Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Na osnovu člana 136. stav 4. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNjE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE

Član 1.

U Uredbi o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 23/06), u članu 6. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Radna mesta državnih službenika s diplomatskim i konzularnim zvanjima u Ministarstvu spoljnih poslova ne razvrstavaju se po zvanjima koja su određena Zakonom o državnim službenicima.”

Član 2.

Posle člana 6. dodaju se naslov iznad člana i član 6a koji glase:

„Formacije u Ministarstvu odbrane

Član 6a

Sastavni deo dela pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane jesu prilozi koji sadrže sistematizovana radna mesta profesionalnih pripadnika Vojske Srbije (u daljem tekstu: formacije) u Vojsci Srbije, vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Ministarstva odbrane i u drugim organizacionim oblicima u kojima se ne obavljaju poslovi iz nadležnosti Ministarstva odbrane ali koji su funkcionalno i organizaciono vezani za Ministarstvo odbrane.

Radna mesta profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u organu u sastavu Ministarstva odbrane prikazuju se putem formacije.

Putem formacije prikazuju se i radna mesta na kojima rade profesionalni pripadnici Vojske Srbije koji su aktom nadležnog starešine raspoređeni da vrše vojne i druge dužnosti u drugim državnim organima i kod drugih poslodavaca.

Radna mesta koja se prikazuju u formaciji ne razvrstavaju se po zvanjima i vrstama koji su određeni Zakonom o državnim službenicima, izuzev položaja u organu u sastavu Ministarstva odbrane.”

Član 3.

U članu 9. stav 3. reč: „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „kabinet ministra” dodaju se zapeta i reči: „a u Ministarstvu odbrane – i Generalštab Vojske Srbije”.

Član 4.

Posle člana 18. dodaju se naslov iznad člana i član 18a koji glase:

„Uprava kao uža unutrašnja jedinica u Ministarstvu odbrane

Član 18a

U Ministarstvu odbrane može se kao uža unutrašnja jedinica obrazovati i uprava, kojom rukovodi načelnik uprave.

Uprava se obrazuje da bi vršila poslove kojima se obezbeđuje usklađen rad odeljenja, odseka i grupa koji su obrazovani u njenom sastavu.

Odredbe ove uredbe o odgovornosti načelnika odeljenja, šefa odseka i rukovodioca grupe primenjuju se i na načelnika uprave.”

Član 5.

U članu 21. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Pravilnikom Ministarstva odbrane mogu da se obrazuju područne jedinice nezavisno od Uredbe o upravnim okruzima.”

Član 6.

Posle člana 21. dodaju se Glava IIIa i član 21a koji glase:

„IIIa ORGANIZACIONE JEDINICE U INOSTRANSTVU

Član 21a

U Ministarstvu spoljnih poslova pravilnikom se utvrđuju organizacione jedinice u inostranstvu – diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije (ambasade, stalne misije, generalni konzulati, konzulati i konzularne agencije) i kulturno-informativni centri, saglasno aktu o njihovom otvaranju u inostranstvu.”

Član 7.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade i da ga posle stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije” na objavljivanje.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-4173/2007

U Beogradu, 12. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar