Uredba o utvrđivanju Srednjoročnog programa radova na osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine

Na osnovu člana 167. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU SREDNjOROČNOG PROGRAMA RADOVA NA OSNIVANjU I ODRŽAVANjU NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2011. DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Srednjoročni program radova na osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, juna 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

NA OSNIVANjU I ODRŽAVANjU

NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine

Zakonom o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10 – u daljem tekstu: Zakon) uređeno je osnivanje i održavanje Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (u daljem tekstu: NIGP). Odredbom člana 167. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da Savet NIGP-a predlaže Vladi srenjoročni program radova na osnivanju i održavanju NIGP-a.

Srednjoročnim programom radova na osnivanju i održavanju NIGP-a za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2015. godine (u daljem tekstu: Program), utvrđuju se vrsta i obim radova, dinamika njihovog izvršenja, izvori finansiranja i obim potrebnih sredstava za njihovu realizaciju, kao i učesnici u njegovoj realizaciji.

Ciljevi Programa su:

razmena informacija o prostoru između državnih institucija i privrede, i njihovo korišćenje

izbegnuto dupliranje aktivnosti i sredstava na obezbeđenju geopodataka;

kreirani uslovi za sistemsko i dugoročno udruživanje subjekata NIGP-a;

definisan pravni okvir kroz implementaciju INSPIRE direktive i pratećih implementacionih pravila u nacionalno zakonodavstvo;

implementacija INSPIRE smernica i međunarodna saradnja;

primena standarda za tehničku infrastrukturu, geopodatke i servise radi postizanja interoperabilnosti;

razvoj nacionalnog geoportala kao mesta za pristup i razmenu geopodataka;

obezbeđeni ažurni i kvalitetni geopodaci koji su dostupni korisnicima u okviru NIGP-a;

inicirana saradnja u obrazovanju i istraživanju radi stalnog razvoja NIGP-a;

doprinos razvoju e-uprave kroz kvalitetne i efikasne javne servise.

Program je izgrađen na osnovu:

Izmenjenog i dopunjenog Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju iz decembra 2009. godine;

Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10);

Strategije uspostavljanja infrastrukture prostornih podatka u Republici Srbiji za period 2010. do 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 81/10);

Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10);

Srednjoročnog programa radova Republičkog geodetskog zavoda za period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2014. godine („Službeni glasnik RS”, broj 7/10);

INSPIRE direktive 2007/2/EC od 14. marta 2007. godine, publikovana u Službenom listu Evropske unije 25. aprila 2007. godine i stupila na snagu 15. maja 2007. godine;

INSPIRE plan http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44

Programom se planiraju sledeće aktivnosti na osnivanju NIGP-a:

Redni broj Aktivnost Saradnja između subjekata NIGP-a Osnivanje unutrašnje jedinice za koordinaciju sa INSPIRE u okviru Republičkog geodetskog zavoda Osnivanje radnih grupa kao organa NIGP-a za obavljanje određenih stručnih poslova Studija trenutnog stanja u geosektoru po temama prostornih podataka (identifikovati nadležne institucije i raspoložive geopodatke) Definisanje modela i opštih principa saradnje u okviru NIGP-a Izrada sporazuma o saradnji Praćenje primene i ažuriranje sporazuma o saradnji Utvrđivanje zahteva i potreba korisnika za geopodacima Unapređenje modela saradnje na obezbeđenju i razmeni geopodataka Praćenje rada radnih grupa i definisanje strukture i nadležnosti Saradnja sa nadležnim ustanovama za e-upravu na koordinaciji NIGP aktivnosti radi zajedničkog delovanja Organizovanje seminara, radionica i sastanaka radi razmene iskustva i utvrđivanje potreba za daljim razvojem Prostorni podaci i servisi Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks I Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks II Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks III Izrada akcionih planova subjekata NIGP-a nadležnih za obezbeđenje geopodataka iz INSPIRE Aneks I, II i III Priprema i objavljivanje na geoportalu prostornih podataka iz nadležnosti RGZ i subjekata NIGP-a Poređenje postojećih modela podataka sa INSPIRE specifikacijama prostornih podataka i servisa za teme iz INSPIRE Aneks I Primena INSPIRE specifikacija prostornih podataka i servisa za teme iz INSPIRE Aneks I za novoprikupljene podatke Osnivanje, razvoj i održavanje Nacionalnog geoportala NIGP-a Razvoj servisa za preuzimanje geopodataka (download service) na nacionalnom geoportalu Razvoj i održavanje tehničke infrastrukture za osnivanje NIGP-a Podsticanje razmene podataka preko servisa zasnovanih na web maping tehnologiji (WMS, WFS, WCS i drugi) Standardizacija Upoznavanje sa najvažnijim standardima u oblasti geoinformacija i tehničke infrastrukture na međunarodnom i nacionalnom nivou Akcioni plan za standardizaciju u oblasti geoinformacija sa definisanim prioritetima Realizacija plana donošenja, preispitivanja i povlačenja standarda i srodnih dokumenata iz oblasti geoinformacija Kreiranje test okruženja za testiranje standarda i INSPIRE implementacionih pravila i specifikacija Praćenje rada odgovarajućih tehničkih radnih tela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju Pravni okvir Sprovođenje studije o postojećem stanju u zakonodavstvu u geosektoru Određivanje plana za kreiranje i donošenje podzakonskih akata Određivanje odgovornih subjekata za teme NIGP-a prema aneksima INSPIRE direktive Implementiranje odredbi INSPIRE direktive u srpsko zakonodavstvo Uključivanje INSPIRE implementacionih pravila u srpsko zakonodavstvo Donošenje propisa u vezi pitanja poverljivosti, sigurnosti i ograničenja za pristup geopodacima, zaštite ličnih podataka, distribucija i slično Praćenje razvoja INSPIRE pravnog okvira Geodetski referentni sistem Prelazak na novi državni referentni sistem ETRS89 Razvoj servisa za transformaciju skupova prostornih podataka iz postojećeg u nov državni referentni sistem Podrška pri prelasku na nov državni referentni sistem Definisanje referentnog sistema visina Finansiranje Razvoj modela finansiranja osnivanja NIGP-a Razvoj modela naknade za korišćenje prostornih podatka preko Nacionalnog geoportala Implementacija modela korišćenja i naplate podataka na nacionalnom geoportalu Izveštaj o proceni troškova INSPIRE implementacije (metapodaci, specifikacije podataka, mrežni servisi) Dalji razvoj modela finansiranja i naknada (usklađivanje sa zahtevima korisnika i mogućnostima na osnovu stečenog iskustva) Istraživanje, razvoj i obrazovanje Pregled postojećih razvojnih i obrazovnih aktivnosti u geosektoru Analiza nedostataka u istraživanju, razvoju i obrazovanju u geosektoru Pokretanje veb portala kao instrumenta za podršku obrazovno istraživačkom forumu u cilju obezbeđivanja relevantnih informacija Usvajanje programa za obrazovanje SDI (Spatial Data Infrastructure) profesionalaca Proširenje programa master i doktorskih studija koje se odnose na SDI pitanja Organizovanje obuka za zaposlene u geosektoru Izrada uputstava i vodiča za korisnike za relevantne SDI teme Periodično istraživanje stanja obrazovanja u geosektoru sa preporukom za buduće delovanje Strategija i organizacija Praćenje i revizija strategije i akcionog plana za uspostavljanje NIGP-a Upravljanje osnivanjem i razvojem NIGP-a Izveštavanje i praćenje osnivanja i razvoja NIGP-a Praćenje i učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima

Sredstva za realizaciju Programa obezbediće se iz budžeta Republike Srbije, sopstvenih prihoda subjekata NIGP-a, donacija i kredita.

Sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih Programom obezbediće se iz budžeta Republike Srbije na odgovarajućim pozicijama Republičkog geodetskog zavoda i drugih državnih organa koji su subjekti NIGP-a, za svaku tekuću godinu koja je obuhvaćena Programom.

Takođe, stimulisaće se obezbeđivanje sredstava od međunarodnih donatora i iz međunarodnih projekata. Sredstva iz donacija biće obezbeđena iz postojećih i novih projekata, a na osnovu sporazuma o tehničkoj saradnji između donatora i subjekata NIGP-a, odnosno Republike Srbije.

Procena planiranih troškova urađena je na osnovu:

iskustva zemalja članica evropske unije u uspostavljanju nacionalnih infrastruktura prostornih podataka;

izveštaja i praćenja INSPIRE implementacije u zemljama članicama Evropske unije.

U sledećoj tabeli prikazane su aktivnosti prema nadležnostima u realizaciji, dinamika izvođenja radova u procentima i planirana finansijska sredstva u izražena u milionima dinara.

Tabela aktivnosti po nadležnostima, dinamici realizacije i planiranim sredstvima

Redni broj Aktivnost Nadležnost Planirana sredstva (u milionima dinara)

| | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |Ukupno | | |Saradnja između subjekata NIGP-a | | | | | | |49 | | |Osnivanje unutrašnje jedinice za koordinaciju sa INSPIRE u okviru Republičkog geodetskog zavoda |Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: RGZ), Savet NIGP-a |3.0 | | | | |3 | | |Osnivanje radnih grupa kao organa NIGP-a za obavljanje određenih stručnih poslova |Savet NIGP-a, RGZ, subjekti NIGP-a |2.0 | | | | |2 | | |Studija trenutnog stanja u geosektoru po temama prostornih podataka (identifikovati nadležne institucije i raspoložive geopodatke) |RGZ, subjekti NIGP-a, radna grupa za saradnju |6.0 | | | | |6 | | |Definisanje modela i opštih principa saradnje u okviru NIGP-a |Savet NIGP-a, RGZ, subjekti NIGP-a |12.0 | | | | |12 | | |Izrada sporazuma o saradnji |Savet NIGP-a, radne grupe, RGZ, subjekti NIGP-a |3.0 | | | | |3 | | |Praćenje primene i ažuriranje sporazuma o saradnji |Savet NIGP-a, radna grupa za pravni okvir |0.6 |0.6 |0.6 |0.6 |0.6 |3 | | |Utvrđivanje zahteva i potreba korisnika za geopodacima |Savet NIGP-a, radne grupe, RGZ, subjekti NIGP-a |0.6 |0.6 |0.6 |0.6 |0.6 |3 | | |Unapređenje modela saradnje na obezbeđenju i razmeni geopodataka |Savet NIGP-a, radne grupe, RGZ, subjekti NIGP-a |0.6 |0.6 |0.6 |0.6 |0.6 |3 | | |Praćenje rada radnih grupa i definisanje strukture i nadležnosti |Savet NIGP-a, RGZ |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |2 | | |Saradnja sa nadležnim ustanovama za e-upravu na koordinaciji NIGP aktivnosti radi zajedničkog delovanja |RGZ, radna grupa za saradnju |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |2 | | |Organizovanje seminara, radionica i sastanaka radi razmene iskustva i utvrđivanje potreba za daljim razvojem |RGZ, radne grupe |2.0 |2.0 |2.0 |2.0 |2.0 |10 | | |Prostorni podaci i servisi | | | | | | |218 | | |Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks I |RGZ, subjekti NIGP-a |16.0 |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |20 | | |Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks II |RGZ, subjekti NIGP-a |3.0 |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |5 | | |Prikupljanje i održavanje metapodataka prostornih podataka za teme iz INSPIRE Aneks III |RGZ, subjekti NIGP-a |2.0 |2.0 |2.0 |2.0 |2.0 |10 | | |Izrada akcionih planova subjekata NIGP-a nadležnih za obezbeđenje geopodataka iz INSPIRE Aneks I, II i III |RGZ, subjekti NIGP-a |0.6 |1.5 |0.9 | | |3 | | |Priprema i objavljivanje na geoportalu prostornih podataka iz nadležnosti RGZ i subjekata NIGP-a |RGZ, subjekti NIGP-a |2.0 |2.0 |2.0 |2.0 |2.0 |10 | | |Poređenje postojećih modela podataka sa INSPIRE specifikacijama prostornih podataka i servisa za teme iz INSPIRE Aneks I |RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a nadležni za teme iz Aneksa I | |10.5 |4.5 | | |15 | | |Primena INSPIRE specifikacija prostornih podataka i servisa za teme iz INSPIRE Aneks I za novoprikupljene podatke |RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a nadležni za teme iz Aneksa I | | | |20.0 |20.0 |40 | | |Osnivanje, razvoj i održavanje Nacionalnog geoportala NIGP-a |RGZ, radna grupa za tehnički okvir |9 |24.0 |9.0 |9.0 |9.0 |60 | | |Razvoj servisa za preuzimanje geopodataka (download service) na nacionalnom geoportalu |RGZ, radna grupa za tehnički okvir | | |3.0 |7.0 | |10 | | |Razvoj i održavanje tehničke infrastrukture za osnivanje NIGP-a |RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a |15.0 |15.0 |10.0 |5.0 |5.0 |50 | | |Podsticanje razmene podataka preko servisa zasnovanih na web maping tehnologiji (WMS, WFS, WCS i drugi) |RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |5 | | |Standardizacija | | | | | | |68 | | |Upoznavanje sa najvažnijim standardima u oblasti geoinformacija i tehničke infrastrukture na međunarodnom i nacionalnom nivou |RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a, Komisija za standarde iz oblasti geografskih informacija |3.6 |3.6 |3.6 |3.6 |3.6 |18 | | |Akcioni plan za standardizaciju u oblasti geoinformacija sa definisanim prioritetima |RGZ, radna grupa za tehnički okvir, Komisija za standarde iz oblasti geografskih informacija |10.0 | | | | |10 | | |Realizacija plana donošenja, preispitivanja i povlačenja standarda i srodnih dokumenata iz oblasti geoinformacija |Komisija za standarde iz oblasti geografskih informacija |0.8 |0.8 |0.8 |0.8 |0.8 |4 | | |Kreiranje test okruženja za testiranje standarda i INSPIRE implementacionih pravila i specifikacija |RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a | | | |19.6 |8.4 |28 | | |Praćenje rada odgovarajućih tehničkih radnih tela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju |RGZ, radna grupa za tehnički okvir, subjekti NIGP-a, Komisija za standarde iz oblasti geografskih informacija |1.6 |1.6 |1.6 |1.6 |1.6 |8 | | |Pravni okvir | | | | | | |58 | | |Sprovođenje studije o postojećem stanju u zakonodavstvu u geosektoru |RGZ, radna grupa za pravni okvir, subjekti NIGP-a |6.0 | | | | |6 | | |Određivanje plana za kreiranje i donošenje podzakonskih akata |RGZ, radna grupa za pravni okvir |1.6 |0.4 | | | |2 | | |Određivanje odgovornih subjekata za teme NIGP-a prema aneksima INSPIRE direktive |Savet NIGP-a, radna grupa za saradnju, subjekti NIGP-a |1.5 |2.5 |1.0 | | |5 | | |Implementiranje odredbi INSPIRE direktive u srpsko zakonodavstvo |Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za pravni okvir |3.0 |7.0 | | | |10 | | |Uključivanje INSPIRE implementacionih pravila u srpsko zakonodavstvo | |2.2 |6.6 |6.6 |6.6 | |22 | | |Donošenje propisa u vezi pitanja poverljivosti, sigurnosti i ograničenja za pristup geopodacima, zaštite ličnih podataka, distribucija i slično |Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za pravni okvir | |2.4 |4.0 |1.6 | |8 | | |Praćenje razvoja INSPIRE pravnog okvira |RGZ, radna grupa za pravni okvir |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |5 | | |Geodetski referentni sistem | | | | | | |32 | | |Prelazak na novi državni referentni sistem ETRS89 |RGZ, subjekti NIGP-a |3.0 |3.0 |2.0 |1.0 |1.0 |10 | | |Razvoj servisa za transformaciju skupova prostornih podataka iz postojećeg u nov državni referentni sistem |RGZ, radna grupa za tehnički okvir | |7.0 |3.0 | | |10 | | |Podrška pri prelasku na nov državni referentni sistem |RGZ |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |2 | | |Definisanje referentnog sistema visina |RGZ | | |3.0 |4.0 |3.0 |10 | | |Finansiranje | | | | | | |30 | | |Razvoj modela finansiranja osnivanja NIGP-a |Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za saradnju, subjekti NIGP-a |8.0 | | | | |8 | | |Razvoj modela naknade za korišćenje prostornih podatka preko Nacionalnog geoportala |Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za saradnju, subjekti NIGP-a |4.0 |4.0 | | | |8 | | |Implementacija modela korišćenja i naplate podataka na nacionalnom geoportalu |Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za tehnički okvir | |5.0 |5.0 | | |10 | | |Izveštaj o proceni troškova INSPIRE implementacije (metapodaci, specifikacije podataka, mrežni servisi) |RGZ, radne grupe | |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |2 | | |Dalji razvoj modela finansiranja i naknada (usklađivanje sa zahtevima korisnika i mogućnostima na osnovu stečenog iskustva) |Savet NIGP-a, RGZ, radna grupa za saradnju, subjekti NIGP-a | |0.5 |0.5 |0.5 |0.5 |2 | | |Istraživanje, razvoj i obrazovanje | | | | | | |36 | | |Pregled postojećih razvojnih i obrazovnih aktivnosti u geosektoru |Radne grupe |5.0 | | | | |5 | | |Analiza nedostataka u istraživanju, razvoju i obrazovanju u geosektoru |Radne grupe |3.0 | | | | |3 | | |Pokretanje veb portala kao instrumenta za podršku obrazovno istraživačkom forumu u cilju obezbeđivanja relevantnih informacija |RGZ, radna grupa za tehnički okvir |1.8 |4.2 | | | |6 | | |Usvajanje programa za obrazovanje SDI profesionalaca |Savet NIGP-a |1.5 |3.5 | | | |5 | | |Proširenje programa master i doktorskih studija koje se odnose na SDI pitanja |Univerziteti | |0.9 |0.9 |0.6 |0.6 |3 | | |Organizovanje obuka za zaposlene u geosektoru |RGZ, subjekti NIGP-a, obrazovne ustanove, |2.0 |2.0 |2.0 |2.0 |2.0 |10 | | |Izrada uputstava i vodiča za korisnike za relevantne SDI teme |Radne grupe, RGZ, subjekti NIGP-a |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |2 | | |Periodično istraživanje stanja obrazovanja u geosektoru sa preporukom za buduće delovanje |Radne grupe, subjekti NIGP-a |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |0.4 |2 | | |Strategija i organizacija | | | | | | |32 | | |Praćenje i revizija strategije i akcionog plana za uspostavljanje NIGP-a |Savet NIGP-a, RGZ, radne grupe |0.1 |0.6 |0.1 |0.1 |0.1 |1 | | |Upravljanje osnivanjem i razvojem NIGP-a |Savet NIGP-a |1.6 |1.6 |1.6 |1.6 |1.6 |8 | | |Izveštavanje i praćenje osnivanja i razvoja NIGP-a |Savet NIGP-a, RGZ, radne grupe |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |1.0 |5 | | |Praćenje i učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima |Savet NIGP-a, RGZ, radne grupe, subjekti NIGP-a |3.6 |3.6 |3.6 |3.6 |3.6 |18 | | |Ukupno | |146.3 |126.6 |81.5 |103.0 |75.6 |533 | |

Ukupna finansijska sredstva neophodna za realizaciju Programa iznose 533 miliona dinara.

Nosioci na realizaciji Programa su Savet NIGP-a, Republički geodetski zavod i radne grupe.

Učesnici u realizaciji Programa su subjekti NIGP-a, kao i međunarodne institucije i nadležne organizacije drugih zemalja, koje na osnovu ugovora o zajmu ili tehničkoj saradnji pružaju stručnu, tehničku i finansijsku podršku.

Nosioci i učesnici u realizaciji Programa utvrdili su listu aktivnosti, dinamiku izvođenja i plan potrebnih sredstava za realizaciju, u skladu sa nadležnostima.

Savet NIGP-a dostaviće Vladi godišnji izveštaj o realizaciji Programa do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ostavite komentar