Uredba o Registru poljoprivrednih gazdinstava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O REGISTRU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način upisa, vođenja i brisanja podataka o poljoprivrednim gazdinstvima u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar).

Upis poljoprivrednih gazdinstava u Registar je dobrovoljan.

Podaci iz Registra koriste se u cilju sprovođenja mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i za potrebe vođenja analitike i statistike u ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Član 2.

Poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome privredna društva, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica i poljoprivrednici (u daljem tekstu: nosioci poljoprivrednih gazdinstava) obavljaju poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u Registar.

Poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se i gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja stočarsku, živinarsku, voćarsku ili vinogradarsku proizvodnju, odnosno uzgoj ribe, odnosno obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.) i koje je upisano u Registar.

Poljoprivrednim zemljištem iz stava 1. ovog člana smatraju se: njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište (vrtače, napuštena rečna korita, zemljišta obrasla niskim žbunjastim rastinjem i dr.), koje po svojim prirodnim i ekonomskim uslovima može racionalnije da se koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Član 3.

Kao korisnik poljoprivrednog zemljišta iz člana 2. ove uredbe u Registru se vodi nosilac poljoprivrednog gazdinstva po osnovu prava svojine, po osnovu rešenja o komasaciji, kao i po osnovu ugovora o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje, osim ako ugovor prestaje pre kraja kalendarske godine na koju se odnosi upis, odnosno obnova registracije u Registru, kao i ako je zaključen između nosioca poljoprivrednog gazdinstva i lica iz člana 4. stav 3. ove uredbe.

Član 4.

U Registar se upisuje nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a kada je subjekat upisa poljoprivrednik mogu se upisati i članovi poljoprivrednog gazdinstva.

Poljoprivrednik može biti upisan u Registar kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da ne ostvaruje naknadu kod organizacije za obavezno osiguranje nadležne za poslove zapošljavanja.

Punoletni članovi istog domaćinstva koji žive i rade na poljoprivrednom gazdinstvu iz stava 2. ovog člana (u daljem tekstu: članovi poljoprivrednog gazdinstva), upisuju se u Registar na osnovu izjave da su članovi poljoprivrednog gazdinstva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva iz stava 2. ovog člana, odnosno član jednog poljoprivrednog gazdinstva ne može biti upisan kao nosilac, odnosno član drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Sedište poljoprivrednog gazdinstva je u mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na mesto obavljanja poljoprivredne proizvodnje.

U slučaju smrti nosioca poljoprivrednog gazdinstva, preostali članovi poljoprivrednog gazdinstva sporazumno određuju privremenog nosioca iz svojih redova, do okončanja ostavinskog postupka i sprovođenja promene u Registru nepokretnosti.

Član 5.

Registar se vodi u Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

Poslovi vođenja Registra obuhvataju:

1) prijem zahteva poljoprivrednih gazdinstava za upis, odnosno obnovu registracije i promene podataka u Registru;

2) izdavanje potvrde o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar;

3) upis pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva u Registru;

4) izdavanje potvrde o statusu u Registru;

5) izdavanje legitimacija nosiocima poljoprivrednih gazdinstava;

6) ažuriranje Registra;

7) brisanje poljoprivrednog gazdinstva iz Registra, na zahtev gazdinstva ili po službenoj dužnosti;

8) formiranje i trajno čuvanje dosijea podnosilaca zahteva za upis u Registar;

9) evidentiranje podataka o korišćenim i vraćenim kreditima, premijama, subvencijama, regresima i drugim vidovima podsticaja poljoprivredne proizvodnje, isplaćenih poljoprivrednom gazdinstvu;

10) pribavljanje podataka od drugih organa i organizacija značajnih za Registar.

Član 6.

U Registar se unose podaci o:

1) nosiocu poljoprivrednog gazdinstva;

2) članovima poljoprivrednog gazdinstva;

3) osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugog zemljišta ili građevinske celine na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

4) katastarskim parcelama na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;

5) vrstama poljoprivrednih kultura i površinama pod poljoprivrednim kulturama;

6) vrsti i brojnom stanju stočnog fonda;

7) namenskim računima poljoprivrednog gazdinstva, odnosno nosioca poljoprivrednog gazdinstva, na koje se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija i drugim računima;

8) ostvarenim premijama, subvencijama, regresima i drugim vidovima podsticaja poljoprivredne proizvodnje, isplaćenih poljoprivrednom gazdinstvu;

9) korišćenju kredita za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje odobrenih poljoprivrednom gazdinstvu i rokovima njihove otplate.

II. UPIS, PROMENA PODATAKA I BRISANjE IZ REGISTRA

Član 7.

Upis poljoprivrednog gazdinstava u Registar vrši se na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se organizacionoj jedinici Uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, odnosno poljoprivrednika, koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na sedište.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 8.

Uz zahtev za upis u Registar, podnosi se:

1) akt o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, broj računa; lična karta za poljoprivrednike koji su nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

2) lična karta člana poljoprivrednog gazdinstva;

3) izvod iz registra nepokretnosti za zemljište iz člana 3. ove uredbe, kao i rešenje o komasaciji, ugovor o zakupu, odnosno ugovor o davanju zemljišta na korišćenje;

4) podaci o računu iz člana 6. tačka 7) ove uredbe (broj računa i poslovna banka kod koje se vodi).

Uz zahtev za upis u Registar poljoprivrednik koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, podnosi i izjavu članova domaćinstva iz člana 4. stav 3. ove uredbe.

Član 9.

Uprava vrši upis poljoprivrednog gazdinstva u Registar na osnovu podataka iz člana 8. ove uredbe.

Odgovornost za istinitost podataka i isprava koje se podnose radi upisa u Registar snosi podnosilac zahteva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva, odnosno drugo lice koje podnese zahtev za upis u Registar po osnovu svojine nad poljoprivrednim zemljištem, odnosno drugim zemljištem ili građevinskom celinom, koje se nalazi kod drugog lica po osnovu ugovora o zakupu, odnosno po osnovu davanja zemljišta na korišćenje, ne može biti upisan u Registar sa tim delom imovine za vreme trajanja ugovora o zakupu, odnosno ugovora o davanju zemljišta na korišćenje.

Član 10.

Upisom u Registar, poljoprivrednom gazdinstvu se dodeljuje broj poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: BPG).

Nadležna organizaciona jedinica Uprave formira dosije za svako poljoprivredno gazdinstvo, koji se arhivira i čuva trajno.

Uputstvo o načinu upisa, vođenja i brisanja podataka iz Registra sporazumno donose ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 11.

Po izvršenom upisu u Registar, odnosno obnovi registracije, Uprava izdaje potvrdu o upisu, odnosno statusu poljoprivrednog gazdinstva u Registru i dostavlja je nosiocu poljoprivrednog gazdinstva u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva, kojom nosilac poljoprivrednog gazdinstva prema trećim licima dokazuje status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Član 12.

Poljoprivredniku koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pored potvrde iz člana 11. ove uredbe, izdaje se i legitimacija poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: legitimacija), kojom se prema trećim licima dokazuje status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

U legitimaciju se upisuje naziv organa koji je izdao, ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva, jedinstveni matični broj građana, nosioca poljoprivrednog gazdinstva i BPG.

Legitimacija važi uz dokument kojim se utvrđuje identitet poljoprivrednika i potvrdu o statusu iz člana 11. ove uredbe kojom se potvrđuje aktivan status za tekuću godinu.

Legitimacija prestaje da važi brisanjem nosioca poljoprivrednog gazdinstva iz Registra.

U slučaju oštećenja legitimacije, nosilac poljoprivrednog gazdinstva dužan je da takvu legitimaciju vrati Upravi, koja će u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izdati novu legitimaciju.

U slučaju gubitka legitimacije, Uprava će u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izdati novu legitimaciju, po oglašavanju izgubljene legitimacije nevažećom.

Legitimacija se izdaje na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 13.

Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar, svake godine, u periodu od 1. januara do 31. marta, vrše obnovu registracije u Registru, dostavljajući Upravi podatke o:

1) poljoprivrednim kulturama na poljoprivrednom zemljištu koje se odnose na tekuću godinu;

2) vrsti i brojnom stanju stoke;

3) članovima poljoprivrednog gazdinstva;

4) promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja poljoprivrednog zemljišta (katastarska veličina i katastarska kultura, vlasništvo, zakup i sl.).

Poljoprivredna gazdinstva iz stava 1. ovog člana dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promene prijave:

1) promenu nosioca poljoprivrednog gazdinstva, odnosno promenu ovlašćenog lica u pravnom licu koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) promenu sedišta, odnosno prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

3) promenu broja posebnog – namenskog računa, odnosno poslovne banke kod koje se vodi taj račun.

Član 14.

Poljoprivredno gazdinstvo može da bude u aktivnom ili pasivnom statusu u Registru.

Poljoprivredno gazdinstvo vodi se u Registru u aktivnom statusu, osim ako se steknu uslovi za pasivni status, i to:

1) ako nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne podnese blagovremeno zahtev za obnovu registracije u skladu sa članom 13. ove uredbe;

2) ako prestane neki od uslova za upis, odnosno obnovu registracije;

3) u slučajevima neizvršavanja preuzetih obaveza kada je to predviđeno posebnim propisima kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje;

4) ako se utvrdi da je nosilac poljoprivrednog gazdinstva u zahtevu za upis, odnosno obnovu registracije ili promenu podataka u Registru dao neistinite podatke.

Ako je poljoprivredno gazdinstvo u pasivnom statusu ne može da ostvaruje mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, na koje bi imalo pravo prema posebnim propisima.

U slučaju iz stava 2. tač. 2), 3) i 4) ovog člana, rešenje o pasivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva, odnosno obnavljanju aktivnog statusa donosi ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U slučaju iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog člana pasivni status traje do otklanjanja razloga, a u slučaju iz tačke 4) dve godine.

Član 15.

Poljoprivredno gazdinstvo briše se iz Registra:

1) na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

2) prestankom bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom;

3) istekom tri godine pasivnog statusa u Registru.

Brisanjem iz Registra prestaje da važi legitimacija.

U slučaju brisanja poljoprivrednog gazdinstva iz razloga iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, isti nosilac poljoprivrednog gazdinstva, odnosno član tog poljoprivrednog gazdinstva, ne mogu ponovo da registruju poljoprivredno gazdinstvo u roku od godinu dana od dana brisanja iz Registra.

Član 16.

Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 17.

Uprava priprema tromesečne izveštaje o podacima upisanim u Registar i dostavlja ih ministru nadležnom za poslove poljoprivrede.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe Registar poljoprivrednih gazdinstava koji je ustanovljen u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05) sa svim upisanim podacima nastavlja da se vodi u skladu sa ovom uredbom.

Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05) danom stupanja na snagu ove uredbe ostaju upisana u Registar sa svim podacima koji su u tom trenutku upisani.

Poljoprivrednici koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava iz stava 2. ovog člana, zadržavaju legitimaciju poljoprivrednog gazdinstva koja im je izdata u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Član 19.

Zahtevi za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji su podneti u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05), a koji nisu rešeni, rešavaće se u skladu sa ovom uredbom.

Član 20.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar