Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RS”, broj 78/13),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2013. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija („Službeni glasnik RS”, br. 8/13 i 75/13), u Programu standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, u glavi I. PREDMET stav 1. menja se i glasi:

„Za realizaciju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program), obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 41.000.000,00 dinara, od čega 27.440.000,00 dinara Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, na Razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, a 13.560.000,00 dinara Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, na Razdelu 54 – Ministarstvo privrede, Funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge.”

U stavu 6. reči: „finansija i” brišu se.

U glavi IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA stav 2. menja se i glasi: „Opredeljena sredstva budžetom za realizaciju standardizovanog seta usluga iznose 41.000.000,00 dinara od kojih je za svaku ARRA opredeljeno do 3.384.000,00 dinara u bruto iznosu. Preostali iznos, u visini od 392.000,00 dinara, Nacionalna agencija će iskoristiti za organizaciju treninga trenera i podizanje kapaciteta ARRA, kao i za usluge platnog prometa.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u Rešenju o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-7524/2013, („Sl. glasnik RS“, br. 78/13) i u članu 42. Stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 72/12).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12 i 59/13), član 7 u okviru razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge iznos od 41.000.000,00 dinara bio je oprdeljen za sprovođenje Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, („Službeni glasnik RS“, broj 08/13 i 75/13). U periodu od 1. janurara do 28. avgusta 2013 godine, za napred navedenu namenu korisnicima su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 27.440.000,00 dinara.

Uzimajući u obzir Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 76/13), i imajući u vidu da je Vlada donela Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-7524/2013 („Službeni glasnik RS”, broj 78/13), u okviru koga je deo sredstava određenih članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/2012 i 59/13), sa Razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, prenet u tekuću budžetsku rezervu i iz tekuće budžetske rezerve raspoređen na Razdeo 54 – Ministarstvo privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, pripremljen je Predlog uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2013. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Predlog uredbe). Predlogom uredbe precizira se realizacija ukupnog iznosa od 41.000.000,00 dinara od čega 27.440.000,00 dinara na Razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, a 13.560.000,00 dinara na Razdelu 54 – Ministarstvo privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge.

Ovim izmenama će biti omogućen nastavak realizacije Programa, odnosno nastavak sprovođenja podrške malim i srednjim preduzećima.

Minisarstvo će godišnjim izveštajem informisati Vladu o realizaciji programa utvrđenog ovom uredbom.

III OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U UREDBI

Član 1. reguliše da su sredstva za realizaciju Programa, opredeljena u ukupnom iznosu od 41.000.000,00 dinara, od čega je 27.440.000,00 dinara obezbeđeno na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) na razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, a 13.560.000,00 dinara po Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-7524/2013 („Službeni glasnik RS”, broj 78/13), u okviru razdela 54 – Ministarstvo privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge.

Takođe se uređuje da Program sprovodi ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Članom 2. ove uredbe propisano je da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Sredstva su obezbeđena u ukupnom iznosu od 41.000.000,00 dinara sa tim što je 27.440.000,00 dinara isplaćeno sa Razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge a saglasno Rešenju o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-7524/2013 („Službeni glasnik RS”, broj 78/13) opredeljeno je 13.560.000,00 dinara na razdelu 54 – Ministarstvo privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije je neophodno zbog nastavka realizacije Programa kao podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Ostavite komentar