Uredba o naknadama za registraciju finansijskih izveštaja, davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i naknadama za druge usluge koje Agencija za privredne registre pruža u postupku vođenja tog Registra

Na osnovu člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09), na predlog Upravnog odbora Agencije za privredne registre,

Vlada donosi

UREDBU

O NAKNADAMA ZA REGISTRACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, DAVANjE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I NAKNADAMA ZA DRUGE USLUGE KOJE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE PRUŽA U POSTUPKU VOĐENjA TOG REGISTRA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se naknade za registraciju finansijskih izveštaja, davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika (u daljem tekstu: Registar finansijskih izveštaja), kao i za druge usluge koje Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) pruža u postupku vođenja Registra finansijskih izveštaja.

Član 2.

Naknade za registraciju finansijskih izveštaja iznose, i to za:

1) redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje za obveznike revizije iz člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09 – u daljem tekstu: Zakon), 10.000 dinara;

2) redovne godišnje finansijske izveštaje za privredna društva i ogranke stranih pravnih lica, za koje Zakonom nije propisana obaveza revizije finansijskih izveštaja, kao i za preduzetnike, 3.000 dinara;

3) redovne godišnje finansijske izveštaje za mala druga pravna lica, 1.000 dinara;

4) vanredne finansijske izveštaje, 700 dinara.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se za registraciju finansijskih izveštaja koji su dostavljeni u propisanom roku.

Izuzetno od stava 2. ovog člana ako su pravna lica, odnosno preduzetnici redovni godišnji, odnosno konsolidovani finansijski izveštaj koji je sastavljen primenom posebne aplikacije Agencije dostavili u propisanom roku, registracija tih izveštaja se vrši bez plaćanja naknade.

Za neblagovremeno dostavljene finansijske izveštaje naknada iz stava 1. ovog člana uvećava se za 3.000 dinara, a ako su ti izveštaji sastavljeni primenom posebne aplikacije Agencije, naknada iznosi 3.000 dinara.

U slučaju kad podnosilac finansijskog izveštaja na zahtev Agencije ne otkloni nedostatke u propisanom roku, plaća posebnu naknadu za dodatnu obradu finansijskog izveštaja u iznosu od 2.000 dinara.

Član 3.

Za objavljivanje registrovanih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja obveznika revizije saglasno članu 34. Zakona, naknada se ne plaća, a za objavljivanje dokumentacije iz člana 31. Zakona dostavljene u propisanom roku naknada iznosi 3.000 dinara.

Za objavljivanje dokumentacije iz stava 1. ovog člana koja nije dostavljena u propisanom roku naknada iznosi 6.000 dinara.

Član 4.

Naknade za davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja, u formi propisanih delova finansijskih izveštaja, iznose za:

1) redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje, 1.500 dinara;

2) redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje sa skeniranim izveštajem revizora, 2.000 dinara;

3) Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje, kao i za Statistički aneks, 600 dinara po delu finansijskog izveštaja.

Naknade za davanje podataka o bonitetu, u formi standardizovanih i specijalizovanih izveštaja u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje davanje podataka i mišljenja o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i pružanje drugih usluga iz Registra finansijskih izveštaja, iznose, i to za:

1) sažete redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje, 1.500 dinara;

2) sažete redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje sa skeniranim izveštajem revizora, 2.000 dinara;

3) sažeti Bilans stanja, odnosno Bilans uspeha, 600 dinara po bilansu;

4) Bilans stanja pripremljen za utvrđivanje pokazatelja, 1.000 dinara;

5) Bilans uspeha, pripremljen za utvrđivanje pokazatelja, 800 dinara;

6) pojedinačni pokazatelj za ocenu boniteta, 150 dinara;

7) pokazatelji za ocenu boniteta (set) po grupama pravnih lica, 2.000 dinara;

8) BON – 1 – Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu boniteta, 5.000 dinara;

9) BON – 2 – Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja, 3.000 dinara;

10) BON – 3 – Sažeti izveštaj o bonitetu, 4.000 dinara;

11) specijalizovane izveštaje o bonitetu, 3.500 dinara po izveštaju;

12) izveštaj FI-DPL – Podaci o finansijskom položaju za drugo pravno lice, 1.000 dinara.

Za izveštaje koji se izdaju u formi overenog dokumenta, naknade iz st. 1. i 2. ovog člana uvećavaju se za 20%.

Za izveštaje koji su, na zahtev korisnika da mu se izdaju istog dana (hitan zahtev), izdate istog dana, naknade iz st. 1. do 3. uvećavaju se za 50%.

Član 5.

Naknade za davanje mišljenja o bonitetu privrednih društava, u formi skoringa iznose:

1) za jedno privredno društvo, 8.500 dinara;

2) za više od 10 privrednih društava, 6.800 dinara po društvu;

3) za više od 100 privrednih društava, 4.250 dinara po društvu.

Za mišljenja o bonitetu koja se izdaju kao overeni dokument, naknade iz stava 1. ovog člana uvećavaju se za 20%.

Naknada za objavljivanje mišljenja o bonitetu iz stava 1. ovog člana na Internet stranici Agencije iznosi 3.000 dinara.

Član 6.

Naknade za specijalne aranžmane iz Registra finansijskih izveštaja, po posebnom zahtevu korisnika, iznose:

1) za podatke iz izvornih finansijskih izveštaja, prema broju podataka:

(1) od 1 do 100 podataka, 15 dinara po podatku;

(2) od 101 do 500 podataka, 9 dinara po podatku;

(3) od 501 do 1.000 podataka, 4 dinara po podatku;

(4) od 1.001 do 100.000 podataka, 2 dinara po podatku;

(5) preko 100.000 podataka, 1 dinar po podatku;

2) za zbirne podatke iz finansijskih izveštaja, prema broju podataka:

(1) od 1 do 300 podataka, 20 dinara po podatku;

(2) preko 300 podataka, 15 dinara po podatku;

3) za zbirne pokazatelje za ocenu boniteta, 300 dinara po pokazatelju.

Naknada iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana uvećava se prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20%, po svakom nivou.

Uz podatke iz stava 1. ovog člana, daju se, bez naknade, osnovni podaci za identifikaciju pravnog lica ili preduzetnika (skraćeno poslovno ime, sedište i matični broj).

Ako korisnik usluga zahteva spisak sa skraćenim poslovnim imenom, sedištem i matičnim brojem pravnog lica, odnosno preduzetnika, a ne zahteva podatke iskazane u finansijskim izveštajima, naknada za ove podatke plaća se u visini naknade za jedan podatak iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

Naknade za ostale usluge koje se pružaju na osnovu podataka iz Registra finansijskih izveštaja, iznose:

1) za izdavanje potvrde da finansijski izveštaj nije dostavljen ili registrovan, odnosno za davanje drugih informacija u pisanoj formi, a vezano za vođenje Registra finansijskih izveštaja, 700 dinara po dokumentu;

2) za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršen upis podataka u Registar finansijskih izveštaja, 25 dinara po stranici dokumenta.

Član 8.

Naknade propisane ovom uredbom plaćaju se unapred, uplatom propisanog iznosa na račun Agencije.

Korisnici usluga prilikom plaćanja naknade iz čl. 2. i 3. ove uredbe, kao poziv na broj navode matični broj pravnog lica, odnosno preduzetnika, za koje se usluga vrši.

Za usluge iz čl. 4. do 7. ove uredbe, korisnici usluga dužni su da kao poziv na broj navedu broj naznačen u obaveštenju za uplatu, dostavljenom od strane Agencije.

Član 9.

U slučaju kad se naknada propisana ovom uredbom, u skladu sa zakonom, plaća u stranoj valuti, obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan izdavanja obaveštenja za uplatu naknade.

Član 10.

Naknade propisane ovom uredbom, Agencija ne naplaćuje za usluge koje, saglasno propisima, pruža nadležnim državnim organima i institucijama Republike Srbije.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar