Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2017. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-906/2017

U Beogradu, 3. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), gde su, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1509 Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija – 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4003 Podrška kroz Standardizovani set usluga za MSPP, aproprijacija ekonomske klasifikacije – 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara. Navedena sredstva su namenjena realizaciji Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Članom 42. stav 1. Zakona o Vladi, propisano je da Vlada Uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u činjenici da je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije sistemska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća i razvoju inovacija.

Imajući u vidu da je 2016. godina, Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 023-502/2016 bila proglašena Godinom preduzetništva i Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se sprovodio preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, bio prepoznat kao jedini program nefinansijske podrške potencijalnim i postojećim MSPP, od izuzetne važnosti je da se i u 2017. godini ovakav Program nastavi. Sprovođenje ovog programa je u Programu rada Vlade za 2017. godinu i za njegovo sprovođenje su obezbeđena finansijska sredstva u budžetu.

Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10), članom 39. definisani su poslovi koje obavljaju regionalne razvojne agencije.

Kako bi se usluge akreditovanih regionalnih razvojnih agencija standardizovale i unapredile, Vlada donosi Uredbu o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Uredba). Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i način realizacije programa.

Opšti cilj Uredbe i Programa je podrška rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga za podršku poslovanju.

Programom su detaljno definisane usluge informacija, obuka, mentoringa, konsaltinga, promocije i terenske kontrole u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju koji Ministarstvo privrede sprovodi sa Fondom za razvoj, a koje će akreditovane regionalne razvojne agencije pružati MSPP.

Za realizaciju usluga pružanja informacija postojećim i potencijalnim MSPP, predviđen je godišnji bruto iznos od 1.650.000,00 dinara, za obuke predviđen je godišnji bruto iznos od 7.050.000,00 dinara, za mentoring je predviđen iznos od 4.000.000,00 dinara na godišnjem nivou, za konsalting predviđen je godišnji bruto iznos od 3.465.000,00 dinara, za promociju predviđen je godišnji bruto od 2.475.000,00 dinara i za terensku kontrolu u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju koji Ministarstvo privrede sprovodi sa Fondom za razvoj predviđen je godišnji bruto iznos od 1.000.000,00 dinara . Iznos do 360.000,00 dinara Razvojna agencija će iskoristiti za za pokrivanje troškova sprovođenja analize potreba za obukama, organizaciju obuka predavača i podizanje kapaciteta ARRA, troškove kontrole i nadzora sprovođenja Programa, kao i za usluge platnog prometa.

Sredstva koja se utvrđuju ovim Programom bespovratno se dodeljuju isključivo akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Sredstava predviđena za realizaciju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija iznose 20.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će godišnjim izveštajem informisati Vladu o realizaciji programa utvrđenog ovom uredbom.

III OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U UREDBI

Članom 1. ove uredbe utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Članom 2. ove uredbe propisano je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Imajući u vidu da je Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija prepoznat kao jedini program nefinansijske podrške potencijalnim i postojećim MSPP, od izuzetne važnosti je da program počne odmah da se realizuje.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) član 8, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1509 Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija – 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4003 Podrška kroz Standardizovani set usluga za MSPP, aproprijacija ekonomske klasifikacije – 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara. Navedeni iznos je namenjen za sprovođenje Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Ostavite komentar