Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA ZA PROIZVODNjU RATARSKIH I POVRTARSKIH KULTURA U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini.

Repromaterijalom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se: dizel gorivo, odnosno evrodizel, mineralno đubrivo i deklarisano seme.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje repromaterijala imaju fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08 – u daljem tekstu: Uredba) pod uslovom da su prijavili proizvodnju i površine pod ratarskim i povrtarskim kulturama do 31. marta 2008. godine, u skladu sa Uredbom.

Član 3.

Lica koja ispunjavaju uslove iz člana 2. ove uredbe i koja su prijavila proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura za površine do 100 hektara i manje, imaju pravo na regresiranje repromaterijala u iznosu od 10.000 dinara po hektaru prijavljene površine, i to:

1) 4.000 dinara po hektaru za dizel gorivo, odnosno evrodizel;

2) 3.500 dinara po hektaru za mineralno đubrivo;

3) 2.500 dinara po hektaru za deklarisano seme.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje repromaterijala može da se podnese za regresiranje svih vrsta repromaterijala iz člana 1. stav 2. ove uredbe ili sukcesivno za pojedine vrste repromaterijala, najkasnije do 30. novembra 2008. godine (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtev se podnosi u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava) prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Zahtev sadrži sledeće podatke:

1) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstven matični broj građana (JMBG) za fizička lica, odnosno naziv, sedište i poreski identifikcioni broj (PIB) za pravna lica;

2) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) iz legitimacije poljoprivrednog gazdinstva;

3) naziv ratarskih, odnosno povrtarskih kultura koje se registruju i površine pod tim kulturama na kojima je podnosilac zahteva zasnovao proizvodnju u 2008. godini;

4) broj fiskalnih isečaka, odnosno faktura i iznos sredstava utrošen za kupljeni repromaterijal sa fiskalnih isečaka, odnosno faktura;

5) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.

Uz zahtev se podnosi fiskalni isečak, odnosno faktura izdati u 2008. godini za kupljeni repromaterijal.

Zahtev koji podnosi lice iz člana 2. ove uredbe za površinu manju od 10 hektara, ne sadrži podatak iz stava 3. tačka 4) ovog člana, niti se uz taj zahtev dostavlja fiskalni isečak, odnosno faktura, izuzev za kupljeno dizel gorivo, odnosno evrodizel.

Za kupljeno dizel gorivo, odnosno evrodizel, od podataka iz stava 3. tačka 4) ovog člana, dostavlja se samo broj fiskalnih računa i iznos utrošen za gorivo, odnosno podnosi se samo fiskalni isečak iz stava 4. ovog člana.

Uprava, posle upoređivanja podataka iz zahteva, priloženih dokumenata, podataka o prijavljenim površinama zasejanim ratarskim i povrtarskim kulturama i aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva iz Registra potvrđuje istovetnost podataka i u roku od 15 dana od dana prijema zahteva ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja repromaterijala na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Isplata sredstava za namene iz člana 3. ove uredbe vrši se sa posebnog podračuna Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 5.

Uprava vodi evidenciju o licima iz člana 2. ove uredbe i visini isplaćenih sredstava po osnovu prava na regresiranje repromaterijala i o tome obaveštava Ministarstvo.

Član 6.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.085.doc/1

Ostavite komentar