Uredba o obnavljanju robnih rezervi merkantilne pšenice i kukuruza

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92),

Vlada donosi

U R E D B U

O OBNAVLJANJU ROBNIH REZERVI MERKANTILNE PŠENICE I KUKURUZA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način obnavljanja robnih rezervi merkantilne pšenice i kukuruza.

Obnavljanje robnih rezervi merkantilne pšenice i kukuruza vrši se razmenom mineralnog đubriva KAN 27%N (u daljem tekstu: mineralno đubrivo) za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine.

Ukupna količina mineralnog đubriva čija razmena se vrši u skladu sa ovom uredbom iznosi 11.190.900,00 kg, i nalazi se u vlasništvu Republičke direkcije za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) .

Član 2.

Razmena iz člana 1. ove uredbe vrši se preko Direkcije, odnosno preko skladištara koje ovlasti Direkcija (u daljem tekstu: ovlašćeni skladištar).

Član 3.

Pravo na razmenu iz člana 1. ove uredbe ima fizičko lice – nosilac porodičnog komercijalnog,odnosno nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, način čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11 i 97/11 – u daljem tekstu: Registar) i čije se porodično poljoprivredno gazdinstvo u Registru vodi u aktivnom statusu, odnosno čije se porodično poljoprivredno gazdinstvo usled neobnavljanja statusa registracije u Registru vodi u pasivnom statusu (u daljem tekstu: fizičko lice).

Član 4.

Razmena mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine kada se mineralno đubrivo neposredno preuzima sa skladišta Direkcije u „HIP Azotara” u restrukturiranju, Pančevo, vrši se u sledećim paritetima:

1) 1 kg mineralnog đubriva za 1,30 kg merkantilne pšenice roda 2011. godine;

2) 1 kg mineralnog đubriva za 1,50 kg merkantilnog kukuruza roda 2011. godine;

3) 1 kg mineralnog đubriva za 1,35 kg merkantilne pšenice roda 2012. godine.

Fizičko lice snosi troškove transporta, istovara, utovara, putarine, ekološke takse i ostalih zavisnih troškova kada mineralno đubrivo preuzima na način utvrđen stavom 1. ovog člana.

Razmena mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine kada se mineralno đubrivo preuzima preko ovlašćenih skladištara, sa skladišta Direkcije u „HIP Azotara” u restrukturiranju, Pančevo, vrši se u sledećim paritetima:

1) 1 kg mineralnog đubriva za 1,40 kg merkantilne pšenice roda 2011. godine;

2) 1 kg mineralnog đubriva za 1,60 kg merkantilnog kukuruza roda 2011. godine;

3) 1 kg mineralnog đubriva za 1,50 kg merkantilne pšenice roda 2012. godine.

Ovlašćenom skladištaru na ime troškova transporta, istovara, utovara, putarine, ekološke takse i ostalih zavisnih troškova pripada do 0,15 kg merkantilne pšenice, odnosno kukuruza za 1 kg isporučenog mineralnog đubriva.

Član 5.

Fizičko lice merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine može da razmenjuje za najviše 200 kg mineralnog đubriva po hektaru površine zasejane pšenicom u jesenjoj setvi 2011. godine, ali ne za više od 30 ha.

Fizičko lice dužno je da količinu mineralnog đubriva dobijenu putem razmene u skladu sa ovom uredbom, upotrebi za prolećnu prihranu u 2012. godini na prijavljenim površinama.

Član 6.

Kvalitet mineralnog đubriva u svemu odgovara propisanim standardima SRPS.

Merkantilna pšenica i kukuruz koji se razmenjuju u pogledu kvaliteta moraju da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sužbeni list SRJ”, broj 52/95 i „Službeni list SCG”, br. 56/03-dr. pravilnik i 4/04-dr.pravilnik) i

Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju („Službeni list SFRJ”, broj 10/92).

Član 7.

Raspodela mineralnog đubriva vrši se po upravnim okruzima, prema površinama koje su poljoprivredna gazdinstva zasejala pšenicom u jesenjoj setvi u 2011. godini, i to:

Red. broj Upravni okrug Zasejana površina u 2011. god. (ha) Količina KAN-a 27%N (kg) Količina KAN-a 27%N (%) 1. Severnobački 14.793 423.000 3,78% 2. Srednjebanatski 30.065 859.500 7,68% 3. Severnobanatski 16.695 477.000 4,26% 4. Južnobanatski 25.657 733.000 6,55% 5. Zapadnobački 20.747 593.500 5,30% 6. Južnobački 32.155 918.900 8,21% 7. Sremski 30.730 878.500 7,85% 8. Mačvanski 20.192 577.500 5,16% 9. Kolubarski 9.687 276.500 2,47% 10. Podunavski 12.479 357.000 3,19% 11. Braničevski 23.833 681.500 6,09% 12. Šumadijski 17.271 493.500 4,41% 13. Pomoravski 13.008 371.500 3,32% 14. Borski 13.062 372.500 3,33% 15. Zaječarski 11.646 332.500 2,97% 16. Zlatiborski 1.784 56.000 0,50% 17. Moravički 5.638 157.000 1,40% 18. Raški 4.085 112.000 1,00% 19. Rasinski 10.272 291.000 2,60% 20. Nišavski 17.971 515.000 4,60% 21. Toplički 8.941 257.500 2,30% 22. Pirotski 4.218 123.000 1,10% 23. Jablanički 17.371 492.500 4,40% 24. Pčinjski 10.112 291.000 2,60% 25. Grad Beograd 19.052 550.000 4,91% U K U P N O: 391.464 11.190.900 100,00%

Član 8.

Razmena mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine vrši se na osnovu zahteva koji fizičko lice podnosi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor) u najbližoj područnoj jedinici ili u mesnoj kancelariji opštinske uprave, na obrascu – Zahtev za razmenu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se do 6. februara 2012. godine.

Kada se zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi u mesnoj kancelariji opštinske uprave, on se podnosi preko asistenta savetodavca, koji u prisustvu podnosioca zahteva evidentira na Zahtevu za razmenu datum i vreme predaje zahteva.

Asistent savetodavac je dužan da sve primljene zahteve bez odlaganja dostavi Upravi za trezor.

Uprava za trezor nakon izvršene provere dostavlja dokumentaciju Direkciji na dalju obradu.

Član 9.

Razmena mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine, u skladu sa ovom uredbom, vrši se prema redosledu podnošenja zahteva.

Direktor Direkcije može izvršiti preraspodelu preostale količine mineralnog đubriva srazmerno podnetim zahtevima po upravnim okruzima i zasejanim površinama.

Član 10.

Nakon izvršene provere podataka od strane Uprave za trezor fizičko lice zaključuje ugovor o razmeni mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine sa Direkcijom, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, kao i način i sredstvo obezbeđenja ako je predmet razmene merkantilna pšenica roda 2012. godine.

Član 11.

Nakon potpisivanja ugovora iz člana 10. ove uredbe, fizičkom licu koje dostavi potvrdu o uskladištenju merkantilne pšenice i kukuruza roda 2011. godine i uverenje (sertifikat) o kvalitetu uskladištene robe izdato od strane pravnog lica ovlašćenog za kontrolu kvaliteta, izdaje se nalog za preuzimanje mineralnog đubriva.

Ako se razmena vrši za merkantilnu pšenicu roda 2012. godine nalog za preuzimanje mineralnog đubriva izdaje se fizičkom licu posle potpisivanja ugovora i dostavljanja jedne blanko potpisane solo menice, meničnog ovlašćenja i sporazuma o izdavanju menice.

Član 12.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Član 13.

Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako količinu mineralnog đubriva dobijenu putem razmene u skladu sa ovom uredbom ne upotrebi za prolećnu prihranu u 2012. godini na prijavljenim površinama ili ako je u Zahtevu za razmenu dao netačne podatke o površinama zasejanim pšenicom u jesenjoj setvi 2011. godine.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Obrazac

ZAHTEV ZA RAZMENU

mineralnog đubriva KAN 27%N za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine

Podnosilac zahteva – Nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

(popunjava podnosilac zahteva)

(ime i prezime): ______________________________________________________

JMBG: ________________________

(popunjava ovlašćeno lice)

Datum prijave: _ _._ _.2012.

Vreme prijave: čas i minut

Ovlašćeno lice (ime i prezime): ___________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(popunjava ovlašćeno lice)

Potvrda o prijemu (preuzima podnosilac zahteva)

Datum prijave: _ _._ _.20_ _.

Vreme prijave: čas i minut

Potpis lica ovlašćenog za prijem Potpis podnosioca zahteva ________________________ ________________________

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o obnavljanju robnih rezervi merkantilne pšenice i kukuruza (u daljem tekstu: uredba) sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o robnim rezervama („Službeni glasnik RS” broj 18/92).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Republička direkcija za robne rezerve na dan 20. januar 2012. godine ima na skladištu 11.190.900,00 kg mineralnog đubriva KAN 27%N, koje je Predlogom Programa robnih rezervi za 2012. godinu predviđeno za naturalnu razmenu.

Naturalna razmena bi se vršila za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011.godine i za merkantilnu pšenicu roda 2012. godine, a u cilju popune nivoa robnih rezervi u merkantilnoj pšenici i kukuruzu i stimulacije individualne poljoprivredne proizvodnje ratarskih kultura.

Pariteti merkantilne pšenice, kukuruza i mineralnog đubriva su formirani na osnovu trenutnih cena na tržištu. Za razmenu mineralnog đubriva KAN 27%N za merkantilnu pšenicu roda 2012. godine, paritet je uvećan za iznos realnih zavisnih troškova, a do nivoa iznosa eskontne stope.

Cena merkantilne pšenice na dan 20. januar 2012. godine na Produktnoj berzi u Novom Sadu iznosi 21,38 din/kg sa PDV-om.

Cena merkantilnog kukuruza na dan 20. januar 2012. godine na Produktnoj berzi u Novom Sadu iznosi 18,58 din/kg sa PDV-om.

Cena mineralnog đubriva KAN 27%N na dan 20. januar 2012. godine prema cenovniku proizvođača iznosi 27,372 din/kg sa PDV-om.

III SADRŽINA UREDBE

Članom 1. uredbe propisan je predmet uređenja, odnosno da se ovom uredbom uređuju uslovi i način razmene mineralnog đubriva KAN 27%N (u daljem tekstu: mineralno đubrivo) za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine.

Ukupna količina mineralnog đubriva čija razmena se vrši u skladu sa ovom uredbom iznosi 11.190.900,00 kg, koje se nalazi u vlasništvu Republičke direkcije za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) .

Članom 2. uredbe propisano je da se razmena vrši preko Direkcije, odnosno preko skladištara koje ovlasti Direkcija (u daljem tekstu: ovlašćeni skladištar).

Članom 3. uredbe propisano je da pravo na razmenu ima fizičko lice – nosilac porodičnog komercijalnog i nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: fizičko lice), u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, način čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09, 21/10, 89/10, 22/11 i 97/11 – u daljem tekstu: Registar) i čije se porodično poljoprivredno gazdinstvo u Registru vodi u aktivnom statusu, odnosno čije se porodično poljoprivredno gazdinstvo usled neobnavljanja statusa registracije u Registru vodi u pasivnom statusu.

Članom 4. uredbe propisano je da se razmena mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine kada se mineralno đubrivo neposredno preuzima sa skladišta Direkcije u „HIP Azotara” u restrukturiranju, Pančevo, vrši u sledećim paritetima:

1) 1 kg mineralnog đubriva za 1,30 kg merkantilne pšenice roda 2011. godine;

2) 1 kg mineralnog đubriva za 1,50 kg merkantilnog kukuruza roda 2011. godine;

3) 1 kg mineralnog đubriva za 1,35 kg merkantilne pšenice roda 2012. godine.

