Uredba o izmeni Uredbe o regresu za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisanje pčelinje matice za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O REGRESU ZA KVALITETNU PRIPLODNU STOKU I

SELEKCIONISANE PČELINjE MATICE ZA 2007. GODINU

Član 1.

U Uredbi o regresu za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 64/07), u članu 7. stav 1. Obrazac broj 1. Zahtev za regres za kvalitetnu priplodnu stoku za 2007. godinu zamenjuje se novim Obrascem broj 1. Zahtev za regres za kvalitetnu priplodnu stoku za period ________ 2007. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.107.doc/1

Obrazac broj 1

ZAHTEV ZA REGRES ZA KVALITETNU PRIPLODNU STOKU

ZA PERIOD ________ 2007. GODINE

* Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima i dostaviti ga lično ili putem pošte Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26.

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva /Naziv pravnog lica/Naziv preduzetnika JMBG / Matični broj Adresa(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun regresa za kvalitetna priplodna grla

Red. br Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos regresa po grlu(din) Iznos obračunatog regresa(3 x 4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da kvalitetno priplodno grlo za koje se podnosi zahtev za regres potiče iz sopstvene proizvodnje (ili je kupljeno) i da će se koristiti za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne četiri godine (u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu), odnosno tri godine u svinjarstvu i da nije za isto dosad ostvarivan regres.

Datum i mesto M.P. Podnosilac zahteva

_________________ ___________________________

4427007.107.doc/2

Ostavite komentar