Uredba o uslovima davanja na zajam i korišćenje roba iz republičkih robnih rezeervi

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o robnim rezervama (“Službeni glasnik RS“, broj 18/92), člana 49. Zakona o robnim rezervama (“Službeni list SFRJ“, broj 58/89 i “Službeni list SRJ“, br. 16/93 i 6/97)

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O USLOVIMA DAVANjA NA ZAJAM I KORIŠĆENjE ROBA IZ

REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI

I UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi pod kojima Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija), može davati na zajam robu iz republičkih robnih rezervi (u daljem tekstu: roba) i u zakup radi korišćenja određene robe iz republičkih robnih rezervi.

II DAVANjE NA ZAJAM REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI

Član 2.

Roba se može davati na zajam preduzeću, zemljoradničkoj zadruzi, drugom pravnom licu ili preduzetniku (u daljem tekstu: zajmoprimac) radi stabilizacije proizvodnje, tržišta, cena, zaštite domaće proizvodnje i unapređivanja izvoza, na predlog nadležnog ministarstva ili uz saglasnost nadležnog ministarstva.

Roba iz stava 1. ovog člana može se davati na zajam pod uslovom da:

je davanje robe na zajam predviđeno godišnjim programom Direkcije;

zajmoprimac nije u sudskom sporu sa Direkcijom;

3) zajmoprimac nema neizmirenih obaveza prema Direkciji.

Član 3.

Direkcija i zajmoprimac zaključuju ugovor o zajmu kojim se utvrđuje naročito:

vrsta, količina i vrednost robe koja se daje na zajam;

rok vraćanja pozajmljene robe;

kamata na vrednost pozajmljene robe i

sredstva obezbeđenja vraćanja pozajmljene robe.

Član 4.

Zajmoprimac vraća Direkciji robu iste vrste, količine i kvaliteta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je to godišnjim programom robnih rezervi predviđeno, zajmoprimac može vratiti drugu vrstu robe, JUS kvaliteta, kojom posluju robne rezerve u paritetu koji će se utvrditi na dan isporuke ili platiti po tržišnoj vrednosti na dan plaćanja.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na vraćanje lekova.

Član 5.

Roba se može davati na zajam sa rokom vraćanja do godinu dana.

Na zahtev zajmoprimca Direkcija može odobriti produženje roka vraćanja robe ako utvrdi da za to postoje opravdani ekonomski razlozi.

Član 6.

Na vrednost pozajmljene robe plaća se kamata u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.

Kamata se obračunava mesečno, a plaća u roku od osam dana od dana nastanka obaveze.

Obaveza po osnovu kamate može se izmiriti i robom kojom posluju robne rezerve, u vrednosti obračunate kamate.

Osnovica za obračun kamate jeste tržišna vrednost robe na dan obračuna obaveze.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, roba kojoj ističe rok upotrebe (lekovi, prehrambeni proizvodi i sl.) ili roba koja se daje na zajam Vojsci Srbije i Crne Gore ili Ministarstvu unutrašnjih poslova, može se davati na zajam bez kamate, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva trgovine, turizma i usluga, a kada su u pitanju lekovi kojima ističe rok upotrebe uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravlja.

Član 7.

Direkcija pre predaje robe pribavlja od zajmoprimca do 12 sopstvenih menica radi urednog izmirenja kamate i jedno od sledećih sredstava obezbeđenja vraćanja robe date na zajam i obezbeđenja plaćanja ugoverene kamate u rokovima utvrđenim ovom uredbom, i to:

avaliranu menicu;

bankarsku garanciju;

dokaz o upisu hipoteke prvog reda na nepokretnoj imovini zajmoprimca

u korist Direkcije, u visini tržišne vrednosti robe i iznosa kamate do dospeća obaveze vraćanja robe.

Direkcija može prihvatiti sredstva obezbeđenja iz stava 1. tač.1) i 2) ovog člana, samo ako su izdata od banaka čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije. Organi uprave koji se finansiraju iz budžeta su izuzeti od obaveze dostavljanja sredstava obezbeđenja navedenih u tač. 1), 2) i 3) ovog člana.

III DAVANjE U ZAKUP RADI KORIŠĆENjA ROBE

Član 8.

Direkcija može davati u zakup radi korišćenja robe iz republičkih robnih rezervi koja služi za potrebe železnice, pošte, telegrafa i telefona, elektroprivrede, zdravstva, vodoprivrede, elektronskih medija i štamparsku delatnost (u daljem tekstu: namenska oprema), a koja predstavlja sredstvo za rad preduzeća i ustanova u navedenim oblastima.

Član 9.

Namenska oprema može se davati u zakup radi korišćenja pod uslovom da korisnik zakupa :

vrši tekuće i investiciono održavanje predmetne opreme;

plaća zakupninu za vreme korišćenja opreme.

Zakupnina iz stava 1. tačka 2) ovog člana obračunava se na tržišnu vrednost namenske orpeme u godini za koju se obračunava zakup, uz primenu propisane godišnje stope amortizacije predmetne opreme.

Član 10.

Namenska oprema može se davati na korišćenje na rok do 12 meseci, s tim što se taj rok na zahtev zakupca može produžavati.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, namenska oprema koja se ugrađuje u objekte ili proizvodne linije (mostovi, oprema za proizvodnju infuzionih rastvora i dr.) može se odobravati i za duži rok korišćenja, s tim što se svake godine utvrđuje tržišna vrednost koja služi kao osnova za obračun zakupnine.

Član 11.

Po prestanku korišćenja namenske opreme korisnik je dužan da tu opremu vrati u tehnički-tehnološko ispravnom i po potrebi, konzerviranom stanju u skladište koje odredi Direkcija ili plati po tržišnoj vrednosti, uz prethodno odobrenje Direkcije.

Član 12.

Direkcija i zakupac namenske opreme ugovorom utvrđuju vrstu opreme, period korišćenja, zakupninu za vreme korišćenja, način preuzimanja, korišćenja i vraćanja opreme i način i rok plaćanja zakupnine, kao i obaveze o održavanju zakupljene opreme.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se obaveza korisnika da u slučaju rata i drugih vanrednih prilika namensku opremu datu na korišćenje vrati i pre isteka ugovorenog roka i to odmah po prijemu zahteva Direkcije.

Član 13.

Radi obezbeđenja sigurnosti urednog vraćanja namenske opreme i plaćanja zakupnine za zakupljenu namensku opremu, zakupac će Direkciji pre preuzimanja opreme predati do 14 sopstvenih menica.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima davanja na zajam roba iz republičkih robnih rezervi (“Službeni glasnik RS“, broj 30/98), Uredba o uslovima i načinu korišćenja određene robe iz saveznih robnih rezervi (“Službeni list SRJ“, broj 19/98), Uredba o uslovima i načinu korišćenja saveznih robnih rezervi za potrebe Zajednice jugoslovenskih železnica, Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa, i telefona i Jugoslovenske elektroprivrede (“Službeni list SFRJ“, broj 45/85) i Odluka o uslovima korišćenja saveznih robnih rezervi i skladišta (“Službeni list SRJ“, broj 9/97).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje Uredbe o uslovima korišćenja republičkih robnih rezervi i skladišta je u odredbama Zakona o robnim rezervama (“Službeni glasnik RS“, broj 18/92) i u članu 29. Zakona o Vladi Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“, broj 5/91 i 45/93). Članom 11. Zakona o robnim rezervama predviđeno je da se robnim rezervama posluje na način i po propisima koji važe za preduzeća. Članom 12. je predviđeno da se robne rezerve mogu davati na zajam zainteresovanim preduzećima, a da Vlada Republike Srbije propisuje bliže uslove u pogledu davanja na zajam roba iz robnih rezervi. Zakonom o Vladi Republike Srbije je predviđeno da Vlada donosi uredbe, kojima se bliže uređuju odnosi od značaja za izvršavanje zakona, utvrđuju načela unutrašnje organizacije ministarstva, organa uprave u njihovom sastavu i posebnih organizacija i obrazuju stručne službe Vlade (član 29. i 30.).

Usvajanjem Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora i Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora, počeli su da teku rokovi za preuzimanje određenih poslova koji su do sada bili u nadležnosti saveznih organa i organizacija od strane republičkih organa i organizacija. Donošenjem Odluke Saveta ministara o davanju na korišćenje i upravljanje nepokretnosti (“Službeni list SCG“, br. 18/2003), stvoreni su uslovi da u nadležnost Republičke direkcije za robne rezerve pređu poslovi, zadaci i pokretna i nepokretna imovina Savezne direkcije za robne rezerve.

Način regulisanja uslova davanja robe iz robnih rezervi u zajam i zakup se razlikuju na saveznom i republičkom nivou. Prelaskom svojine na robi i skladišnom prostoru Savezne direkcije za robne rezerve na Republičku direkciju za robne rezerve, potrebno je usaglasiti uslove, kamatne stope i način davanja roba na zajam

U skladu sa odredbama Zakona o robnim rezervama, roba iz robnih rezervi se može davati na zajam radi stabilizacije proizvodnje, tržišta, cena, zaštite domaće proizvodnje i unapređenje izvoza, što je predviđeno u članu 2. Uredbe.

Uredbom je predviđeno da se kod odlučivanja o davanju roba na zajam mora voditi računa o poslovanju zajmoprimca, pri čemu se isključuje mogućnost davanja robe na zajam zajmoprimcu koji ne izvršava ugovorene obaveze prema zajmodavcu i ukoliko je u sudskom sporu sa zajmodavcem. (član 2.).

Uredbom se predviđa rok vraćanja zajma za najduže godinu dana, pri čemu se pošlo od pretpostavke da će zajmoprimac u tom roku premostiti teškoće u procesu proizvodnje, odnosno obezbeđenje sirovina i repromaterijala.

Produženje roka vraćanja zajma preko godinu dana, može se odobriti izuzetno ako se proceni da za to postoje opravdani ekonomski razlozi i da će se u tom peridu stvoriti uslovi zajmoprimcu da vrati pozajmljenu robu u ugovorenoj količini i kvalitetu (član 3, 4. i 5.).

Predlaže se ugovaranje kamate na pozajmljenu robu u visni eskontne stope Narodne banke Srbije na mesečnom nivou i mogućnost naplate kamate u robi u vrednosti obračunate kamate, a kao sredstvo obezbeđenja vraćanja zajma avalirana menica ili garancija banke, ali samo pod uslovom da se za navedena sredstva plaćanja utvrdi bonitet banaka koje su i izdale. Visina kamatne stope na pozajmljenu robu u Saveznoj direkciji za robne rezerve iznosila je 1,3% mesečno i obračunavala se na tržišnu vrednost robe, a u Republičkoj direkciji na robne rezerve u visni eskontne stope. (član 6. i 7.).

Uredbom se predviđa izdavanje slobodnog skladišnog prostora generalnog tereta, derivata nafte, skladišta posebnih namena i ostala specifična skladišta, koje je od Savezne direkcije za robne rezerve preuzela Republička direkcija za robne rezerve, uz pribavljanje do 14 sopstvenih menica, radi urednog izmirenja zakupnine i nadoknade mogućih oštećenja skladišta.

U vlasništvo Republičke direkcije za robne rezrve je prešla i svojina nad namenskom opremom koja predstavlja sredstvo za rad preduzeća i zdravstvenih ustanova i to opreme koja služi za potrebe železnica, pošta, telegrafa i telefona, elektroprivrede, zdravstva, elektronskih medija i štamparsku delatnost. Preuzimanje poslova, zadataka i imovine podrazumeva promenu ugovorne strane u svim ugovorima koje je zaključila Savezna direkcija za robne rzerve.

Uredbom je predviđeno da se oprema može davati u zakup pod uslovima da korisnik zakupa vrši tekuće i investiciono održavanje i da plaća zakupninu za vreme korišćenja opreme. Zakupnina se obračunava na tržišnu vrednost robe, uz primenu propisane godišnje stope amortizacije.

Rok za korišćenje opreme koja je predmet ove uredbe je 12 meseci, s tim što se taj rok može produžavati. Oprema koja se ugrađuje u objekte ili proizvodne linije (mostovska konstrukcija i sl. ) može se davati na korišćnje i za duži rok, s tim da se godišnje utvrđuje tržišna vrednost, koja služi kao osnova za obračun kamate.

Po prestanku korišćenja, korisnik je dužan da opremu vrati u tehničko-tehnološko isrpavnom i po potrebi konzerviranom stanju. Ugovorom se uređuje vrsta opreme, period korišćenja, zakupnina, način preuzimanja, korišćenja i vraćanja, način i rok plaćanja zakupnine, kao i obaveze vezane za održavanje zakupljene opreme.

Uredbom je predviđena obaveza korisnika da u slučaju rata i drugih vanrednih prilika namensku opremu vrati i pre isteka ugovorenog roka i to odmah po prijemu zahteva.

Uredbom se predviđa obezbeđenje do 14. sopstvenih menica radi sigurnosti urednog vraćanja namenske opreme i plaćanja zakupnine (član 8.-17.).

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima davanja na zajam roba iz republičkih robnih rezervi, Uredba o uslovima i načinu korišćenja određene robe iz saveznih robnih rezervi, Uredba o uslovima i načinu korišćenja saveznih robnih rezervi za potrebe Zajednice jugoslovenskih železnica, Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona i Jugoslovenske elektroprivrede i Odluka o uslovima korišćenja saveznih robnih rezervi i skladišta. (član 18.).

Za ostvarenje ove uredbe nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar