Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE OSIGURANJA ŽIVOTINJA, USEVA, PLODOVA, RASADNIKA I MLADIH VIŠEGODIŠNJIH ZASADA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada u 2012. godini (u daljem tekstu: sredstva za regresiranje osiguranja).

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja i površina pod biljnim kulturama prijavljenim u 2012. godini ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstava koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12) i koje je u aktivnom statusu.

Član 3.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva iz člana 2. ove uredbe ima pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja u iznosu od 40% od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja, ako je kod društva za osiguranje osigurao:

1) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;

2) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa;

3) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Ako je na osnovu Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/12) premija osiguranja plaćena od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) ta polisa osiguranja ne može biti osnov za ostvarivanje podsticaja iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. juna do 31. oktobra 2012. godine, prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu – Zahtev za isplatu sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Uz zahtev iz člana 4. ove uredbe podnosi se overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra 2011. godine do 31. oktobra 2012. godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao životinje, useve, plodove, rasadnike i mlade višegodišnje zasade u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Član 6.

Uprava u saradnji sa nadležnim organima sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja, upoređivanjem podataka iz zahteva, priloženih dokumenata i podataka iz Registra, i ako utvrdi istovetnost podataka ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja osiguranja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod banke.

Član 7.

Sredstva za regresiranje osiguranja isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa utvrđenog posebnim aktom koji je donela Vlada.

Član 8.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako je pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja ostvarilo na osnovu neistinitih podataka iz čl. 4. i 5. ove uredbe.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0064.28.doc/1 Obrazac

(Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva,

prebivalište – mesto, ulica i broj)

BPG JMBG

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

FILIJALA ______________________

ZAHTEV

ZA ISPLATU SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE OSIGURANJA ŽIVOTINJA, USEVA, PLODOVA, RASADNIKA I MLADIH VIŠEGODIŠNJIH ZASADA U 2012. GODINI

Saglasno odredbama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada u 2012. godini, podnosim zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje i prilažem:

1) overenu kopiju polise osiguranja ili potvrdu

Naziv društva za osiguranje Polisa ili potvrda Plaćena premija bez poreza Broj Datum Iznos Datum

2) original potvrdu o ukupno plaćenoj premiji, broj _____ od _____ 20__. godine.

Sredstva po osnovu regresiranja osiguranja preneti na namenski račun gazdinstva, upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Izjavljujem da sam, posle popunjavanja, Zahtev pročitao i da su navedeni podaci tačni.

U _______________, __________ 2012. godine _______________________

(Potpis podnosioca zahteva)

UPRAVA ZA TREZOR Zahtev broj: Datum prijema: Regres isplaćen ____________ 2012. god. Dinara: Obradio: Kontrolisao:

Ostavite komentar