Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

UREDBU

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ NABAVKU NOVE POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE, KAO I ZA ISKOPAVANjE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNjAVANjA U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije (u daljem tekstu: nabavka opreme), kao i za iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva koriste se za:

1) nabavku opreme i iskopavanje bunara radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji;

2) nabavku opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripreme stočne hrane;

3) nabavku opreme za preradu i unapređenje prodaje poljoprivrednih proizvoda;

4) nabavku opreme za povrtarsku, ratarsku i hortikulturnu proizvodnju;

5) nabavku opreme za proizvodnju, preradu i skladištenje meda.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju:

1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) zemljoradnička zadruga;

3) crkva i verska zajednica;

4) zadužbina;

5) poljoprivredna škola.

Lice iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08).

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 36/06).

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar zadužbina za obavljanje aktivnosti, odnosno ostvarivanje ciljeva koji se odnose na razvoj poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Zakonom o zadužbinama, fondacijama i fondovima („Službeni glasnik SRS”, broj 59/89).

Lice iz stava 1. tačka 5) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik SRS”, broj 62/03, 64/03-ispravka, 58/04-izmena, 62/04-ispravka, 79/05-dr.zakon i 101/05-dr.zakon).

Član 3.

Podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe utvrđuju se u procentu od plaćenog iznosa cene za nabavku opreme (u daljem tekstu: procenat od iznosa cene) umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 40.000 dinara za ostala područja i 50.000 dinara za marginalna područja za iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja, i to za iznos cene iskopavanja koji nije manji od 80.000 dinara, umanjen za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljuju se kao bespovratna.

Iznos podsticajnih sredstva iz stava 1. ovog člana po licu iz člana 2. ove uredbe ne može biti veći od 350.000 dinara.

Član 4.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u zavisnosti od toga da li se podsticajna sredstva koriste za nabavku opreme, odnosno za iskopavanje bunara na marginalnom području ili na ostalom području.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna (velika nadmorska visina, loš kvalitet zemljišta, veliki nagibi terena, plavljenja i sve vrste erozije) i zakonska (zaštita prirode, zaštita izvorišta voda), ograničenja za razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na velikim površinama.

Marginalna područja, iz stava 2. ovog člana, jesu sledeće opštine: Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Beočin, Irig, Alibunar, Kovin, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Žagubica, Bor, Boljevac, Sokobanja, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad, Crna Trava, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Preševo, Kočanik, Štrpce, Prizren, Opolje, Gora, Dečani, Peć, Istok, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić, Kuršumlija, Tutin, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Prijepolje, Nova Varoš, Ivanjica, Priboj, Čajetina, Užice i Bajina Bašta.

Član 5.

Podsticajna sredstva za namene iz člana 1. stav 2. ove uredbe utvrđuju se u procentu od iznosa cene, i to za:

1. Nabavku opreme i za iskopavanje bunara radi smanjenja rizikau poljoprivrednoj proizvodnji Procenat od iznosa cene za ostala područja/utvrđeni iznos za kopanje bunara u din. Procenat od iznosa cene za marginalna područja/utvrđeni iznos za kopanje bunara u din. Oprema za navodnjavanje (sistemi za navodnjavanje „kap po kap”, tifoni, prskalice, pumpe i creva) 50 50 Protivgradne mreže 30 40 Priključne mašine(pneumatske sejalice, sadilice, vadilice)Oprema za zaštitu bilja (atomizeri i prskalice) 15 20 Iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja 40.000 50.000

2. Nabavka opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripreme stočne hrane Procenat od iznosa cene za ostala područja Procenat od iznosa cene za marginalna područja Balirke 20 30 Muzilice 20 30 Laktofrizi (kapaciteta 100-2000 l) 20 25 Hranilice i pojilice 20 30

3. Nabavka opreme za preradu i unapređenje prodaje poljoprivrednih proizvoda Procenat od iznosa cene za ostala područja Procenat od iznosa cene za marginalna područja Mini sušare za voće, povrće, pečurke, duvan, aromatično i lekovito bilje 15 20 Uređaji za proizvodnju rakija (mlinovi i pasirke za voće, sudovi za fermentaciju, sudovi za odležavanje i sazrevanje rakije, kazani za destilaciju, uređaji za pranje, punjenje i etiketiranje boca 15 20 Uređaji za vinarsku proizvodnju (uređaji za muljanje grožđa, presovanje kljuka, vinifaktori, uređaji za transport kljuka,šire i vina, filteri, sudovi za dozrevanje i skladištenješire i vina, burići za barikiranje, uređaji za pranje, punjenje i etiketiranje boca) 15 20

4. Nabavka opreme za povrtarsku, ratarsku i hortikulturnu proizvodnju Procenat od iznosa cene za ostala područja Procenat od iznosa cene za marginalna područja Plastenik (aluminijumska konstrukcija, materijal za izolaciju, folije)Staklenik (konstrukcija, okna za staklenike) 15 20 Oprema za ventilaciju, hlađenje, grejanje i vlaženje za plastenike/staklenike 15 20 Malč folija, folija za gradnju mikro tunela, agrotekstil 15 20 Merni instrumenti za CO2, temperaturu i vlagu, rN metar za plastenike/staklenike 15 20

5. Nabavka opreme za proizvodnju, preradu i skladištenje meda Procenat od iznosa cene za ostala područja Procenat od iznosa cene za marginalna područja Košnice 15 20 Pčelarska oprema: Prohromske kante za med kapaciteta 50-100 kgProhromski prihvatni sud duplikator sa mešačem i pumpom kapaciteta 500-1000 kgProhromske centrifuge za med na električni pogonElektrični prohromski otklapač saća 10 15

Član 6.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu broj 1 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za fizička lica i Obrascu broj 2 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za pravna lica, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) original, odnosno overena fotokopija računa kojim se dokazuje nabavka opreme, odnosno iskopavanje bunara, izdat u 2008. godini;

2) otpremnica kojom se dokazuje nabavka opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

3) kopije garantnog lista za izvršenu nabavku opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

4) kopija rešenja o upisu u odgovarajući registar za lica iz člana 2. stav 1. tač. 3), 4) i 5) ove uredbe.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 15. oktobra 2008. godine.

Član 7.

Lice iz člana 2. ove uredbe dužno je da na zahtev inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede stavi na uvid dokumentaciju iz člana 6. stav 2. ove uredbe, radi obavljanja inspekcijskog nadzora.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, ________2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.082.doc/1 Obrazac broj 1

[pic]

Republika Srbija

Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

PODRŠKA RAZVOJU SELA U

2008. GODINI

O B R A Z A C Z A H T E V A Z A F I Z I Č K A L I C A

RASPODELA I KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODRŠKU RAZVOJA SELA KROZ NABAVKU NOVE

POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE I ISKOPAVANjE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNjAVANjA U 2008. GODINI

B e o g r a d, 2008

Podaci o podnosiocu zahteva (za fizička lica)

Ime i prezime (fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva) JMBG Ulica i broj Poštanski broj i naziv mesta Opština Telefon (kućni / mobilni) Broj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

Potpis podnosioca zahteva

Napomena: Podnošenje dokumentacije je propisano do 15. oktobra 2008. godine na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26 putem pošte ili predajom na istoj adresi na šalteru Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30 – 16,00 časova.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,

račun za kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja, izdati od 01.01.2008. godine (NAPOMENA: podnosi se originalni primerak računa ili fotokopija koja je overena; račun mora da glasi na podnosioca zahteva i mora da sadrži sve podatke u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti);

otpremnica za kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

kopija garantnog lista za opremu za za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

ZAHTEV PODNOSIM ZA SLEDEĆU VRSTU POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE/ISKOPAVANjE BUNARA ( u priložene tabele uneti podatke sa računa )

Nabavka poljoprivredne opreme i iskopavanje bunara radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji

Vrsta opreme i mehanizacije Iznos cene (sva ostala područja) % Procenat od iznosa cene (sva ostala područja)

4427008.082.doc/4

Obrazac broj 2

[pic]

Republika Srbija

Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

PODRŠKA RAZVOJU SELA U

2008. GODINI

O B R A Z A C Z A H T E V A Z A P R A V N A L I C A

RASPODELA I KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODRŠKU RAZVOJA SELA KROZ NABAVKU NOVE

POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE I ISKOPAVANjE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNjAVANjA U 2008. GODINI

B e o g r a d, 2008

Podaci o podnosiocu zahteva (za pravna lica)

Naziv pravnog lica zemljoradnička zadruga;crkve i verske zajednice;zadužbine;poljoprivredne škole. Adresa sedišta(Opština/poštanski broj i naziv mesta/ulica i broj) PIB Telefon Naziv banke Broj tekućeg računa Broj registracije poljoprivrednog gazdinstva Broj rešenja o upisu u nadležan registar(crkva i verske zajednice; zadužbine;i poljoprivredne škole).

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

Potpis podnosioca zahteva

( potpis odgovorne osobe)

M.P

Napomena: Podnošenje dokumentacije je propisano do 15. oktobra 2008. godine na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26 putem pošte ili predajom na istoj adresi na šalteru Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30 – 16,00 časova.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva i pečatom pravnog lica;

račun za kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja, izdati od 01.01.2008. godine (NAPOMENA: podnosi se originalni primerak računa ili fotokopija koja je overena; račun mora da glasi na podnosioca zahteva i mora da sadrži sve podatke u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti);

otpremnica za kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

kopija garantnog lista za opremu za za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

5. kopije rešenja o upisu u odgovarajuće registre za crkve i verske zajednice, zadužbine i poljoprivredne škole.

ZAHTEV PODNOSIMO ZA SLEDEĆU VRSTU POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE/ISKOPAVANjE BUNARA ( u priložene tabele uneti podatke sa računa )

Nabavku poljoprivredne opreme radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji

Vrsta opreme i mehanizacije Iznos cene (sva ostala područja) % Procenat od iznosa cene (sva ostala područja)

4427008.082.doc/6

[pic]

Ostavite komentar