Uredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, broj 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se najviša dopuštena starost brodova za upis u jedan od upisnika brodova.

Član 2.

U Upisnik brodova unutrašnje plovidbe mogu da se upišu brodovi unutrašnje plovidbe čija starost, u vreme podnošenja pismene prijave za prvi upis u upisnik, ne prelazi:

1) za putničke brodove 20 godina;

2) za teretne brodove i tehničke plovne objekte 35 godina.

Član 3.

U Nacionalni upisnik pomorskih brodova, kao i Međunarodni upisnik pomorskih brodova mogu da se upišu pomorski brodovi čija starost, u vreme podnošenja pismene prijave za prvi upis u upisnik, ne prelazi:

1) za putničke brodove 10 godina;

2) za teretne brodove 15 godina.

U Upisnik ribarskih brodova mogu da se upišu ribarski brodovi čija starost, u vreme podnošenja pismene prijave za prvi upis u upisnik ribarskih brodova, ne prelazi 10 godina.

Član 4.

Starost broda iz čl. 2. i 3. ove uredbe, određuje se prema godini gradnje broda kako je navedena u važećim brodskim ispravama.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

Beograd, 2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar