Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNjU U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 7/10 i 23/10), u članu 3. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Pored opština iz stava 1. ovog člana, a zbog nastalih šteta od poplava i visokog nivoa podzemnih voda, odredbe člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ne primenjuju se na fizičko lice-nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje od 31. decembra 2008. godine ima prebivalište i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju do 5 ha na teritoriji sledećih opština odnosno gradova: grad Leskovac (naselja: Guberevac, Gornji Bunibrod, Donji Bunibrod, Badince, Žižavica, Bratmilovce, Bobište, Navalin, Bogojevce, Donja Lokošnica, Pečenjevce, Lipovica, Radonjica, Bunuša, Veliko Trnjane); opština Lebane (naselja: Togočevce, Malo Vojlovce, Cekavica, Bošnjace, Donje Vranovce, Veliko Vojlovce); opština Bojnik (naselja: Stubla, Gornje Brijanje, Pridvorica, Đinđuša, Lapotince, Crkvice, Bojnik, Dragovac); opština Zaječar (naselja: Zaječar, Veliki Izvor, Trnavac, Vražogrnac, Vratarnica, Borovac, Grljan, Zvezdan, Gamzigrad, Grlište, Halovo, Vrbica, Mali Izvor); opština Knjaževac (naselja: Knjaževac, Trnovac, Donje Zuniče, Gornje Zuniče, Kalna, Štipina, Drenovac, Rgošte, Potrkanje, Debelica, Ravna); opština Boljevac (naselja: Mali Izvor, Krivi Vir, Podgorac I, Podgorac II, Bogovina, Jablanica, Lukovo, Savinac, Boljevac, Osnić, Valakonje, Sumrakovac); opština Bor (naselje: Šarbanovac); opština Negotin (naselja: Aleksandrovac, Braćevac, Rajac, Rogljevo, Kovilovo, Veljkovo); opština Knić (naselja: Grivac, Oplanić, Kusovac, Toponica, Grabovac, Balosave, Pajsijević, Leskovac, Vrbeta, Guberevac); opština Rača (naselja: Sepci, Saranovo, Đurđevo, Viševac, Borci, Donje Jarušice, Popović, Vučić, Rača, Donja Rača, Veliko Krčmare); opština Lapovo (naselje: Lapovo); opština Aleksinac (naselja: Jasenje, Deligrad, Vukašinovac, Ćićina, Bobovište, Aleksinac Varoš, Aleksinac Van Varoš, Glogovica, Aleksinački Bujmir, Katun, Draževac, Tešica, Lužane, Moravski Bujmir, Moravac, Žitkovac, Prćilovica, Donji Adrovac, Trnjane, Korman, Gornji Ljubeš, Srezovac, Donji Ljubeš, Vitkovac); opština Merošina (naselja: Azbresnica, Jug Bogdanovac, Kostadinovac, Lepaja, Balajnac, Batušinac, Brest, Gradište); grad Niš (naselja: Brzi Brod-Suvi Do, Prva Kutina, Lalinac, Krušce, Donje Međurovo, Gornje Međurovo, Sečanica, Supovac, Mezgraja, Donja Trnava, Trupale); opština Svilajnac (naselja: Vojska, Subotica, Radošin, Crkvenac, Svilajnac); opština Jagodina (naselja: Glogovac, Mali Popović, Bagrdan-Varošica, Bagrdan-Selo); opština Ćuprija (naselje: Krušar); opština Kruševac (naselja: Kukljin, Čitluk, Makrešane, Jasika, Đunis, Jašje, Kaonik); opština Trstenik (naselja: Grabovac, Bogdanje, Medveđa, Počekovina, Gornji Ribnik, Donji Ribnik); opština Ćićevac (naselja: Mojsinje, Mrzenica, Braljina, Grad Stalać, Trubarevo); opština Varvarin (naselja: Bošnjane, Bačina, Varvarin Varoš, Varvarin Selo); opština Aleksandrovac (naselja: Donji Stupanj, Laćisled, Dašnica, Subotica, Garevina); opština Prokuplje (naselja: Berilje, Donja Trnava, Bela Voda, Đurovac, Gubetin, Potočić, Mala Plana, Donja Toponica, Drenovac, Bresničić, Kondželj, Prekadin, Gojinovac, Donja Konjuša, Beloljin, Viča, Tulare); opština Blace (naselja: Blace, Đurevac, Prebreza, Sibnica, Džepnica, Popova, Pridvorica, Međuhana, Alabana, Gornja Draguša, Donja Draguša, Gornja Jošanica, Donja Jošanica, Trbunje, Svarče, Barbatovac); opština Žitorađa (naselja: Vlahovo, Lukomir, Rečica, Žitorađa, Jasenica, Smrdić, Voljčince, Đakus, Pejkovac)”.

Član 2.

Pravo iz člana 2. stav 1. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 7/10 i 23/10) može da ostvari i, pod propisanim uslovima, fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je na dan 13. avgusta 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0061.61.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ovu uredbu neophodno je doneti iz razloga što su nastale štete od poplava i visokog nivoa podzemnih voda izazvale uništenje i oštećenje useva, pa se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela štetu omogućava da lakše dođu do sredstava za regresiranje repromaterijala, kako bi sanirali posledice.

