Uredba o visini naknade za upis sportskih udruženja u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra

Na osnovu člana 63. stav 4. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada, na predlog Upravnog odbora Agencije za privredne registre, donosi

U R E D B U

o visini naknade za upis sportskih udruženja u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se visina naknade za upis sportskih udruženja u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, (u daljem tekstu: Registar), i za druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) u postupku vođenja Registra.

Član 2.

Naknada za upis sportskih udruženja u Registar iznosi 4.500,00 dinara, a za upis društava i saveza u oblasti sporta naknada iznosi 5.500,00 dinara.

Član 3.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podatka u Registru, upis novog podatka u Registar, brisanje podatka iz Registra kao i za upis drugog podatka od značaja za pravni promet, iznosi 2.500,00 dinara.

Član 4.

Naknada za upis ostalih podataka koji se, u skladu sa zakonom, upisuju u Registar iznosi:

za upis ogranka ( 2.500,00 dinara po ogranku;

za upis pokretanja postupka likvidacije, odnosno stečaja ( 3.000,00 dinara;

za brisanje iz Registra ( 2.400,00 dinara.

Član 5.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena podataka, naknada iz člana 3. uvećava se za 1.200,00 dinara po promeni.

Naknada za postupanje po zaključku kojim se nalaže dopuna dokumentacije iznosi 1.250,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu podataka iz čl. 3. i 4. ove uredbe iznosi 3.000,00 dinara.

Član 6.

Naknada za rezervaciju naziva iznosi 1.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje uverenja iz Registra, izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

za izdavanje uverenja o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizlaze iz podataka upisanih u Registar ( 1.200,00 dinara;

za izdavanje uverenja u elektronskom obliku o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizlaze iz podataka upisanih u Registar ( 800,00 dinara;

za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršen upis u Registar, po strani dokumenta ( 30,00 dinara;

za štampanje dokumenta sa internet strane Agencije, po dokumentu ( 120,00 dinara.

Naknada za davanje podataka sadržanih u Registru koji su obrađeni po posebnom zahtevu korisnika i dostavljaju se korisniku u elektronskom formatu, na medijumu ili preko elektronskog servisa koji obezbeđuje Agencija, iznosi 35,00 dinara po registrovanom subjektu.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar