Uredba o utrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za prostorno planiranje za 2012. godinu

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R ED B U

O UTRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU

SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE

ZA 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agenicije za prostorno planiranje za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe su obezbeđena članom 7. Zakona o budžetu

Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

P R O G R A M

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE

OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE ZA 2012. GODINU

I. UVOD

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), članom 7. opredeljeno je da se sredstva u iznosu od 160.000.000,00 dinara usmere preko Razdela 23 – Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, funkcija 620 – Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, odnosno za Republičku agenciju za prostorno planiranje. Raspored i korišćenje sredstava opredeljenih Republičkoj agenciji za prostorno planiranje ( u daljem tekstu: Agencija) vrši se u skladu sa posebnim aktom Vlade, pri čemu se uzima u obzir nadležnost Agenicije odnosno prava, obaveze i ovlašćenja koja u skladu sa zakonom ima Agencija.

II. NAMENA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE

Sredstava aproprijacije 451 u visini od 160.000.000,00 dinara su predviđena za subvenciju Agenciji i koristiće se za finansiranje izrade prostornih planova područja posebne namene i regionalnih prostornih planova, troškove zarada, materijalnih troškova i dr. Detaljna specifikacija je data u delu III ovog programa. Istovremeno, sredstva će se koristiti u skladu sa dinamikom i visinom određenim ovim programom.

III. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) predviđena je subvencija za Agenciju u iznosu od 160.000.000,00 dinara.

Polazna osnova pri izradi Finansijskog plana za 2012. godinu je Izveštaj o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu (u daljem tekstu: Izveštaj) kao okvir za planiranje javne potrošnje na osnovu koga je Ministarstvo finansija donelo Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: Uputstvo). Polazni parametri iz Izveštaja i Uputstva koji su primenjeni prilikom planiranja su:

plate za april 2011. godine ostvarile bi porast od 4%, a od oktobra 2012. godine 0,9% ;

projektovana stopa realnog rasta bruto domaćeg društvenog proizvoda (BDP) 1,5%;

projektovana inflacija 3,5%.

U pripremi predloga Finansijskog plana Agencije za period januar – decembar 2012. godine, primenjen je racionalni pristup u smislu operacionalizacije potraživanih i Zakonom o budžetu Republike Srbije utvrđenih sredstava, tako da je za sprovođenje zakonskih nadležnosti i rad Agencije predviđeno ukupno 160.000.000,00 dinara. Ovaj finansijski plan je urađen u skladu sa opredeljenim sredstvima u planiranom periodu. Rad Agencije biće usmeren u svojstvu nosioca izrade planskih dokumenata i anagažovanje institucija i pojedinaca po potrebi, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), na koji način će se najracionalnije koristiti budžetska sredstva.

Sredstva su potrebna za sprovođenje nadležnosti utvrđenih Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11) – u daljem tekstu: Zakon, Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i Uredbom o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 102/11) – u daljem tekstu: Program implementacije PPRS. Sredstva će se naročito koristiti za sledeće aktivnosti: (1) [pic]priprema, koordinacija i praćenje izrade regionalnih prostornih planova i programa implementacije; (2) priprema, koordinacija i praćenje izrade prostornih planova područja posebne namene; (3) priprema odluka o izradi svih planskih dokumenata koje predlaže nadležno ministarstvo; (4) ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti prostornog planiranja; (5) pružanje stručne pomoći i priprema izvoda iz Prostornog plana Republike Srbije, regionalnih prostornih planova i prostornih planova područja posebne namene za potrebe izrade planskih dokumenata jedinica lokalnih samouprava; (6) uspostavljanje jedinstvenog sistema pokazatelja za prostorno planiranje u skladu sa sistemom ESPON; 7) vođenje registra prostornih planova za teritoriju Republike Srbije; (8) priprema i realizacija programa edukacije za potrebe izrade dokumenata prostornog planiranja; (9) priprema godišnjeg izveštaja o realizaciji Prostornog plana Republike Srbije na osnovu ESPON pokazatelja; (10) obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom i Statutom Agencije („Službeni glasnik RS”, broj 41/10).

Zahtevom za obezbeđivanje sredstava za 2012. godinu, okvirno je data lista prioriteta planskih dokumenata za izradu i donošenje, s tim da je Programom rada Republičke agencije za prostorno planiranje utvrđena lista planova za izradu i donošenje u skladu sa Prostornim planom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine (u daljem tekstu: Prostorni plan Republike Srbije), kao i Programom implementacije PPRS. Istovremeno, u okviru ove stavke koristiće se

sredstva za izradu strateških procena uticaja na životnu sredinu kao sastavnih delova planskih dokumenata, u skladu sa Zakonom i Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10).

Sredstva koja su potrebna za rad Agencije u periodu januar – decembar 2012. godine specificiraju se i obrazlažu po sledećim stavkama: (1) plate, dodaci i naknade za zaposlene; (2) doprinosi na teret poslodavca; (3) socijalna davanja zaposlenima; (4) naknade troškova za zaposlene; (5) stalni troškovi (troškovi platnog prometa, troškovi telefonskih usluga, električna energija, troškovi osiguranja i ostale usluge); (6) troškovi službenih putovanja (u zemlji i u inostranstvu); (7) usluge po ugovoru (administrativne, kompjuterske i ostale usluge; usluge informisanja; finansijske; ostale opšte usluge-izrada; ostale stručne usluge; naknada za rad upravnog odbora; naknada za rad komisija za javne nabavke i drugih komisija); (8) tekuće popravke i održavanje; (9) materijal (kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje zaposlenih, izdaci za gorivo i ostali materijal); (10) porezi, takse i kazne; (11) prostorni planovi u skladu sa programom rada za 2012. godinu; (12) mašine i oprema; (13) sredstva potrebna za sprovođenje IPA projekta.

Rashodi za rad Agencije

Rashodi za rad Agencije u iznosu od 160.000.000,00 dinara po osnovu prihoda iz budžeta su sledeći:

Neto iznos za plate za zaposlene radnike iz budžeta iznosi 34.804.650,00 dinara. Prema projektovanim povećanjima zarada za 2012. godinu, potrebno je obezbediti sredstva u bruto iznosu od 49.650.000,00 dinara za 34 radnika;

Doprinosi na teret poslodavca za zaposlene iznose 8.887.350,00 dinara;

Socijalna davanja zaposlenima u 2012. godini iznose 700.000,00 dinara;

Naknade troškova za zaposlene, planiran iznos naknada za gradski prevoz je 1.056.000,00 dinara;

Stalni troškovi 1.985.000,00 dinara;

Troškovi službenih putovanja 1.000.000,00 dinara;

Usluge po ugovoru 10.863.570,00 dinara;

Tekuće popravke i održavanje 200.000,00 dinara;

Materijal 1.900.000,00 dinara;

Porezi, takse i kazne 100.000,00 dinara;

Prostorni planovi 80.949.000,00 dinara – sprovođenje Zakona o Prostornom planu Republike Srbije i Zakona o planiranju i izgradnji – izrada prostornih planova područja posebne namene i regionalnih prostornih planova;

Mašine i oprema 300.000,00 dinara;

Sredstva potrebna za sprovođenje IPA projekta u iznosu od 2.409.080,00 dinara.

U prvoj polovini 2012. godine se očekuje odobrenje IPA projekta čija je ukupna vrednost za tri godine 137.400 evra. S obzirom da je projekat višegodišnji i da aktivnosti u 2012. godini kreću od septembra za tu godinu se predviđa iznos od 22.900 evra (22.900*105.2=2.409.080 dinara). Od ovog iznosa 15% ukupnih troškova pada na teret RAPP, a ostalih 85% troškova će biti refundirano iz IPA fondova u budžet Republike Srbije.

Sredstva za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2012. godinu u iznosu 160.000.000,00 dinara se odobravaju preko Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, a na osnovu mesečnog zahteva Agencije, u skladu sa godišnjim finansijskim planom, godišnjim programom rada.

Opredeljeni iznos sredstava za 2012.godinu koristiće se po sledećoj dinamici:

mesec Iznos redovne subvencije Ukupno Januar 12.000.000,00 12.000.000,00 Februar 14.500.000,00 14.500.000,00 Mart 14.500.000,00 14.500.000,00 April 14.000.000,00 14.000.000,00 Maj 13.000.000,00 13.000.000,00 Jun 13.000.000,00 13.000.000,00 Jul 13.000.000,00 13.000.000,00 Avgust 13.000.000,00 13.000.000,00 Septembar 14.000.000,00 14.000.000,00 Oktobar 13.000.000,00 13.000.000,00 Novembar 13.000.000,00 13.000.000,00 Decembar 13.000.000,00 13.000.000,00 Svega: 160.000.000,00 160.000.000,00

Opredeljenu subvenciju za mesec januar u iznosu od 12.000.000,00 dinara je neophodno realizovati u što kraćem roku, čime bi se omogućio redovan rad Agencije, kao i realizacija potraživanja na osnovu ugovorenih obaveza na pripremi planskih dokumenata i sprovođenje Zakona o Prostornom planu Republike Srbije.

Ostavite komentar