Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA, USEVA I PLODOVA U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2007. godini (u daljem tekstu: sredstva za osiguranje).

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za osiguranje imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Član 3.

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na sredstva za osiguranje u iznosu od 30% od visine premije osiguranja, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV), ako su kod društva za osiguranje koje ima dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti osiguranja osigurali:

1) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;

2) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa.

Član 4.

Zahtev za korišćenje sredstava za osiguranje podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava, do 31. oktobra 2007. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) datum podnošenja zahteva;

2) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj (JMBG) fizičkog lica – nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

3) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva podnosi original polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, sa dokumentacijom koja se prilaže uz zahtev za izdavanje polise osiguranja, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Član 5.

Uprava, posle utvrđivanja podataka iz zahteva, potvrđuje tačnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu sredstava za osiguranje na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 6.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako pravo na korišćenje sredstava za osiguranje ostvari na osnovu netačnih podataka iz člana 4. ove uredbe.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.130.doc/1

Ostavite komentar