršku razvoju sela kroz Program podrške razvoju pripadnika romske nacionalne zajednice za 2008. godinu obezbeđen iznos od 40.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.087.doc/2

Ostavite komentar