Fizičko lice snosi troškove transporta, istovara, utovara, putarine, ekološke takse i ostalih zavisnih troškova kada mineralno đubriva preuzima na način utvrđen stavom 1. ovog člana.

Razmena mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine kada se mineralno đubrivo preuzima preko ovlašćenih skladištara, sa skladišta Direkcije u „HIP Azotara” u restrukturiranju, Pančevo, vrši se u sledećim paritetima:

1)1 kg mineralnog đubriva za 1,40 kg merkantilne pšenice roda 2011. godine;

2) 1 kg mineralnog đubriva za 1,60 kg merkantilnog kukuruza roda 2011. godine;

3)1 kg mineralnog đubriva za 1,50 kg merkantilne pšenice roda 2012. godine.

Ovlašćenom skladištaru na ime troškova transporta, istovara, utovara, putarine, ekološke takse i ostalih zavisnih troškova pripada do 0,15 kg merkantilne pšenice, odnosno kukuruza za 1 kg isporučenog mineralnog đubriva.

Članom 5. uredbe propisano je da fizičko lice merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine može da razmenjuje za najviše 200 kg mineralnog đubriva po hektaru zasejane površine, ali ne za više od 30 ha zasejane površine, kao i da je fizičko lice dužno da količinu mineralnog đubriva dobijenu putem razmene u skladu sa ovom uredbom, upotrebi za prolećnu prihranu u 2012. godini na prijavljenim površinama.

Članom 6. uredbe propisano je da kvalitet mineralnog đubriva u svemu odgovara propisanim standardima SRPS, a merkantilna pšenica i kukuruz koji se razmenjuju u pogledu kvaliteta moraju da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sužbeni. list SRJ“, broj 52/95 i „Službeni list SCG”broj 56/03-dr. pravilnik i 4/04-dr.pravilnik) i Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju („Službeni list SFRJ”, broj 10/92).

Članom 7. uredbe propisano je da se raspodela mineralnog đubriva vrši po upravnim okruzima, prema površinama koje su poljoprivredna gazdinstva zasejala u jesenjoj setvi u 2011. godini, i to:

Red. broj Upravni okrug Zasejana površina u 2011. god. (ha) Količina KAN-a 27%N (kg) Količina KAN-a 27%N (%) 1 Severnobački 14.793 423.000 3,78% 2 Srednjebanatski 30.065 859.500 7,68% 3 Severnobanatski 16.695 477.000 4,26% 4 Južnobanatski 25.657 733.000 6,55% 5 Zapadnobački 20.747 593.500 5,30% 6 Južnobački 32.155 918.900 8,21% 7 Sremski 30.730 878.500 7,85% 8 Mačvanski 20.192 577.500 5,16% 9 Kolubarski 9.687 276.500 2,47% 10 Podunavski 12.479 357.000 3,19% 11 Braničevski 23.833 681.500 6,09% 12 Šumadijski 17.271 493.500 4,41% 13 Pomoravski 13.008 371.500 3,32% 14 Borski 13.062 372.500 3,33% 15 Zaječarski 11.646 332.500 2,97% 16 Zlatiborski 1.784 56.000 0,50% 17 Moravički 5.638 157.000 1,40% 18 Raški 4.085 112.000 1,00% 19 Rasinski 10.272 291.000 2,60% 20 Nišavski 17.971 515.000 4,60% 21 Toplički 8.941 257.500 2,30% 22 Pirotski 4.218 123.000 1,10% 23 Jablanički 17.371 492.500 4,40% 24 Pčinjski 10.112 291.000 2,60% 25 Grad Beograd 19.052 550.000 4,91% U K U P N O: 391.464 11.190.900 100,00%

Članom 8. uredbe propisano je da se razmena mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine vrši na osnovu zahteva koji fizičko lice podnosi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u najbližoj područnoj jedinici ili u mesnoj kancelariji opštinske uprave, na obrascu – Zahtev za razmenu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, kao i da se zahtev za razmenu podnosi do 6. februara 2012. godine.