Takođe, zbog nedostatka sredstava koje je trebalo uplatiti do 30. aprila Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, rok se pomera na 13. avgust 2010. godine.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 7/10 i 23/10), u članu 3. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Pored opština iz stava 1. ovog člana, a zbog nastalih šteta od poplava i visokog nivoa podzemnih voda, odredbe člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ne primenjuje se na fizičko lice-nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje od 31. decembra 2008. godine ima prebivališe i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju do 5 ha na teritoriji sledećih opština odnosno gradova: grad Leskovac (naselja: Guberevac, Gornji Bunibrod, Donji Bunibrod, Badince, Žižavica, Bratmilovce, Bobište, Navalin, Bogojevce, Donja Lokošnica, Pečenjevce, Lipovica, Radonjica, Bunuša, Veliko Trnjane), opština Lebane (naselja: Togočevce, Malo Vojlovce, Cekavica, Bošnjace, Donje Vranovce, Veliko Vojlovce), opština Bojnik (naselja: Stubla, Gornje Brijanje, Pridvorica, Đinđuša, Lapotince, Crkvice, Bojnik, Dragovac), opština Zaječar (naselja: Zaječar, Veliki Izvor, Trnavac, Vražogrnac, Vratarnica, Borovac, Grljan, Zvezdan, Gamzigrad, Grlište, Halovo, Vrbica, Mali Izvor), opština Knjaževac (naselja: Knjaževac, Trnovac, Donje Zuniče, Gornje Zuniče, Kalna, Štipina, Drenovac, Rgošte, Potrkanje, Debelica, Ravna), opština Boljevac (naselja: Mali Izvor, Krivi Vir, Podgorac I, Podgorac II, Bogovina, Jablanica, Lukovo, Savinac, Boljevac, Osnić, Valakonje, Sumrakovac), opština Bor (naselje: Šarbanovac), opština Negotin (naselja: Aleksandrovac, Braćevac, Rajac, Rogljevo, Kovilovo, Veljkovo), opština Knić (naselja: Grivac,Oplanić, Kusovac, Toponica, Grabovac, Balosave, Pajsijević, Leskovac, Vrbeta, Guberevac), opština Rača (naselja: Sepci, Saranovo, Đurđevo, Viševac, Borci, Donje Jarušice, Popović, Vučić, Rača, Donja Rača, Veliko Krčmare), opština Lapovo (naselje: Lapovo), opština Aleksinac (naselja: Jasenje, Deligrad, Vukašinovac, Ćićina, Bobovište, Aleksinac Varoš, Aleksinac Van Varoš, Glogovica, Aleksinački Bujmir, Katun, Draževac, Tešica, Lužane, Moravski Bujmir, Moravac, Žitkovac, Prćilovica, Donji Adrovac, Trnjane, Korman, Gornji Ljubeš, Srezovac, Donji Ljubeš, Vitkovac), opština Merošina (naselja: Azbresnica, Jug Bogdanovac, Kostadinovac, Lepaja, Balajnac, Batušinac, Brest, Gradište), grad Niš (naselja: Brzi Brod-Suvi Do, Prva Kutina, Lalinac, Krušce, Donje Međurovo, Gornje Međurovo, Sečanica, Supovac, Mezgraja, Donja Trnava, Trupale), opština Svilajnac (naselja: Vojska, Subotica, Radošin, Crkvenac, Svilajnac), opština Jagodina (naselja: Glogovac, Mali Popović, Bagrdan-Varošica, Bagrdan-Selo), opština Ćuprija (naselje: Krušar), opština Kruševac (naselja: Kukljin, Čitluk, Makrešane, Jasika, Đunis, Jašje, Kaonik), opština Trstenik (naselja: Grabovac, Bogdanje, Medveđa, Počekovina, Gornji Ribnik, Donji Ribnik), opština Ćićevac (naselja: Mojsinje, Mrzenica, Braljina, Grad Stalać, Trubarevo), opština Varvarin (naselja: Bošnjane, Bačina, Varvarin Varoš, Varvarin Selo), opština Aleksandrovac (naselja: Donji Stupanj, Laćisled, Dašnica, Subotica, Garevina), opština Prokuplje (naselja: Berilje, Donja Trnava, Bela Voda, Đurovac, Gubetin, Potočić, Mala Plana, Donja Toponica, Drenovac, Bresničić, Kondželj, Prekadin, Gojinovac, Donja Konjuša, Beloljin, Viča, Tulare), opština Blace (naselja: Blace, Đurevac, Prebreza, Sibnica, Džepnica, Popova, Pridvorica, Međuhana, Alabana, Gornja Draguša, Donja Draguša, Gornja Jošanica, Donja Jošanica, Trbunje, Svarče, Barbatovac), opština Žitorađa (naselja: Vlahovo, Lukomir, Rečica, Žitorađa, Jasenica, Smrdić, Voljčince, Đakus, Pejkovac)”.

Pravo iz člana 2. stav 1. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 7/10 i 23/10) može da ostvari, pod propisanim uslovima i fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je na dan 13. avgusta 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar