Uredba o izmeni Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

Na osnovu čl. 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96 i 32/97),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE U REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 41/02, 76/02 i 125/03) u članu 23. stav 2. menja se i glasi:

„O prigovorima na odluku stambene komisije odlučuje izvršni organ, odnosno upravni odbor korisnika državnih sredstava, osim prigovora na odluke stambene komisije državnog organa i organizacije: predsednik Republike, Narodna skupština, Vlada, Ustavni sud, ministarstvo i posebne organizacije, sudovi, javna tužilaštva i Republičko javno pravobranilaštvo, o kojima odlučuje Komisija za stambena pitanja Vlade Republike Srbije“.

U stavu 5. posle reči: „razrešava“ dodaju se reči: „rukovodilac državnog organa, odnosno organizacije, odnosno“.

Član 2.

U članu 24. stav 2. reči: „Komisija za stambena pitanja Vlade Republike Srbije“ zamenjuju se rečima: „Stambena komisija državnog organa, odnosno organizacije“.

Stav 3. briše se.

Član 3.

U članu 27. stav 2. reči: „stambenoj komisiji,“ brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Izvršni organ, odnosno upravni odbor korisnika državnih sredstava, odnosno Komisija za stambena pitanja Vlade Republike Srbije, posle provere navoda u prigovoru i utvrđenog činjeničnog stanja donosi konačnu listu reda prvenstva koju stambena komisija objavljuje na način iz stava 1. ovog člana“.

Član 4.

U članu 29. stav 2. reči: „stambenoj komisiji“ brišu se.

U stavu 3. reči: „stambena komisija može potvrditi ili izmeniti svoju odluku.“ zamenjuju se rečima: „odluka stambene komisije može biti potvrđena ili izmenjena.“.

Član 5.

U članu 31. stav 1. posle reči: „odredi“ dodaju se reči: „rukovodilac državnog organa, odnosno organizacije, odnosno“.

U stavu 2. posle reči: „sredstava“, dodaju se reči: „odnosno Komisiji za stambena pitanja Vlade Republike Srbije,“.

Član 6.

U članu 33. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Ukoliko se zvanični kurs evra promeni za više od 5% u odnosu na kurs koji je važio u momentu zaključivanja ugovora, korisnik državnih sredstava koji je obezbedio sredstva ima pravo revalorizacije učešća i anuiteta za nastalu kursnu razliku.“.

Član 7.

U članu 39. stav 1. reči: „stav 3.“ zamenjuje se rečima: „st.3. i 5.“.

Član 8.

Postupak za rešavanje stambene potrebe u kome do dana stupanja na snagu ove uredbe nije doneta konačna odluka, nastaviće se po odredbama ove uredbe.

Član 9.

Predmeti Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Srbije, po kojima nije doneta konačna odluka ustupiće se stambenim komisijama državnih organa i organizacija: predsednik Republike, Narodna skupština, Vlada, Ustavni sud, ministarstva i posebne organizacije, sudovi, javna tužilaštva i Republičko javno pravobranilaštvo, u roku od 30 dana od dana obrazovanja stambenih komisija.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

broj

U Beogradu,

Vlada Republiek Srbije

Potpredsednik,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe su članovi 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96 i 32/97) koji predviđaju da Vlada Republike Srbije propisuje način i kriterijume davanja zgrada i stanova u državnoj svojini u zakup, kao i način i kriterijume davanja stanova za službene potrebe.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Važeća uredba u delu koji uređuje postupak odlučivanja prilikom utvrđivanja reda prvenstva i donošenja odluke o rešavanju stambene potrebe, predviđa da po prigovoru odlučuje isti organ čija se odluka i pobija, a to je stambena komisija, odnosno Komisija za stambena pitanja Vlade. Predloženim izmenama predviđa se da se u državnim organima, odnosno organizacijama: predsednik Republike, Narodna skupština, Vlada, Ustavni sud, ministarstva i posebne organizacije, sudovi i javna tužilaštva i Republičko javno tužilaštvo, obrazuju stambene komisije koje će voditi postupak i odlučivati u prvom stepenu dok će po prigovorima na odluke ovih komisija odlučivati Komisija za stambena pitanja Vlade, koja po važećim odredbama vodi celokupan postupak.

U pogledu stambenih komisija ostalih korisnika državnih sredstava, za odlučivanje po prigovorima na odluke ovih komisija nadležni su izvršni organi, odnosno upravni odbori korisnika državnih sredstava.

Pored navedenog, predloženim izmenama uvodi se mogućnost revalorizacije učešća i mesečnih anuiteta prilikom otplate stambenih kredita, u slučaju da se zvanični kurs EVRA promeni za više od 5% u odnosu na kurs koji je važio u momentu zaključenja ugovora o kreditu.

III OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Uredbe menja se član 23. Uredbe tako što se predviđa da o prigovorima na odluke stambene komisija odlučuje izvršni organ, odnosno upravni odbor korisnika državnih sredstava, odnosno Komisija za stambena pitanja Vlade.

Članom 2. Uredbe izmenjen je član 24. Uredbe, na taj način što utvrđuje da stambena komisija državnog organa, odnosno organizacije raspisuje oglas za rešavanje stambenih potreba zaposlenih lica na osnovu odluke Vlade kojom se opredeljuju sredstva, umesto po sada važećoj odredbi, Komisije za stambena pitanja Vlade, koja je po predloženom rešenju nadležna za odlučivanje po prigovorima.

Članom 3. i 4. Uredbe menjaju se članovi 27. i 29. Uredbe, budući da se predviđa da različiti organi odlučuju po prigovorima na odluke stambenih komisija.

Članom 5. Uredbe menja se član 31. Uredbe usled izmena predloženih u članu 1.

Članom 6. Uredbe dopunjuje se član 33. Uredbe tako što se uvodi mogućnost revalorizacije učešća i mesečnih anuiteta prilikom otplate stambenih kredita, u slučaju da se zvanični kurs EVRA promeni za više od 5% u odnosu na kurs koji je važio u momentu zaključenja ugovora o kreditu. Članom 7. Uredbe dopunjuje se član 39. Uredbe usled dopune predložene u članu 6.

Članovi 8., 9. i 10. Uredbe su prelazne i završne odredbe.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar