Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i za iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ NABAVKU NOVE POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE, KAO I ZA ISKOPAVANjE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNjAVANjA U 2008. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i za iskopavanja bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini („Službeni glasnik RS”, broj 29/08 – u daljem tekstu: Uredba), u članu 5. tačka 1. Nabavka opreme i za iskopavanje bunara radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji, reči: „Oprema za navodnjavanje (sistemi za navodnjavanje „kap po kap”, tifoni, prskalice, pumpe i creva)” zamenjuju se rečima: „Oprema za navodnjavanje (sistemi za navodnjavanje „kap po kap ”, tifoni, prskalice, pumpe, creva i cisterne za osoku i navodnjavanje)”.

Član 2.

Obrasci iz člana 6. stav 1. Uredbe: Obrazac broj 1 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za fizička lica i Obrazac broj 2 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za pravna lica, koji su sastavni deo Uredbe, zamenjuju se novim obrascima: Obrazac broj 1 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za fizička lica i Obrazac broj 2 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za pravna lica, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.082.doc/41

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07).

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi – Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove, to jest poslove koji su neophodni i koje bi vršila svaka Vlada, nezavisno od programa i političkih načela – poslove koji zbog prirode savremenog društva i države moraju da se vrše kontinuirano.

Takođe, imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi, smatramo da se stiču propisani uslovi za donošenje Uredbe, s obzirom da je predložena uredba u funkciji realizacije planiranih budžetskih sredstava za državne podsticaje u poljoprivredi, na osnovu Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2008. godinu, odnosno da bi izostanak blagovremene realizacije ovih sredstava izazvao drastične poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i nenadoknadivu štetu poljoprivrednim proizvođačima, sledstveno izazvao ekonomske poremećaje većih razmera s obzirom na mesto i značaj ove privredne grane i na taj način ugrozio vitalne državne interese. Specifičnost poljoprivredne proizvodnje, u odnosu na druge privredne delatnosti, jeste neophodnost ostvarivanja kontinuiteta proizvodnog ciklusa, kao i sezonski karatker pojedinih faza proizvodnje. Predlog uredbe sadrži uslove i način korišćenja sredstava za po podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini, na koji način se obezbeđuje kontinuitet i nesmetano odvijanje planiranih aktivnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Prvi strateški cilj poljoprivrede Republike Srbije je povećanje konkurentnosti. Konkurentnost se povećava ulaganjem u znanje i ulaganjem u modernizaciju mašina i opreme, koji treba da povećaju efikasnost proizvodnje i smanje rizike, a time i proizvodnu cenu po jedinici proizvoda. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji je na niskom nivou, oprema i mehanizacija je često zastarela ili prestara za postizanje ekonomske efikasnosti. Posebno veliki problem predstavlja nedostatak sistema za navodnjavanje što u aktuelnim klimatskim promenama predstavlja nedopustivi rizik.

Naime, izmena ove uredbe predlaže se posebno iz razloga stimulisanja poljoprivredne proizvodnje i otklanjanja posledica eventualnih, odnosno mogućih suša koje se u našem podnevlju, u pravilu, javljaju u periodu maj, juni, juli, što može da dovede do nenadoknadive štete poljoprivredne proizvodnje i privredne nesreće. Nabavkom opreme definisane ovom uredbom obezbeđuje se otklanjanje štete izazvane sušom i ostvaruje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje i pod nepovoljnim klimatskim uslovima.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i za iskopavanja bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini („Službeni glasnik RS”, broj 29/08) u članu 5. tačka 1. Nabavka opreme i za iskopavanje bunara radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji, reči: „Oprema za navodnjavanje (sistemi za navodnjavanje „kap po kap”, tifoni, prskalice, pumpe i creva)” zamenjuju se rečima: „Oprema za navodnjavanje (sistemi za navodnjavanje „kap po kap ”, tifoni, prskalice, pumpe, creva i cisterne za osoku i navodnjavanje)”.

Obrasci iz člana 6. stav 1. Uredbe: Obrazac broj 1 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za fizička lica i Obrazac broj 2 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za pravna lica, koji su sastavni deo Uredbe, zamenjuju se novim obrascima: Obrazac broj 1 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za fizička lica i Obrazac broj 2 – Podrška razvoju sela u 2008. godini – Obrazac zahteva za pravna lica, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2008. godinu neophodno je obezbediti sredstva za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini u iznosu od 230.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 15.220.000.000. Raspored i korišćenje zakonom opredeljenih sredstava od 15.220.000.000 dinara izvršena je po posebnom aktu koji je donela Vlada, od čega je za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini obezbeđen iznos od 230.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.082.doc/42

Obrazac broj 1

[pic]

Republika Srbija

Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

PODRŠKA RAZVOJU SELA U

2008. GODINI

O B R A Z A C Z A H T E V A Z A F I Z I Č K A L I C A

RASPODELA I KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODRŠKU RAZVOJA SELA KROZ NABAVKU NOVE

POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE I ISKOPAVANjE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNjAVANjA U 2008. GODINI

B e o g r a d, 2008

Podaci o podnosiocu zahteva (za fizička lica)

Ime i prezime (fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva) JMBG Ulica i broj Poštanski broj i naziv mesta Opština Telefon (kućni / mobilni) Broj registracije poljoprivrednog gazdinstva

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

Potpis podnosioca zahteva

Napomena: Podnošenje dokumentacije je propisano do 15. oktobra 2008. godine na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26 putem pošte ili predajom na istoj adresi na šalteru Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30 – 16,00 časova.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,

račun za kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja, izdati od 01.01.2008. godine (NAPOMENA: podnosi se originalni primerak računa ili fotokopija koja je overena; račun mora da glasi na podnosioca zahteva i mora da sadrži sve podatke u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti);

otpremnica za kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

kopija garantnog lista za opremu za za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

ZAHTEV PODNOSIM ZA SLEDEĆU VRSTU POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE/ISKOPAVANjE BUNARA ( u priložene tabele uneti podatke sa računa )

Nabavka poljoprivredne opreme i iskopavanje bunara radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji

Vrsta opreme i mehanizacije Iznos cene (sva ostala područja) % Procenat od iznosa cene (sva ostala područja)

4427008.082.doc/45

Obrazac broj 2

[pic]

Republika Srbija

Ministarstvo poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

PODRŠKA RAZVOJU SELA U

2008. GODINI

O B R A Z A C Z A H T E V A Z A P R A V N A L I C A

RASPODELA I KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODRŠKU RAZVOJA SELA KROZ NABAVKU NOVE

POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE I ISKOPAVANjE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNjAVANjA U 2008. GODINI

B e o g r a d, 2008

Podaci o podnosiocu zahteva (za pravna lica)

Naziv pravnog lica zemljoradnička zadruga;crkve i verske zajednice;zadužbine;poljoprivredne škole. Adresa sedišta(Opština/poštanski broj i naziv mesta/ulica i broj) PIB Telefon Naziv banke Broj tekućeg računa Broj registracije poljoprivrednog gazdinstva Broj rešenja o upisu u nadležan registar(crkva i verske zajednice; zadužbine;i poljoprivredne škole).

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

Potpis podnosioca zahteva

( potpis odgovorne osobe)

M.P

Napomena: Podnošenje dokumentacije je propisano do 15. oktobra 2008. godine na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26 putem pošte ili predajom na istoj adresi na šalteru Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30 – 16,00 časova.

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva:

čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva i pečatom pravnog lica;

račun za kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja, izdati od 01.01.2008. godine (NAPOMENA: podnosi se originalni primerak računa ili fotokopija koja je overena; račun mora da glasi na podnosioca zahteva i mora da sadrži sve podatke u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti);

otpremnica za kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

kopija garantnog lista za opremu za za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

5. kopije rešenja o upisu u odgovarajuće registre za crkve i verske zajednice, zadužbine i poljoprivredne škole.

ZAHTEV PODNOSIMO ZA SLEDEĆU VRSTU POLjOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE/ISKOPAVANjE BUNARA ( u priložene tabele uneti podatke sa računa )

Nabavku poljoprivredne opreme radi smanjenja rizika u poljoprivrednoj proizvodnji

Vrsta opreme i mehanizacije Iznos cene (sva ostala područja) % Procenat od iznosa cene (sva ostala područja)

4427008.082.doc/48 [pic]

Ostavite komentar