Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju

Na osnovu člana 4. Uredbe o izmenama Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 53/06),

Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio je prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju.

Prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju obuhvata:

1. Uredbu o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 77/05–osnovni tekst), iz koje je izostavljen član 5, kojim je utvrđen rok za donošenje pravilnika i kojim je uređeno preuzimanje zaposlenih, opreme i sredstava od ranijeg organa, član 6. stav 2. kojim su uređena pravila za postavljenje zamenika i pomoćnika direktora Službe koja su važila do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje položaj državnih službenika, član 7, kojim je uređeno kada prestaje da važi raniji propis, i član 8, kojim je uređeno kada ta uredba stupa na snagu,

2. Uredbu o izmenama Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 53/06), iz koje je izostavljen član 4, kojim je dato ovlašćenje za utvrđivanje i dostavljanje na objavljivanje prečišćenog teksta Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju, i član 5, kojim je uređeno kada ta uredba stupa na snagu.

Broj: 110-00-569/2006-01

U Beogradu, 12. jula 2006. godine

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Direktor,

Zoran M. Balinovac

U R E D B A

o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju

(prečišćen tekst)

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Služba Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog centra) i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Služba Koordinacionog centra je služba Vlade.

Delokrug Službe Koordinacionog centra

Član 2.

Služba Koordinacionog centra obavlja stručne, administrativne, informatičke, finansijsko-materijalne, računovodstvene i prateće pomoćno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju (u daljem tekstu: Koordinacioni centar).

Direktor Službe Koordinacionog centra

Član 3.

Službom Koordinacionog centra rukovodi direktor Službe Koordinacionog centra.

Predsednik Koordinacionog centra je po položaju direktor Službe Koordinacionog centra.

Direktor Službe Koordinacionog centra odgovoran je za vođenje Službe Koordinacionog centra Vladi i predsedniku Vlade.

Zamenik i pomoćnici direktora Službe Koordinacionog centra

Član 4.

Direktor Službe Koordinacionog centra može da ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Direktor Službe Koordinacionog centra ima pomoćnike, koje postavlja Vlada na pet godina, na njegov predlog.

Zamenik i pomoćnici direktora Službe Koordinacionog centra su državni službenici na položaju.

Položaj postavljenih lica u Službi Koordinacionog centra

Član 5.

Dok zamenici i pomoćnici direktora Službe Koordinacionog centra ne budu postavljeni kao državni službenici – zamenici i pomoćnici direktora Službe Koordinacionog centra rade prema propisima koji važe na dan kad budu postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Ostavite komentar