Kada se zahtev za razmenu podnosi u mesnoj kancelariji opštinske uprave, on se podnosi preko asistenta savetodavca koji u prisustvu podnosioca zahteva evidentira na obrascu datum i vreme predaje zahteva.

Asistent savetodavac je dužan da sve primljene zahteve bez odlaganja dostavi Upravi za trezor.

Uprava za trezor nakon izvršene provere dostavlja dokumentaciju Direkciji na dalju obradu.

Članom 9. uredbe propisano je da se razmena mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine, u skladu sa ovom uredbom, vrši prema redosledu podnošenja zahteva.

Direktor Direkcije može izvršiti preraspodelu preostale količine mineralnog đubriva srazmerno broju podnetih zahteva po upravnim okruzima i zasejanim površinama.

Članom 10. uredbe propisano je da fizičko lice nakon izvršene provere podataka od strane Uprave za trezor zaključuje ugovor o razmeni mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu i kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine sa Direkcijom, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, kao i način i sredstvo obezbeđenja ako je predmet razmene merkantilna pšenica roda 2012. godine.

Članom 11. uredbe propisano je da nakon potpisivanja ugovora se fizičkom licu koje dostavi potvrdu o uskladištenju merkantilne pšenice i kukuruza roda 2011. godine i uverenje (sertifikat) o kvalitetu uskladištene robe izdato od strane pravnog lica ovlašćenog za kontrolu kvaliteta, izdaje nalog za preuzimanje mineralnog đubriva.

Ako se razmena vrši za merkantilnu pšenicu roda 2012. godine nalog za preuzimanje mineralnog đubriva izdaje se posle potpisivanja ugovora i dostavljanja jedne blanko potpisane solo menice, meničnog ovlašćenja i sporazuma o izdavanju mencie.

Članom 12. uredbe propisano je da sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Članom 13. uredbe propisana je novčana kazna za prekršaj za fizičko lice.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje uredbe nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u Budžetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se u što kraćem roku obezbedi popuna nivoa robnih rezervi u merkantilnoj pšenici i kukuruzu, kao i stimulacija individualne poljoprivredne proizvodnje ratarskih kultura, odnosno da se obezbedi da količina mineralnog đubriva dobijena putem razmene u skladu sa ovom uredbom bude upotrebljena za prolećnu prihranu u 2012. godini, koja mora da se obavi u optimalnim agrotehničkim rokovima na prijavljenim površinama, stekli su se uslovi za ranije stupanja na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

VI. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Uredba je usklađena

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2012. godinu, ali je njeno donošenje neophodno iz sledećih razloga: u cilju pomoći individualnim poljoprivrednim proizvođačima prilikom prolećne prihrane ratarskih kultura i popune robnih rezervi merkantilnom pšenicom i kukuruzom.

Obrazac

ZAHTEV ZA RAZMENU

mineralnog đubriva KAN 27%N za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz roda 2011. godine i merkantilnu pšenicu roda 2012. godine

Podnosilac zahteva – Nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

(popunjava podnosilac zahteva)

(ime i prezime): ______________________________________________________

JMBG: ________________________

(popunjava ovlašćeno lice)

Datum prijave: _ _._ _.2012.

Vreme prijave: čas i minut

Ovlašćeno lice (ime i prezime): ___________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(popunjava ovlašćeno lice)

Potvrda o prijemu (preuzima podnosilac zahteva)

Datum prijave: _ _._ _.20_ _.

Vreme prijave: čas i minut

Potpis lica ovlašćenog za prijem Potpis podnosioca zahteva ________________________ ________________________

Ostavite komentar